Homepage

CZ0423660 - Pražská pole

Rozloha: 109.9357 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°24'46'' v.d., 50°26'26'' s.š.
Nadmořská výška: 301 - 314 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita je tvořena zatopenými důlními propadlinami ve dvou na sebe navazujících částech. Nachází se při jižním okraji města Chomutov.  

Ekotop:

Geologie: Podloží pánve je tvořeno krystalinikem krušnohorské oblasti a sedimenty svrchní křídy. Vlastní terciérní sedimentace začíná bazálním starosedelským souvrstvím písků a křemenců, na němž se nachází hiátem oddělené vulkanodetritické souvrství.
Geomorfologie: Území se nachází rámci Hercynského systému v provincii Česká vysočina, v subprovincii Krkonošsko-jesenická soustava, v Krkonošské oblasti, v celku Šluknovská pahorkatina, a na rozhraní okrsků Rumburské a Šenovské pahorkatina.
Reliéf: Plochá pahorkatina se soustavou drobných vodních ploch, vzniklých uměle poklesy terénu po hlubinné těžbě uhlí.
Pedologie. Trvalé travní porosty a orná půda. Krajinná charakteristika: Systém zatopených propadlin vzniklý v důsledku hlubinné těžby uhlí v blízkosti města Chomutova a obce Droužkovice, v jejichž okolí se vyvinula cenná, přírodě blízká společenstva mokřadního charakteru.  

Biota:

Vlastní vodní plochy a navazující podmáčené břehy, stružky, kanálky a mokřady jsou nesmírně cenné. V zatopených důlních propadlinách, na jejich březích a na přilehlých podmáčených místech se vyvinula velice cenná, přírodě blízká rostlinná společenstva mokřadního charakteru, s řadou chráněných, ohrožených a regionálně význačných druhů rostlin: lakušník niťolistý a okrouhlý (Batrachium trichophyllum, B. circinatum), ostřice Otrubova (Carex otrubae), zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea), růžkatec bradavčitý (Ceratophyllum submersum), bahnička bradavkatá a jehlovitá (Eleocharis mammilata, E. acicularis), vrbovka malokvětá (Epilobium parviflorum), kamyšník polní (Bolboschoenus koshewnikowii), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca), řečanka přímořská (Najas marina), šejdračka bahenní (Zannichellia palustris) a mnoho dalších. Území je cenné i z hlediska výskytu značného množství ptáků vázaných na vodní prostředí (např. bahňáků). Nachází se zde také mnoho chráněných a ohrožených obojživelníků: čolek velký (Triturus cristatus), čolek obecný (Triturus vulgaris), rosnička zelená (Hyla arborea), kuňka ohnivá (Bombina bombina) či skokan skřehotavý (Rana ridibunda). Lokalita je významná i z hlediska výskytu bezobratlých, především vážek – nejvýznamnějšími druhy jsou vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis), vážka tmavoskvrnná (Leucorrhinia rubicunda), vážka plavá (Libellula fulva), šídlatka kroužkovaná (Sympecma paedisca), šídlo luční (Brachytron pratense), šídlo rákosní (Aeshna affinis), šídlatka brvnatá (Lestes barbarus) a šídlatka tmavá (Lestes dryas).  

Kvalita a význam:

Lokalita je cenným územím s přírodě blízkými biotopy, které se vyvinuly přirozeným vývojem v souvislosti s přítomností zamokřených ploch a mělkých vodních ploch. Vyskytuje se zde řada ohrožených druhů organismů. Výskyt relativně početných populací čolka velkého (Triturus cristatus), kuňky obecné (Bombina bombina) a vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis). Dobrá perspektiva zajištění podmínek ochrany těchto druhů do budoucna.  

Zranitelnost:

Lokalita je ohrožena zarůstáním a zazemňováním.  

Management:

Údržba tůní.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 109.9357
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýP
Triturus cristatusCACA
kuňka ohniváP
Bombina bombinaCBCB
vážka jasnoskvrnnáP
Leucorrhinia pectoralisCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Droužkovice, Chomutov I  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.