Homepage

CZ0212024 - Červené dolíky

Rozloha: 13.5937 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°56'60'' v.d., 50°12'44'' s.š.
Nadmořská výška: 362 - 409 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží 2 km severozápadně od Malíkovic, na západ od města Slaného.  

Ekotop:

Geologie: Podloží území tvoří spodnoturonské opuky, glaukonitické slíny a cenomanské pískovce. Na ně nasedají v nivě aluviální hlinitopísčité náplavy.
Geomorfologie: Území je součástí geomorfologické jednotky Džbán.
Reliéf: Údolí Červeného potoka a jeho bezejmenného pravostranného přítoku s různě strmými svahy a plošinami v nivách.
Pedologie: Převažují typické kambizemě s přechody do pararendzin ve vyšších částech svahů. V nivách potoků se vyskytují nivní půdy (fluvizemě) a gleje.
Krajinná charakteristika: Až na jednu větší louku ve středu území je celá lokalita pokryta lesem. Při soutoku bezejmenného pravostranného přítoku s Červeným potokem se rozevírá širší niva s jaseninou. Proti proudu Červeného potoka se údolí postupně zužuje do hlubšího stinného zářezu.  

Biota:

V nivě potoka převládají druhově velice pestré údolní jasanovo-olšové luhy (sv. Alnion glutinoso-incanae, L2.2) s menšími prameništi. Ze vzácnějších druhů se v podrostu vyskytují např. lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), prvosenka jarní (Primula veris), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), hadí jazyk obecný (Ophioglossum vulgatum), bradáček vejčitý (Listera ovata) nebo ostřice šupinoplodá (Carex lepidocarpa). Na svazích maji lesy převážně pozměněnou druhovou skladbu jen s jednotlivě a skupinovitě vtroušenými listnáči. Pouze maloplošně se nacházejí porosty zařaditelné k hercynským dubohabřinám (L3.1) nebo vápnomilným bučinám (L5.3). Nicméně v podrostu pozměněných porostů se vyskytuje řada významných teplomilných druhů např. vstavač nachový (Orchis purpurea), čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis) nebo plamének přímý (Clematis recta). Vzácně se vyskytuje i zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus). Zvláště podél cest je možné zastihnout hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata) nebo plavuň vidlačku (Lycopodium clavatum). Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) roste jak ve slabě podmáčeném listnatém lese v nivě potoků, tak i na svazích na světlinách v podrostu druhotných porostů. Početnost všech významných druhů je však zjevně snížena vlivem pozměněné dřevinné skladby. Podél lesních cest místy pronikají ruderální druhy rostlin, v některých částech lesního porostu se projevuje invaze netýkavky malokvěté (Impatiens parviflora). Lesní louka má na části rozlohy druhově pestrou vegetaci na pomezí ovsíkových luk (T1.1) a teplomilných širokolistých trávníků (T3.4D). Vyskytuje se na ní např. pcháč panonský (Cirsium pannonicum).  

Kvalita a význam:

Lokalita s prokázaným dlouhodobým výskytem střevíčníku pantoflíčku, který se zde vyskytuje ve třech vzájemně vzdálených mikropopulacích. Populace je aktuálně poměrně malá, nicméně při vhodném managementu dlouhodobě udržitelná a perspektivní. Jedná se o významné rozšíření původní EVL CZ0212002 Červené dolíky, které částečně řeší problém s nízkou populací předmětu ochrany.  

Zranitelnost:

Nevhodné lesní hospodaření (poškození rostlin těžbou, používání herbicidních přípravků) a odvodňování lokality. Negativně může působit i přítomnost zvěře (zejména černá zvěř, která vyrývá hlízy rostlin).  

Management:

Základem péče je vhodné a šetrné lesní hospodaření, vyloučena je holosečná těžba. Doporučená je výběrová probírka dřevin a postupná úprava druhového složení stromového patra směřující k pestřejším porostům se zastoupením jasanu, javorů, lípy či břízy a buku, na sušších místech pak s vtroušeným dubem, s rozvolněným zápojem. Cílovým stavem jsou prostorově, druhově a věkově pestré porosty s přítomností světlin. Doporučená je i náprava vodního režimu (tj. zvýšení hladiny spodní vody) například vybudováním přehrádek na obou potocích, ale zejména v bývalých odvodňovacích příkopech v nivě při soutoku obou větví potoka.  

Možné střety zájmu:

Lesní hospodaření, myslivost a využívání okolních pozemků k zemědělskému hospodaření.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 13.5937
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 2.960.403
Z toho ostatních přírodních biotopů: 16.352.2238
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.4032.96C/C/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.40302.96C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy2.223816.35C/B
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
střevíčník pantoflíček7 - 10 trsů
Cypripedium calceolusCBCC
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Drnek, Malíkovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.