Homepage

CZ0325003 - Netřeb

Rozloha: 13.1336 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°4'41'' v.d., 49°27'52'' s.š.
Nadmořská výška: 500 - 580 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Suťový les v okolí zříceniny hradu Netřeb, cca 1,5 km jihovýchodně od obce Kanice.  

Ekotop:

Geologie: Geologickým substrátem na lokalitách výskytu netřebských tisů jsou amfibolity, na nichž vznikají zejména na svazích, silně skeletovité půdy, v hřebenových partiích s vystupujícími skalkami.
Geomorfologie: Z hlediska geomorfologického členění reliéfu náleží lokalita do gemorfologického podcelku Korábská vrchovina a Chudenická vrchovina z celku Švihovská vrchovina, z podsoustavy Plzeňská pahorkatina, Poberounská soustava.
Reliéf: Nadmořská výška se pohybuje mezi 500 - 600 m. n. m. Území je součástí reliéfu, vytvořeného dlouhodobým denudačním procesem, v němž mají výraznou převahu příkré erozně denudační svahy.
Pedologie: Nejrozšířenější půdní typ je písčitohlinitý až kamenitý ranker.
Krajinná charakteristika: Suťový les v okolí zříceniny hradu Netřeb. Smíšené porosty s tisem a bohatou hájovou květenou v podrostu jsou zařazeny do kategorie lesů ochranných. Početné společenstvo tisu červeného pochází z doby osídlení hradu. Území EVL je totožné s územím PR Netřeb.  

Biota:

Dle regionálně fytogeografického členění je území řazeno do okresu Branžovský hvozd. Lesní porosty okolo zříceniny hradu Netřeb jsou druhově bohaté a zachovalé. Převládají zde dřeviny suťových lesů a dubohabřin: javor klen (Acer pseudoplatanus), j. mléč (A. platanoides), lípa malolistá (Tilia cordata), l. širolistá (T. platyphyllos), habr obecný (Carpinuus betulus) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dále se zde vyskytují: dub zimní (Quercus petraea), d.letní (Q. robur), buk lesní (Fagus sylvatica), jedle bělokorá a tis červený (Taxus baccata). Jako příměs byly zaznamenány nepůvodní druhy dřevin jako jsou: smrk obecný (Picea abies) a modřín opadavý (Larix decidua). Přirozená hájová společenstva lze zařadit do černýšových dubohabřin (Melampyro nemorosi-Carpinetum). V bylinném patře můžeme najít např. bažanku roční (Mercurialis perennis), svízel vonný (Galium odoratum), s. lesní (G. sylvaticum), jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), válečku prapořitou (Brachypodium pinnatum), tolitu lékařskou (Vincetoxicum hirundaria), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), černýš hajní (Melampyrum nemorosum), sveřep Benekenův (Bromus benekenii), krabilici mámivou (Chaerophyllum temulum), náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora), hluchavku skvrtnitou (Lamium maculatum), kopřivu dvoudomou (Urtica dioica) a brčál menší (Vinca minor). V území byly zaznemenány též i významné taxony cévnatých rostlin: lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), pupkovec pomněnkový (Omphalodes scorpioides), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), pvosenka jarní (Primula veris) a sasnka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides) (SEIDL et all 1984). V roce 2005 R. Mudrová na lokalitě poprvé zaznamenala předmět ochrany (mechorost) dvouhrotce zeleného (Dicranum viride), jehož výskyt byl potvrzen J. Jandovou v roce 2010.  

Kvalita a význam:

Přirozený suťový les je význačný zastoupením tisu červeného (Taxus baccata), které je v této části Plzeňského kraje zcela výjimenčné. Průměrné stáří jedinců je odhadováno na 270 let a nejstarší jedinci na 720 let (SEIDL et all 1984), většinou trpí silným okusem spárkaté zvěře a téměř semenáčky neodrůstají. Na území PR Netřeb je doložen výskyt stabilní populace předmětu ochrany dvouhrotce zeleného (Dicranum viride). Z hlediska dlouhodobé perspektivy je zde zajištěno zachování stávajícího režimu (ne)hospodaření a ochrana biotopu zájmového druhu.  

Zranitelnost:

Neuvedeno  

Management:

Management na lokalitě se řídí schváleným plánem péče pro přírodní rezervaci Netřeb.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 13.1336
Z toho prioritních naturových biotopů: 76.9410.1052
Z toho neprioritních naturových biotopů: 7.300.9592
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 13.531.7777
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.02890.22C/A/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.02890.22C/A/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.93037.08C/A/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.93037.08C/A/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 10.105276.94B/A/-Ne
L4 Suťové lesy10.105276.94B/A/-

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami1.777713.53
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
dvouhrotec zelený5 kamen/302cm2
Dicranum virideBBBB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Kanice u Domažlic  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.