Homepage

CZ0424140 - Loužek

Rozloha: 12.1052 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°9'38'' v.d., 50°26'57'' s.š.
Nadmořská výška: 156 - 156 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita je tvořena dvěma oddělenými částmi lesních porostů na pravém a levém břehu řeky Ohře u Doksan.  

Ekotop:

Geologie: Geologickým podkladem jsou druhohorní sedimenty české křídové pánve – opuky a slíny středního až svrchního turonu až coniaku. Překryty jsou čtvrtohorními aluviálními náplavy řeky Ohře.

Geomorfologie: Podle geomorfologického členění České republiky lze území zařadit do Soustavy Česká tabule, podsoustavy Středočeská tabule, celku Dolnooharská tabule, podcelku Terezínská kotlina a okrsku Oharská niva.

Pedologie: Převažují zde hlinité oglejené půdy.

Reliéf: EVL Loužek leží v ploché nivě řeky Ohře v nadmořské výšce 150-154 m n. m.

Krajinná charakteristika: Biologicky velmi hodnotný komplex pravidelně zaplavovaných lužních lesů, periodickými mokřady a tůněmi. Vyskytuje se zde celá řada ohrožených druhů rostlin a živočichů.  

Biota:

Velkou plochu lokality pokrývají tvrdé luhy (L2.3A a L2.3B). Na území najdeme topolové doubravy (Querco-Populetum) místy v komplexu s doubravami jilmovými (Querco-Ulmetum). Z dřevin převažuje dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a javor mléč (Acer platanoides). Příměs tvoří jilm habrolistý (Ulmus carpinifolius), lípa srdčitá (Tilia cordata), vzácně zde nalezneme i vzrostlé buky lesní (Fagus sylvatica). Pouze na březích řeky nalezneme olši lepkavou (Alnus glutinosa), vrbu křehkou (Salix fragilis) a v. bílou (Salix alba). Z alochtonních dřevin se dosud jednotlivě vyskytuje akát bílý (Robinia pseudacacia) a hybridní topoly ze skupiny topolu kanadského (Populus x canadensis). V podúrovni se uplatňují navíc habr (Carpinus betulus), javor babyka (Acer campestre) a líska (Corylus avellana). Struktura porostu dosud (místy i výrazně) svědčí o relativně nedávném hospodaření ve tvaru středního lesa. Keřové patro je poměrně pestré, kromě mladých jedinců dřevin stromového patra zde rostou ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), střemcha obecná (Prunus padus) a hlohy (Crataegus spp.). Dosti zastoupený je bez černý (Sambucus nigra), který je postupně tlumen vyřezáváním.
Bylinné patro tvoří jednak jarní geofyty, jednak nitrofyty typické pro lužní les. Obzvláště časný jarní aspekt s ladoňkou dvoulistou (Scilla vindobonensis), dymnivkou dutou (Corydalis cava), sasankou hajní (Anemone nemorosa) a s. pryskyřníkovitou (Anemone ranunculoides), bledulí jarní (Leucojum vernum), orsejem jarním (Ficaria verna subsp. bulbifera), prvosenkou jarní (Primula veris) a křivatcem žlutým (Gagea lutea) je nejen botanickým ale i estetickým zážitkem. Později rozkvétá česnek medvědí (Allium ursinum) nebo lilie zlatohlávek (Lilium martagon). V letním období je aspekt bylinného patra poměrně fádní s dominující bršlicí kozí nohou (Aegopodium podagraria), kopřivou dvoudomou (Urtica dioica) a netýkavkou malokvětou (Impatiens parviflora). Zvláště chráněné druhy rostlin, které se zde vyskytují, mají poměrně bohaté populace roztroušené po celé ploše přírodní rezervace a mnohde i její hranice překračují.
Z živočichů zde nalezneme například strakapouda prostředního (Dendrocopus medius), slavíka obecného (Luscinia megarhynchos), pisíka obecného (Actitis hypoleucos), morčáka velkého (Mergus merganser) či lejska šedého (Muscicapa striata). Pozorován zde byl i zlatohlávek skvostný (Cetonischema aeruginosa). Lokalitu obývá i několik druhů obojživelníků. V roce 2013 byl na lokalitě zaznamenán skokan skřehotavý (Rana ridibunda). Na lokalitě se také vyskytuje početná populace druhu lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus).  

Kvalita a význam:

Území je významné především z hlediska ochrany početné populace lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus), která se na lokalitě se vyskytuje. Na lokalitě je zajištěna územní ochrana formou přírodní rezervace Loužek. Území je významné také z hlediska ochrany smíšených lužních lesů.  

Zranitelnost:

Odkládání odpadků (rybářské a turistické stezky po obvodu a uvnitř území), a sběr klestu a nelegální těžba dřeva na otop. Změna vodního režimu.  

Management:

Z důvodu ochrany a péče o saproxylické brouky je nutné ponechávat v lese dostatečné množství odumřelého dřeva hlavně větších dimenzí (nad průměr 60 cm) k rozpadu a ponechávat v lese jednotlivě stojící souše k rozpadu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 12.1052
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 98.5111.9258
Z toho ostatních přírodních biotopů: 1.350.1643
Z toho X biotopů: 0.120.015
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.27152.24D/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.27152.24D/B/-
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.32512.68B/B/-Ne
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt0.32512.68B/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.04470.36B/B/-Ne
M7 Bylinné lemy nížinných řek0.04470.36B/B/-
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 11.284593.22B/B/AAno
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem málo ovlivněné porosty4.728139.05C/A/A
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty6.556454.16B/B/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.00910.07C/B
M1.4 Říční rákosiny0.15521.28B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.00340.02
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.01160.09
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
lesák rumělkovýP
Cucujus cinnaberinusCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Doksany  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.