Homepage

CZ0310629 - Blana

Rozloha: 30.6026 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°23'22'' v.d., 49°4'47'' s.š.
Nadmořská výška: 399 - 419 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Poddolované území nacházející se 2 km severovýchodně od Zlivi.  

Ekotop:

Geologie: V podloží převažují křídové sedimenty spodního oddílu klikovského souvrství. Zde je několik dílčích souvrství tvořených sedimentačními komplexy, které začínají na spodní straně psamitickou sedimentací a končí jílovitou sedimentací. Kvartér je zastoupený nivními hlínami.
Geomorfologie: Území se nachází v severovýchodní části Zlivské pánve (podcelek Blatská pánev, celek Českobudějovická pánev, podsoustava Jihočeské pánve).
Pedologie: V území EVL se převážně nacházejí pseudogleje, v malé části glejové půdy v nivě potoka vytékajícího z Blsanského rybníka nebo podzoly u severní hranice EVL.
Krajinná charakteristika: Ploché území zlivské pánve na severovýchodě přechází do zařízlého údolí Vltavy.  

Biota:

Lesní komplex je tvořený převážně borovicí a smrkem, s přimíšeným dubem letním. V území se hojně nachází tůně vzniklé po těžbě žáruvzdorných jílů, osídlené vodní vegetací přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro biotopy V1A – V1E (V1F), makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní biotop V3 (asociace Sarganio minimi-Utricularietum) a vegetace parožnatek (biotop V5). Z významných rostlinných druhů v nich rostou bublinatka jižní (Utricularia australis), bublinatka vícekvětá (Utricularia bremii), leknín (Nymphaea sp.), zevar nejmenší (Sparganium natans), leknín bělostný (Nymphaea candida), vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora), ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus) a chara (Chara braunii). Z jiných přírodních biotopů je velice okrajově zastoupena vegetace vysokých ostřic (biotop M1.7) a rákosiny eutrofních stojatých vod (biotop M1.1). Lesní porost je tvořen borovicí lesní (Pinus sylvestris) a smrkem ztepilým (Picea abies).
Území EVL Blana je vzhledem k početnému výskytu drobných vodních ploch o různé hloubce a charakteru litorálních porostů ideální pro přežívání a rozvoj populací obojživelníků. Celkem zde bylo zaznamenáno osm druhů, např. čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus) i čolek horský (Triturus alpestris), z žab se zde vyskytují početné populace skokana štíhlého (Rana dalmatina), skokana zeleného (Rana kl. esculenta), skokana krátkonohého (Rana lessonae) a na osluněné tůně v oblasti velké paseky je vázána bohatá populace kuňky obecné (Bombina bombina).  

Kvalita a význam:

Lokalita Blana představuje, vzhledem k výskytu početné populace bublinatky vícekvěté (Utricularia bremii) a dalších ohrožených a chráněných vodních a mokřadních druhů rostlin, území nadregionálního až celorepublikového významu. Lokalita je hodnotná díky relativně hojnému výskytu biotopu V3 a V5, které jsou v ČR vzácné. Kriticky ohrožený druh bublinatka vícekvětá (Utricularia bremii) je známá z recentní doby v ČR z osmi lokalit (Řídká Blana u Zlivi, Zahrádka u Horní Bělé, Hamr na jezeře, Stráž pod Ralskem, PR Rašeliniště Černého rybníka, Hůrky u zahrádky, Zahrádka u Všerub, Černý rybník u Hamru na Jezeře). Výskyt početných populací osmi druhů obojživelníků řadí lokalitu mezi nejvýznamnější batrachologické lokality Jihočeského kraje. EVL Blana leží v hranicích PP Blana.  

Zranitelnost:

Tůně jsou ohroženy přirozeným zazemňováním.  

Management:

Cílem aktivní ochrany by mělo být směřování k světlé lesní kultuře vhodného druhového složení resp. postupná redukce stinných dřevin jako je smrk a preference dřevin nevytvářejících stinný les (borovice lesní, dub letní, bříza bělokorá) a dále podpora nižšího zakmenění porostů. Stejně tak je potřeba zastavit činnosti podporující zazemňování tůní (deponování těžebních zbytků na dně tůní apod.).  

Možné střety zájmu:

Lesní hospodaření – asanace tůní z důvodu snadnější těžby stromů.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 30.6026
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 4.091.2538
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.170.0548
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.11710.38A/B/AAno
V5 Vegetace parožnatek0.11710.38A/B/A
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.75882.47B/A/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.75882.47B/A/-
3160Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.35681.16A/B/AAno
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní0.35681.16A/B/A
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.02110.06C/B/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy0.02110.06C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.05480.17A/A
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Munice, Zahájí u Hluboké nad Vltavou  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.