Homepage

CZ0423659 - Světlík

Rozloha: 65.7530 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°32'57'' v.d., 50°53'53'' s.š.
Nadmořská výška: 495 - 503 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rybník a rašeliniště 1,5 km severně od obce Horní Podluží (okr. Děčín).  

Ekotop:

Geologie a geomorfologie: Lužický žulový masív je zastoupený středně zrnitým biotitickým granodioritem pravděpodobně assyntského stáří (proterozoikum až spodní paleozoikum).
Pedologie: Vytvořily se zde horské pseudoglejové hnědé půdy, humusové pseudogleje, rašeliništní půdy a rašeliny, vyskytují se i sprašové hlíny.
Krajinná charakteristika: Z biologického hlediska velmi hodnotná vodní plocha o rozloze 11,6 ha s navazující litorální vegetací, obklopená vlhkými, zrašeliněnými, podmáčenými loukami a keřovitými porosty vrb. Na lokalitě se vyskytuje řada ohrožených druhů rostlin a živočichů. Jedná se o významné hnízdiště vodních a mokřadních ptáků.
 

Biota:

Komplex mokřadních biotopů v přímém kontaktu s rybníkem. Rozsáhlé břehové porosty bylinné (sv. Phragmition communis, sv. Oenanthion aquaticae, sv. Carici-Rumicion hydrolapathi, sv. Magnocaricion elatae) i dřevinné (sv. Salicion cinereae, podsv. Alnenion glutinoso-incanae), vlhké a podmáčené louky (sv. Calthion palustris a sv. Molinion caeruleae), přechodové rašeliniště v severní části rybníku a vegetace vodních makrofyt.
Mapa přirozené rekonstruované vegetace udává v lokalitě výskyt bikových bučin (Luzulo-Fagion) a luhů a olšin (Alno-Padion, Alnetea glutinosae, Salicetea purpureae).
Lokalita je významná také ze zoologického hlediska. Na slabě kyselé vody v rybníce a navazující rašelinné plochy je vázána velmi vzácná vážka jasnoskvrnná (početná populace) a šídlo sítinové. Pravidelně se zde rozmnožuje skokan ostronosý a také ještěrka živorodá. Nejvýznamnějším ptačím druhem, u kterého bylo prokázáno hnízdění, je zde jeřáb popelavý. Lokalita je tahovou zastávkou nadregionálního významu. Z malakofauny byl zaznamenán výskyt vzácného plže Gyraulus acronicus a škeble rybničné.  

Kvalita a význam:

Botanicky cenné jsou pobřežní porosty a okolní rašelinné louky s výskytem zvláště chráněných a ubývajících druhů rostlin: prha arnika (Arnica montana), bublinatka obecná (Utricularia vulgaris), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), halucha vodní (Oenanthe aquatica), záběhlík bahenní (Comarum palustre).
Na lokalitě se vyskytuje početná populace vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis).
 

Zranitelnost:

Lokalita může být ohrožena invazními druhy, nadměrnou rybí osádkou či změnou vodního režimu.  

Management:

Management na lokalitě se řídí schváleným plánem péče pro přírodní rezervaci Světlík.
Je směrován k udržení, rozvoji a obnově narušených biotopů a populací druhů, které byly způsobeny vlivem nevhodných technických opatření a hospodářskou činností. Cílem je zachování současného stavu a vytvoření podmínek pro dlouhodobé přežití a rozvoj populací ohrožených druh fauny a flóry.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 65.7530
Z toho prioritních naturových biotopů: 7.705.0635
Z toho neprioritních naturových biotopů: 24.4216.0632
Z toho ostatních přírodních biotopů: 30.6920.1817
Z toho X biotopů: 35.1723.1283
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 7.578711.52B/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty7.578711.52B/B/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.26561.92C/C/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce1.26561.92C/C/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)4.13716.29C/C/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky4.13716.29C/C/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.09583.18B/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada2.09583.18B/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.25163.42A/A/-Ne
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů0.51280.77B/A/-
R2.3 Přechodová rašeliniště1.73882.64A/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.79795.77B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty3.79795.77B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.01910.02C/B
L1 Mokřadní olšiny1.65222.51C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.38670.58C/B
L7.3 Subkontinentální borové doubravy0.72151.09D/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod1.22801.86B/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.35790.54B/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic4.81387.32A/A
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.02160.03B/B
T1.3 Poháňkové pastviny0.17560.26C/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky6.711310.20C/C
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.33950.51B/B
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod - ostatní porosty3.75455.71B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.12810.19
X5 Intenzivně obhospodařované louky5.11937.78
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.41930.63
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla2.26353.44
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.51960.79
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami7.789111.84
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami1.96612.99
X12 Nálety pionýrských dřevin2.38963.63
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla2.53373.85
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vážka jasnoskvrnnáp
Leucorrhinia pectoralisCACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Horní Podluží, Studánka u Rumburku  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.