Homepage

CZ0424139 - Dobříňský háj

Rozloha: 20.9348 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°17'33'' v.d., 50°26'41'' s.š.
Nadmořská výška: 151 - 151 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se rozkládá v aluviu Labe na jeho levém břehu, cca v 750,4 - 751,5 říčním kilometru dle evropské kilometráže v k. ú. Dobříň (okres Litoměřice).  

Ekotop:

Geologie: Podloží je budováno kvartérními fluviálními a delufluviálními sedimenty (písky, štěrky, jíly).
Geomorfologie: Území je součástí Řipské tabule.
Geologické a geomorfologické poměry lokality jsou zcela řízeny dynamikou řeky, v jejíž inundaci se území i v současné době nachází. Je kompletně zaplaveno již při průtoku odpovídajícím pětileté povodni, což zaručuje periodické opakování záplav i navzdory dalekosáhlým historickým úpravám říčního koryta.

Reliéf: Záplavami ovlivňovaný reliéf není dlouhodobě stabilní a místy se v něm uplatňují jak prohlubně vznikající v aktivních zónách záplavového území (mnohdy v trasách zaniklých říčních ramen), tak i plošně omezené konvexní tvary fluviálních akumulací. To umožňuje částečné zaplavování území a vznik výrazných vlhkostních gradientů rovněž při každoročním periodickém pohybu hladiny podzemní vody v říční nivě.

Pedologie: Hlavním půdním typem jsou fluvizemě modální.

Krajinná charakteristika: Ploché nížinné území v aluviu Labe. Biologicky velmi hodnotný komplex pravidelně zaplavovaných lužních lesů s periodickými mokřady a tůněmi. Východní hranici lesa tvoří po celé jeho délce mezernaté stromořadí dubu letního s vtroušenou lípou malolistou a jilmem vazem, které zahrnuje zhruba 60 mohutných stromů, starých zpravidla přes 200 let, z větší části s otevřenými dutinami. Vyskytuje se zde celá řada ohrožených druhů rostlin a živočichů.  

Biota:

Dominantním biotopem na lokalitě jsou tvrdé luhy (L2.3, as. Querco-Ulmetum), v jejichž stromovém patře se uplatňují např. Quercus robur a Fraxinus excelsior, v malé míře je přimíšen i Ulmus laevis. V keřovém patře roste Prunus padus. V bylinném patře se vyskytují jarní geofyty, např. sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), dymnivka dutá (Corydalis cava), orsej jarní (Ficaria bulbifera) a křivatec žlutý (Gagea lutea). V letním aspektu dominuje kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Na okraji řeky je zachován úzký pruh aluviální psárkové louky (sv. Alopecurion pratensis), ve které dominuje psárka luční (Alopecurus pratensis). Z dalších druhů jsou zde zastoupeny např. Sanguisorba officinalis, Festuca pratensis, Pseudolysimachion maritimum, Ranunculus acris, R. repens a dokládán je zde i výskyt silně ohrožené žluťuchy žluté (Thalictrum flavum).
Z živočišných druhů je předmětem ochrany lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus).  

Kvalita a význam:

Současný stav vegetace odpovídá převážně ve smyslu fytocenologické klasifikace podsvazu Ulmenion OBERDORFER 1953, ve smyslu habitatové směrnice typu 91F0 (Riparian mixed forest od Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia along the great rivers (Ulmenion minoris)), ve smyslu Katalogu biotopů pak biotopu L2.3B (Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty). V druhovém složení lesa se uplatňují v různé míře rovněž nepůvodní taxony topol kanadský (Populus x canadensis), akát (Robinia pseudacacia) nebo dub červený (Quercus rubra), vzácně je přimíšen rovněž smrk ztepilý (Picea abies). Při umělé obnově lesa se v posledních desetiletích upřednostňoval především jasan, hybridní topoly nebo javor mléč; v mladších porostních skupinách proto mohou tyto druhy převládat.

Bylinné patro se téměř na celé ploše přírodní památky vyznačuje velmi výrazným jarním aspektem, jehož časné fázi zcela dominuje sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), která je regionálně typická pro zaplavované polabské luhy a je zde striktně vázána na inundaci Labe. Hojně jsou přítomny rovněž další jarní geofyty, jako dymnivka dutá (Corydalis cava), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), pižmovka mošusová (Adoxa moschatelina), křivatec žlutý (Gagea lutea); pro lokalitu je velmi charakteristická rovněž časně kvetoucí forma hluchavky skvrnité (Lamium maculatum) s nápadně panašovanými listy. Výskyt sněženky je jedním z hlavních předmětů ochrany přírodní památky Dobříňský háj, která je totožná s hranicí EVL.

Na lokalitě se vyskytuje početná populace lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus).  

Zranitelnost:

Předmět ochrany může ohrožovat mýtní nebo i nahodilá těžba, pokud by šíře vzniklé paseky přesahovala výšku porostu a její velikost výměru 1 ha, nebo pokud by byly obnovní prvky nevhodně orientovány; za těchto okolností nelze vyloučit výraznou změnu mikroklimatických a světelných podmínek stanoviště spojenou se zrychlenou mineralizací opadu, expanzí nitrofilní vegetace a dalekosáhlou změnou vegetačních poměrů. Nedůsledné odklízení těžebních zbytků může omezit rozvoj bylinného patra, zatímco úplná likvidace stromů nejvyšších věkových tříd naopak omezuje prostor pro ohrožené organismy vázané na staré dřevo. Významné ohrožení všech předmětů ochrany při umělé obnově porostů může představovat rovněž zavádění geograficky nepůvodních a stanovištně cizorodých druhů dřevin, frézování pařezů a chemická nebo mechanická příprava půdy. Pokryvnost bylinného patra a vitalitu jarních geofytů může snižovat dlouhodobá samovolná expanze bezu černého.  

Management:

Udržení dochovaného stavu lužního lesa převážně přirozené druhové skladby s trvalým zastoupením porostních skupin nejvyšších věkových tříd a přítomností mrtvého dřeva v porostech. Zajistit trvalou existenci dutinových listnatých stromů, zejména dubu, lípy a jilmu, a to při zachování bezpečného přístupu do porostů. Dále je žádoucí zabránit plošným změnám v druhové skladbě lesa při zachování jeho průběžné obnovy a průběžně tlumit expanzi keřového patra.  

Možné střety zájmu:

Lesní hospodaření, myslivost.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 20.9348
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 94.7219.8297
Z toho ostatních přírodních biotopů: 3.840.8049
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.37861.80B/B/-Ne
M7 Bylinné lemy nížinných řek0.37861.80B/B/-
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 19.451192.91B/B/AAno
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem málo ovlivněné porosty10.858551.86B/B/A
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty8.592641.04C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.4 Říční rákosiny0.01480.07B/B
T1.4 Aluviální psárkové louky0.79013.77B/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
lesák rumělkovýP
Cucujus cinnaberinusCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Dobříň  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.