Homepage

CZ0530504 - Zubří

Rozloha: 29.1584 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°47'38'' v.d., 49°46'36'' s.š.
Nadmořská výška: 597 - 622 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území leží na jižních stráních západně od osady Zubří u Trhové Kamenice (okres Chrudim). Celá EVL se nachází v CHKO Železné hory, její hranice je shodná s hranicí PR Zubří.  

Ekotop:

Geologie: Geologické podloží je značně pestré. Území leží na styku ohebského krystalinika tvořeného rulami a nasavrckého plutonu tvořeného žulami.
Podle geomorfologického členění České republiky lze území zařadit do Česko-moravské soustavy, podsoustavy Českomoravská vrchovina, celku Železné hory, podcelku Sečská vrchovina, okrsku Kameničská vrchovina a Stružinecká pahorkatina.
Pedologie: Horniny a svahová expozice podnítily vznik mělkých chudých půd. Na prameništích se vyvinula izolovaná rašeliniště.
Krajinná charakteristika: EVL se nachází na mírných svazích s jižní až jihozápadní orientací, které na severu místy přechází v nepatrně ukloněné plošiny. Jedná se o pramennou oblast ve vrcholových partiích širokého hřbetu Železných hor. Protéká zde několik drobných vodotečí v mělce zahloubených zářezech. Z větší části je EVL obklopena střídavě kulturními loukami a poli. Na západě s EVL sousedí les. Na severovýchodě EVL zasahuje na hranice intravilánu obce Zubří. EVL leží v nadmořské výšce 584 - 642 m.  

Biota:

EVL je tvořena pestrou mozaikou suchých a podmáčených luk s rašeliništi, slatiništi a dalšími typy mokřadních společenstev. Nezanedbatelnou část dále zaujímají různě velké remízy náletových dřevin (převážně smrk ztepilý (Picea abies) a bříza bělokorá (Betula pendula)). V rámci CHKO Železné hory se jedná o lokalitu s plošně největším výskytem nízkostébelných smilkových trávníků (biotop T2.3B - Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce, stanoviště 6230 - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)), které jsou předmětem ochrany. Tyto porosty bývaly dříve běžnou součástí krajiny Vysočiny, dnes se však zachovaly pouze ve fragmentech. Na suché smilkové trávníky na vlhčích stanovištích navazují slatiniště (R2.2), rašeliniště (R2.3), pcháčové, tužebníkové a bezkolencové louky (T1.5, T1.6, T1.9) s výskytem mnoha chráněných a ohrožených druhů rostlin (vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), tolije bahenní (Parnassia palustris), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), o. Davallova (Carex davalliana) a o. blešní (Carex pulicaris), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), kruštík bahenní (Epipactis palustris), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), upolín nejvyšší (Trollius altissimus) aj.).
Živočichy zastupuje bohaté společenstvo hmyzu, nejvýznamnější jsou menší populace modráska očkovaného (Phengaris teleius) a m. bahenního (P. nausithous). Pestré je i zastoupení obratlovců, z významných druhů se v EVL vyskytují čolek horský (Triturus alpestris), ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), zmije obecná (Vipera berus), užovka obojková (Natrix natrix), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), linduška lesní (Anthus trivialis), bekasina otavní (Gallinago gallinago), ťuhýk obecný (Lanius collurio), rejsek obecný (Sorex araneus) a r. malý (S. minutus), myšice křovinná (Apodemus sylvaticus) a další.  

Kvalita a význam:

Zachovalá luční společenstva s regionálně významným zastoupením stanoviště 6230 a dalších biotopů sekundárního bezlesí. Ochranářský význam lokality potvrzuje existence PR Zubří (ve stejných hranicích jako EVL), která je jedním z největších nelesních MZCHÚ v regionu. Na bohatý bylinný porost je vázán výskyt mnoha živočišných druhů. Území EVL je ukázkou krajiny s rozptýlenou zelení s prvky extenzivního hospodaření.  

Zranitelnost:

Eutrofizace z přilehlých polí, nevhodné zásahy do vodního režimu.  

Management:

Management na lokalitě se řídí schváleným plánem péče pro přírodní rezervaci Zubří. Probíhá zde pravidelné kosení a pastva v intervalech dle daných společenstev. Na území rovněž dochází 1-2x ročně k likvidaci invazních druhů rostlin vhodným managementem a vyřezávání náletových dřevin.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 29.1584
Z toho prioritních naturových biotopů: 18.935.5201
Z toho neprioritních naturových biotopů: 59.8117.4411
Z toho ostatních přírodních biotopů: 7.472.1784
Z toho X biotopů: 4.921.4359
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 3.49911.99B/A/AAno
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce3.499011.99B/A/A
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)13.483646.24D/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky13.483646.24D/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.59492.04C/A/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.59492.04C/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.67919.18C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky2.67919.18C/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.68352.34C/A/-Ne
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů0.45241.55C/A/-
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.23110.79C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.02116.93A/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty2.02116.93A/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.12310.42A/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.08620.29C/A
T1.5 Vlhké pcháčové louky1.95726.71C/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.01190.04A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.31221.07
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.17910.61
X12 Nálety pionýrských dřevin0.94463.23
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Pardubický kraj:

Hluboká u Trhové Kamenice, Možděnice, Trhová Kamenice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.