Homepage

CZ0212025 - Ostrov u Jedomělic

Rozloha: 11.9891 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°56'8'' v.d., 50°13'17'' s.š.
Nadmořská výška: 400 - 422 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se nachází v lesním komplexu mezi obcemi Mšec a Pozdeň.  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoří křídové (spodnoturonské) písčito-vápnité slínovce (nepřesně opuky).
Geomorfologie: Údolí leží v geomorfologickém celku Džbán (přesněji v oblasti Řevničovské pahorkatiny).
Reliéf: Jedná se o lesnatá údolí s různě strmými svahy. Zvláště v horních částech nejprudších svahů místy vystupují až téměř kolmé výchozy podložních hornin s akumulací hrubého suťového materiálu, směrem dolů se svahy zmírňují a půdy jsou jemnozrnější. Typické pro toto území jsou i nápadné sesuvy a odtrhy „opukových“ bloků (což hraje mimo jiné výraznou roli v přežívání světlomilnějších druhů).
Pedologie: V území převažují pararendziny, v horních částech svahů místy až suťovitými. Na mírnějších sklonech se vyskytují kambizemě, které v dolních částech svahů a v nivách přecházejí v luvizemě s maloplošnými výskyty glejů.
Krajinná charakteristika: Typická ukázka lesnaté krajiny Džbánu s hlubšími údolími, prameništi a plošinami nad hranami svahů. Na jihovýchodních až jihozápadních svazích se ostrůvkovitě vyskytuje střevíčník pantoflíček. Lesní porosty mají převážně pozměněnou druhovou skladbu, nicméně se zastoupením původních listnáčů a řadou dalších chráněných druhů v podrostu.  

Biota:

V horních částech strmých svahů se na řadě míst vyskytují regionálně velice významné porosty zakrslých teplomilných doubrav (L6.1) s druhově bohatým teplomilným podrostem. Velice hojná je zde např. třemdava bílá (Dictamnus albus), která má často plošné výskyty na navazujících pasekách a v dosud nezapojených mladých porostech. Z dalších typických druhů teplomilné květeny se vyskytují např. kamejka modronachová (Lithospermum purpureocaeruleum), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum), vstavač nachový (Orchis purpurea), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), ostřice nízká (Carex humilis), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum), mařinka barvířská (Asperula tinctoria), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum) nebo medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum). Na lokalitě se vyskytují i další vzácné a ohrožené druhy rostlin, jako jsou: strdivka pestrá (Melica picta), tomkovice jižní (Hierochloë australis), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), okrotice červená (Cephalanthera rubra), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), okorotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), plamének přímý (Clematis recta), zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus), hrachor různolistý (Lathyrus heterophyllus), svízel severní (Galium boreale), violka divotvárná (Viola mirabilis) a oměj různobarvý (Aconitum variegatum). Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) se vyskytuje na svazích na světlinách druhotných i smíšených porostů, na okrajích pasek i v podrostu mladé doubravy. Maloplošně se zachovaly lesní porosty s vyšším zastoupením listnáčů přiřaditelné k hercynským dubohabřinám (L3.1), prameništním olšinám (L2.2) s malými prameništi (R1.4) a vápnomilným bučinám (L5.3) místy s prvky suťových lesů (L4). Na území se nachází běžná lesní fauna, v tůních na prameništi ve střední části území se rozmnožuje čolek horský (Triturus alpestris).  

Kvalita a význam:

Lokalita s prokázaným dlouhodobým výskytem střevíčníku pantoflíčku, který se zde vyskytuje v několika vzájemně izolovaných mikropopulacích. Populace je zde aktuálně poměrně silná, při vhodném managementu dlouhodobě udržitelná. Regionálně významné výskyty teplomilných doubrav. Výskyt řady významných a chráněných botanických druhů.  

Zranitelnost:

Vyrývání trsů rostlin, nevhodné lesnické hospodaření (nálety křovin, smrku), shromažďování zvěře (zvýšený sešlap, ruderalizace bylinného podrostu).  

Management:

Management na lokalitě se řídí schváleným plánem péče pro přírodní památku Ostrov u Jedomělic.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 11.9891
Z toho prioritních naturových biotopů: 22.582.7082
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.650.0783
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 2.170.2603
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.01340.11C/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny0.01340.11C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.06490.54C/C/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.06490.54C/C/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.06490.54C/C/-Ne
L4 Suťové lesy0.06490.54C/C/-
91H0Panonské šípákové doubravy 2.643322.04C/C/-Ne
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy2.643322.04C/C/-

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.26032.17
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
střevíčník pantoflíček15-25 trsů
Cypripedium calceolusBBCB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Jedomělice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.