Homepage

CZ0410439 - Lítovský mokřad

Rozloha: 1.1053 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°30'47'' v.d., 50°9'45'' s.š.
Nadmořská výška: 491 - 495 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází severně od Kynšperku nad Ohří, v blízkosti komunikace spojující obce Kaceřov a Lítov, v sousedství Lítovské výsypky.  

Ekotop:

Krajinná charakteristika: Lokalita je tvořena tůní srpkovitého tvaru s periodicky se měnící výškou vodního sloupce. Vodní plocha zde vznikla v prohlubni vytvořené díky změně reliéfu způsobené výsypkou hlušiny z hnědouhelného dolu Medard.  

Biota:

Stanoviště s vegetací parožnatek 3140 s přítomností druhu Chara vulgaris. Dále je přítomna vegetace dalších vodních makrofyt přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod (V1F), v mozaice s rákosinami (biotop M1.1).
Na lokalitě byli nalezeni i zástupci obojživelníků (především rosnička zelená) a bezobratlých, především vážek – vážka žíhaná (Sympetrum striolatum), šídlatka kroužkovaná (Sympecma paedisca), šidélko malé (Ischnura pumilio) a šidélko kopovité (Coenagrion hastulatum).  

Kvalita a význam:

Předmět ochrany zastoupen v dostatečném plošném rozsahu a kvalitě. Lokalita není ohrožena případným chovem ryb díky malé hloubce vody (jedná se bažinatou propadlinu povrchového hnědouhelného dolu, se silnou vrstvou bahna a hloubkou vody maximálně do jednoho metru).  

Zranitelnost:

Neuvedeno  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.1053
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.610.0068
Z toho neprioritních naturových biotopů: 38.080.4209
Z toho ostatních přírodních biotopů: 90.781.0034
Z toho X biotopů: 0.390.0044
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.406236.75A/A/AAno
V5 Vegetace parožnatek0.406236.75A/A/A
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.01471.32D/C/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.01471.32D/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.00680.61-/-/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.00680.61-/-/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.800972.45D/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.00230.20C/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.200218.11-/-

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.00210.18
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.00230.20
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Lítov  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.