Homepage

CZ0310630 - Ďáblík

Rozloha: 3.3611 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°35'43'' v.d., 48°49'40'' s.š.
Nadmořská výška: 498 - 499 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží zhruba uprostřed trojúhelníku, s vrcholy tvořenými obcemi Něchov – Keblany - Lniště (zhruba 1,5 km severně od Keblan), v širších souvislostech zhruba 3,2 km ZJZ od Trhových Svinů na soutoku Keblanského potoka a jeho pravostranného bezejmenného přítoku. Nadmořská výška území je 458-463 m n.m., niva potoka prochází ve směru Z-V, s velmi mírným sklonem k východu až severovýchodu.  

Ekotop:

Geologie: Na geologické stavbě řešeného území se podílí jednotvárná série moldanubika, která tvoří skalní základ a útvary platformní - terciér (neogén) a kvartér (holocén/recent). Moldanubikum je zastoupeno středně zrnitou až drobnozrnnou muskovit-biotitickou žulou mrákotínského typu. Terciér tvoří neogenní korosecké písčité štěrky, kvartér je zastoupen fluviálními hlinitopísčitými sedimenty a sedimenty umělých vodních nádrží.
Geomorfologie: Z hlediska regionálního členění patří řešené území provincii Česká vysočina, podprovincii Šumavské, podcelku Stropnická pahorkatina, okrsku Strážkovická pahorkatina.
Reliéf: Pro širší okolí chráněného území je charakteristický pahorkatinný reliéf, s mírnými vrcholy a hřbety, se středními až místy prudkými svahy modelovanými zahloubeným Keblanským potokem s meandrujícím korytem. Nejvyšší bod v území se nachází na okraji lesního porostu při J hranici území (463 m n.m.), nejnižší bod pak v nivě Keblanského potoka v SV cípu památky, kde území opouští Keblanský potok (458 m n.m.).
Pedologie: Půdní pokryv tvoří nivní půdy glejové, v severní části území fluvizemě, na západě organozemě glejové a typické, gleje rašelinné a pseudoglejové.
Krajinná charakteristika: Krajinný ráz je charakteristický rovnoměrným zastoupením rozsáhlých lesních komplexů a zemědělské půdy. Celé území se vyznačuje poměrně vysokým stupněm ekologické stability. Území je vymezeno v nivě Keblanského potoka, v místě dnes již silně zazemněného a dlouhodobě hospodářsky nevyužívaného Knížecího rybníka a na přilehlých podmáčených až rašelinných loukách, zčásti porostlých lesními porosty. Knížecí rybník (původní rozloha 2,9 ha) je napájen vodou z Keblanského potoka a částečně i z podsvahových pramenišť při J okraji rybníka. Pod hrází je několik tůněk (podle výšky vodní hladiny), které jsou zásobovány infiltrovanou vodou z rybníka, v případě vysoké hladiny i trubní propustí zabudovanou v tělese hráze a při vysokých stavech v potoce i záplavovou vodou.  

Biota:

Lokalitu tvoří komplex společenstev mokřadních a rašelinných biotopů, s výskytem ohrožených a významných druhů rostlin, včetně porostu parožnatek rodu Nitella flexilis. Nejcennější plochy lučního rašeliniště jsou tvořeny ostřicovomechovými porosty z svazu Sphagno recurvi-Caricion canescentis s převahou ostřic. Hojný je suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) a mochna bahenní (Potentilla palustris), pomístně vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora), z dalších významných druhů se vyskytuje klikva bahenní (Oxycoccus palustris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) a silně je vyvinuto mechové patro s rašeliníky. Mokřadní společenstva vázaná na zbylou vodní plochu představují natantní porosty rdestu vzplývavého (Potamogeton natans), vzácně leknínu bělostného (Nymphaea candida) v tůni pod hrází rybníka, nepříliš hojně okřehek menší (Lemna minor), submerzní společenstva rdestu tupolistého (Potamogeton obtusifolius) a bublinatky jižní (Utricularia australis). U břehů rybníka i v tůních pod hrází je velmi početná populace ďáblíku bahenního (Calla palustris), tvořícího ostrůvkovité porosty, a který se šíří i do okolních ploch.
Vodní a mokřadní stanoviště obývá řada obojživelníků, jako je skokan zelený (Rana synkl. ridibunda), skokan krátkonohý (Rana lessonae), ropucha obecná (Bufo bufo), čolek obecný (Lissotriton vulgaris). Z významných druhů entomofauny jsou přítomny majka fialová (Meloe violaceus), svižníci nebo vážka jasnoskvrnná (Leucorrhina pectoralis).  

Kvalita a význam:

Lokalita Ďáblík s velice bohatým porostem Nitella flexilis je z hlediska dlouhodobého udržení populace parožnatek perspektivní, vzhledem ke své odlehlosti, stávajícímu zajištění ochrany (EVL je vymezena v rozsahu PP Ďáblík) a absenci hospodářského využívání.  

Zranitelnost:

V současné době je lokalita ohrožena postupujícím zazemňováním rybníka a vysycháním okrajových podmáčených částí, částečně i nežádoucí sukcesí a nálety a nárosty dřevin.  

Management:

Managementové zásahy se týkají pravidelného vyřezávání nežádoucích dřevinných nárostů na rašelinných a podmáčených stanovištích, na lučních plochách je nutné zajistit pravidelné sečení. Speciálním managementem je vytvoření nových tůní v zazemněné části rybníka a udržování vyšší hladiny vody v rybníce.  

Možné střety zájmu:

Nejsou známy.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 3.3611
Z toho prioritních naturových biotopů: 3.710.1247
Z toho neprioritních naturových biotopů: 46.281.5558
Z toho ostatních přírodních biotopů: 48.941.6452
Z toho X biotopů: 3.210.1082
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.07732.29C/B/AAno
V5 Vegetace parožnatek0.07732.29C/B/A
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.552116.42A/A/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.552116.42A/A/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.1965.83B/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.19605.83B/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.730421.73A/A/-Ne
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů0.29508.77A/A/-
R2.3 Přechodová rašeliniště0.435412.95A/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.12473.71C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.12473.71C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.385311.46B/B
L1 Mokřadní olšiny0.31709.43B/B
M1.4 Říční rákosiny0.03371.00B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.602717.93A/A
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.30659.11B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.10593.15
X12 Nálety pionýrských dřevin0.00230.06
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Keblany  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.