Homepage

CZ0210734 - Stráně u Kochánek

Rozloha: 3.8786 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°46'23'' v.d., 50°17'17'' s.š.
Nadmořská výška: 235 - 250 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území leží cca 1 km severně od obce Kochánky na Mladoboleslavsku.  

Ekotop:

Geologie: Podloží území tvoří křídové (střední turon) slínovce a vápnité pískovce, které jsou překryty hlinitými pokryvy. Geomorfologie: Střední část celku Jizerská tabule. Reliéf: Jedná se o prudké svahy s jihozápadní a západní orientací místy s charakterem tzv. bílých strání s mělkou půdou a výchozy vápnitého podloží. Svahy jsou rozbrázděny erozními zářezy a menšími hřbítky. Krajinná charakteristika: Prudké stráně převážně jihozápadní orientace porostlé druhově pestrými širokolistými trávníky s hojným výskytem jalovce obecného.
 

Biota:

Mozaika křovin a opuštěných starých sadů a širokolistých suchých trávníků. Na exponovaných místech se nacházejí druhově pestré teplomilné trávníky – převažují širokolisté suché trávníky s přechody a maloplošnými výskyty úzkolistých suchých trávníků. Z významnějších druhů rostlin se vyskytují pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), vousatka prstnatá (Botriochloa ischeum), len počistivý (Linum catharticum), bradáček vejčitý (Listera ovata), mateřídouška časná (Thymus praecox), hlaváč fialový (Scabiosa columbaria). Jako dominanty se střídají ostřice nízká (Carex humilis) a válečka prápořitá (Brachypodium pinnatum). Zvláště ve střední části se vyskytují rozsáhlé a vitální populace jalovce obecného (Juniperus communis). Méně exponované a okrajové plochy zarůstají nálety dřevin.
 

Kvalita a význam:

V rámci středních Čech se jedná o unikátní výskyt bohaté a vitální populace jalovce obecného v druhově pestrých teplomilných vápnitých trávnících.  

Zranitelnost:

Neuvedeno  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 3.8786
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 37.841.4678
Z toho ostatních přírodních biotopů: 56.912.2075
Z toho X biotopů: 0.230.0093
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
5130Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 1.051727.11C/A/AAno
T3.4B Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis)1.051727.11C/A/A
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.416110.72B/B/-Ne
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých0.03430.88C/B/-
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.38189.84B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny2.207556.91B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.00930.23
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Kochánky  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.