Homepage

CZ0313824 - Slavonické rybníky

Rozloha: 9.9583 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°18'28'' v.d., 49°0'47'' s.š.
Nadmořská výška: 562 - 603 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území leží cca 2 km severozápadně od Slavonic.  

Ekotop:

Krajinná charakteristika: Rybniční soustava západně od Slavonic s přilehlými mokřady.  

Biota:

Mezotrofní rybník s vysokou druhovou diverzitou zooplanktonu, fytoplanktonu a dalších vodních organismů včetně zvláště chráněných druhů vyšších rostlin v pobřežním pásmu. Na západním břehu jsou vyvinuty litorální ostřicové porosty. Z bezobratlých živočichů se zde vyskytuje například míhavka vodní. Z vodních brouků zde nalezneme poměrně teplomilného vodomila (Limnoxenus niger) či plavčíka (Haliplus fulvus), který však na Jindřichohradecku patří k pravidelným obyvatelům zachovalejších rybníků. Významným druhem je reofilní vážka Cordulegaster boltonii, jehož larvy žijí v potoce, který územím protéká. Vyskytuje se zde také stálá populace vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis). Dále je zde významný výskyt raka říčního a škeble říční, jejíž výskyt umožňuje chov hořavky duhové v tomto rybníku. V chráněném území byl také zjištěn výskyt šesti druhů obojživelníků.
Nejvýznamnější částí území je tedy samotný rybník, opomíjet však nelze ani biotop vodního toku, který reprezentuje poměrně zachovalý biotop podhorského víceméně oligotrofního vodního toku a přilehlou olšinu. Znám je odtud jen výskyt vrbiny kytkokvěté a je na něj vázán i výskyt míhavky vodní v přítoku.
 

Kvalita a význam:

Perspektivní lokalita s přítomností vážky jasnoskvrnné. V současné době je rybniční soustava citlivě obhospodařována s dobrým potenciálem výskytu v budoucnosti.  

Zranitelnost:

Nevhodné rybářské hospodaření.  

Management:

Management na lokalitě se proto řídí schváleným plánem péče pro přírodní památku Dědek u Slavonic.
Dlouhodobým cílem péče je zejména citlivým hospodařením na rybníku udržet jeho mezotrofní charakter a tak zachovat podmínky pro výskyt cenných rostlinných a živočišných druhů.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 9.9583
Z toho prioritních naturových biotopů: 7.860.7834
Z toho neprioritních naturových biotopů: 16.301.6235
Z toho ostatních přírodních biotopů: 51.835.1621
Z toho X biotopů: 19.161.9082
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.04570.45B/A/-Ne
M2.1 Vegetace letněných rybníků0.04570.45B/A/-
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.420814.26B/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty1.420814.26B/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.0270.27C/C/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.02700.27C/C/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.131.30B/B/-Ne
R2.3 Přechodová rašeliniště0.13001.30B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.78347.86B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.78347.86B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.06120.61B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.231012.36C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.87018.73C/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.34903.50B/B
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.12341.23C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.47714.79B/B
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.02610.26C/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu1.517415.23D/B
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantními lakušníky (Batrachium spp.)0.16001.60C/B
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod - ostatní porosty0.34683.48C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami1.850718.58
X12 Nálety pionýrských dřevin0.05750.57
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vážka jasnoskvrnná10-30 jedinců
Leucorrhinia pectoralisCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Slavonice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.