Homepage

CZ0424138 - Pístecký les

Rozloha: 167.7641 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°8'30'' v.d., 50°25'19'' s.š.
Nadmořská výška: 156 - 200 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesní celek (Pístecký les) na dolním toku řeky Ohře mezi obcemi Budyně nad Ohří a Hostěnice (okr. Litoměřice).  

Ekotop:

Geologie: Podklad je tvořen především naplaveninami, fluviálními písčito - hlinitými sedimenty a organodetritickými sedimenty.
Geomorfologie: Území je součástí Lovosické kotliny (Dolnooharská tabule).
Reliéf: Široká údolní niva dolního toku větší řeky. Nadmořská výška území činí v průměru 170 m.n.m.
Pedologie: Dominantní zastoupení mají fluvizemě.
Krajinná charakteristika: Biologicky velmi hodnotný komplex pravidelně zaplavovaných lužních lesů s odstavenými říčními rameny, periodickými mokřady a tůněmi. Vyskytuje se zde celá řada ohrožených druhů rostlin a živočichů.  

Biota:

Dominantní složkou bioty je zřídka zaplavovaný tvrdý luh (podsv. Ulmenion). Jedná se převážně o společenstva asociací Querco-Populetum a Querco-Ulmetum. Ve stromovém patře dominuje dub letní (Quercus robur), hojně je zastoupen jilm vaz (Ulmus laevis), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a topol černý (Populus nigra). V keřovém patře je mimo dřevin stromového patra hojně zastoupena střemcha obecná (Prunus padus). V bylinném podrostu je charakteristický jarní květnatý aspekt s dymnivkou dutou (Corydalis cava), hluchavkou skvrnitou (Lamium maculatum), orsejem jarním (Ficaria verna), plicníkem lékařským (Pulmonaria officinalis), pižmovkou mošusovou (Adoxa moschatellina), křivatcem žlutým (Gagea lutea), bažankou vytrvalou (Mercurialis perennis), sasankou pryskyřníkovou (Anemone ranunculoides), česnekem medvědím (Allium ursinum) a dalšími druhy. Na velkých plochách rostou zvláště chráněné druhy: bledule jarní (Leucojum vernum) a ladoňka vídeňská (Scilla vindobonensis), vyskytuje se i kostival český (Symphytum bohemicum) a lilie zlatohlávek (Lilium martagon). Především ladoňka a bledule se zde vzhledem k optimálním podmínkám vyskytují hojně a přímo spoluvytváří barevný „jarní aspekt“ lužního lesa. Na opukových, levobřežních výchozech rostou kozinec rakouský (Astragalus austriacus), plamének přímý (Clematis recta) a starček roketolistý (Senecio erucifolius). Tyto druhy jsou však vzácnější. V letním období bylinnému patru dominuje bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).
Na lokalitě se vyskytuje také řada ohrožených druhů živočichů: luňák červený (Milvus milvus), morčák velký (Mergus merganser), drozd cvrčala (Turdus iliacus), hohol severní (Bucephala clangula), krahujec obecný (Accipiter nisus), ledňáček říční (Alcedo atthis), pisík obecný (Actitis hypoleucos), skřivan lesní (Lullula arborea), včelojed lesní (Pernis apivorus), žluva hájní (Oriolus oriolus), břehule říční (Riparia riparia), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), lejsek šedý (Muscicapa striata), moták pochop (Circus aeruginosus), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), rorýs obecný (Apus apus), slavík obecný (Luscinia megarhynchos) a vlaštovka obecná (Hirundo rustica). Byla zde nalezena také početná populace lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus).  

Kvalita a význam:

Pístecký les patří mezi nejrozsáhlejší a nejzachovalejší lužní lesy dolního toku Ohře. Lesy vynikají mimořádně floristicky pestrým bylinným podrostem v časně jarním a jarním aspektu. Hojný je zde výskyt některých vzácných a zvláště chráněných rostlinných druhů (Scilla vindobonensis, Leucojum verum). Na lokalitě se také vyskytuje početná populace druhu lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus). Území je proto významné i z hlediska jeho ochrany.  

Zranitelnost:

Pístecký les je využíván k intenzivnímu chovu bažantů. Činností chovatelů jsou lesní porosty fragmentovány na menší celky a na vykácených plochách jsou pěstovány krmné plodiny, především kukuřice. Tento faktor má společně s lesním hospodařením nejvýraznější vliv na zhoršování stavu porostů. V tomto ohledu jsou nezbytná zásadní omezení.
Oblast je také hojně využívána k rekreaci, zvláště v okolí řeky. Negativně působí roztroušená chatová zástavba, poškozování břehových porostů rybáři, skládky odpadků atd.
Dalším limitujícím faktorem pro přirozená nivní společenstva je umělá regulace výše vodní hladiny v řece.
Velké riziko se značnými negativními důsledky pro biotu území představuje případná rekonstrukce koryta řeky Ohře.  

Management:

Management na lokalitě se řídí schváleným plánem péče pro přírodní rezervaci Pístecký les. Dlouhodobým cílem managementu je zachování jednoho z posledních hodnotných komplex lužního lesa s téměř přirozeným charakterem na dolní Ohři, zachování masového výskytu vzácných druhů lužních rostlin (bledule jarní, ladoňka dvoulistá) a zachování velkého druhového spektra avifauny s vysokým zastoupením zvláště chráněných druhů. Dalším cílem péče o území je postupná přeměna části políček s vysokou hladinou spodních vod, situovaných v rámci lužního lesa na louky a postupné převádění měkkého luhu na tvrdý (podpora dub, javor, jasan na úkor topolu, olše a vrby). Výjimkou jsou podmáčená stanoviště, kde je prioritou uchování měkkých luhů.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 167.7641
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.480.8132
Z toho neprioritních naturových biotopů: 80.95135.8118
Z toho ostatních přírodních biotopů: 4.277.1778
Z toho X biotopů: 13.4622.5942
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.72111.02B/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty1.72111.02B/B/-
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 3.71922.21A/A/-Ne
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt3.71922.21A/A/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.3390.20C/B/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.33900.20C/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.30250.18B/B/-Ne
M7 Bylinné lemy nížinných řek0.30250.18B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.82781.68B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny2.82781.68B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.81320.48B/B/-Ne
L2.4 Měkké luhy nížinných řek0.81320.48B/B/-
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 126.902275.64B/B/AAno
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem málo ovlivněné porosty20.694412.33A/A/A
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty106.207863.30B/B/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.09500.05B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.29640.17B/B
L1 Mokřadní olšiny0.74120.44C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.40020.23B/B
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty0.00060.00B/B
M1.4 Říční rákosiny1.05580.62B/B
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.12430.07C/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.14980.08B/B
T1.4 Aluviální psárkové louky4.17962.49C/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.13490.08B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.47770.28
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole2.43261.45
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole14.35638.55
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.55480.33
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.38080.22
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.80720.48
X10 Paseky s podrostem původního lesa1.51480.90
X11 Paseky s nitrofilní vegetací1.67781.00
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.39220.23
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
lesák rumělkovýP
Cucujus cinnaberinusCACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Břežany nad Ohří, Budyně nad Ohří, Hostěnice u Brozan, Písty  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.