Homepage

CZ0420171 - Údolí Hačky

Rozloha: 105.9614 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°21'24'' v.d., 50°28'16'' s.š.
Nadmořská výška: 400 - 624 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Niva potoku Hačka od pramene (východně od obce Strážky) až po severozápadní okraj města Chomutov (okr. Chomutov).  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří ortoruly a pararuly krušnohorského krystalinika spodně paleozoického až svrchně proterozoického stáří. Dno údolí je překryto deluviálními a proluviálními sedimenty.
Geomorfologie: Území náleží do geomorfologického celku Krušných hor (Loučenská hornatina).
Reliéf: Od pramene Hačky pozvolně se zařezávající údolí obklopené kopci (nejvyšší body: Střední vrch 572 m n. m., Hraničná 517 m n. m.).
Pedologie: Hlavními půdními typy v oblasti jsou podzoly kambické a kambizemě dystrické.
Krajinná charakteristika: Nivní společenstva v údolí potoku s charakteristickou květenou a faunou.  

Biota:

Hlavní složkou bioty údolí je údolní jasanovo-olšový luh (L2.2) podsv. Alnenion glutinoso-incanae. Lužní les je na svazích do údolí lemován květnatými bučinami (L5.1) podsv. Eu-Fagenion, dubohabřinami (L3.1) sv. Carpinion i suchými acidofilními doubravami (L7.1) sv. Genisto germanicae-Quercion. Lesní porosty zaujímají cca 80% z veškeré rozlohy území. Zbylou část území tvoří bylinné porosty převážně mezofilního až hygrofilního charakteru (sv. Arrhenatherion elatioris, sv. Calthion palustris). Ve vyšších polohách se vyskytují společenstva krátkostébelných smilkových trávníků (T2.3) sv. Violion caninae.
V nejjižnějším cípu území byl donedávna uváděn výskyt halofilní (slaništní) flóry. Byl zde uváděn např. výskyt jitrocele přímořského brvitého (Plantago maritima subsp. ciliata), zblochance oddáleného (Puccinellia distans), žluťuchy lesklé (Thalictrum lucidum) a jetele jahodnatého (Trifolium fragiferum). Tato část lokality však již pravděpodobně zanikla.  

Kvalita a význam:

Tok Hačky nebyl dosud vodohospodářsky upravován a ponechal si do současnosti svůj přirozený charakter. Tato skutečnost se přirozeně odráží na zachovalosti vegetace dna údolí. Lužní les má poměrně pestrý bylinný podrost, který vyniká zvláště v časně jarním aspektu. Ze vzácných rostlinných druhů zde lze nalézt jarmanku větší (Astrantia major), toliji bahenní (Parnassia palustris), bleduli jarní (Leucojum vernum), ostřici trsnatou (Carex cespitosa), prvosenku jarní (Primula veris).
Mimo les jsou botanicky cenné střídavě vlhké a periodicky vysušované horské resp. podhorské smilkové trávníky. V těchto společenstvech roste několik vzácných druhů, např.: prha arnika (Arnica montana), vítod ostrokřídlý (Polygala multicaulis), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), mochna bílá (Potentilla alba) a hrachor horský (Lathyrus linifolius). Z dalších vzácných druhů lze zmínit výskyt koprníku štětinolistého (Meum athamanticum) na horských loukách a lilie zlatohlávku (Lilium martagon) v dubohabřinách a květnatých bučinách. Charakter a celkový ráz lokality se pravděpodobně výrazně změní probíhající výstavbou silniční komunikace.  

Zranitelnost:

Nejvýznamnějším plánovaným zásahem bude jistě rychlostní komunikace - obchvat Chomutova ve směru hraniční přechod Hora sv. Šebestiána – Praha. Nepochybně dojde ke zničení nebo ovlivnění některých cenných lokalit. Lužní porosty jsou také ve své jižní části káceny z důvodu udržování ochranného pásma elektrovodu a horkovodu.
Velkým problémem oblasti je také rozsáhlá přeměna původních lesních porostů v produkční komplexy geograficky nepůvodních dřevin, zejména smrku ztepilého (Picea abies).
Nevhodné je také umístnění motokrosové dráhy v severovýchodní části území u Krásné Lípy.
Přetrvávajícím negativním faktorem je znečištění vzduchu a eutrofizace prostředí.  

Management:

V lesních partiích dbát v rámci péče těchto obecných zásad:
- nešířit geograficky nepůvodní dřeviny
- při výchově a obnově přednostně odstraňovat invazní geograficky nepůvodní dřeviny
- do lesních porostů vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby
- klást důraz na přirozenou obnovu porostů a s tím spojené jemnější způsoby hospodaření a dostatečnou ochranu proti zvěři (např. snižování stavu vysoké zvěře)
- preferovat členitější prostorovou výstavbu porostů, tu lze docílit pestřejší druhovou skladbou, delší obnovní dobou a vhodnými výchovnými zásahy
- při obnovách porostů s vyšším než minimálním zastoupením (podle vyhlášky č.83/1996 Sb.) původních MZD v žádném případě tento podíl nesnižovat. Naopak se doporučuje, aby byl postupně zvyšován až na úroveň přirozeného zastoupení těchto dřevin. Reálné se zdá být cca 50 % navýšení v jednom obnovním cyklu (např. ze současného 20 % zastoupení zvýšit na 30 %). Viz § 31 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.
- neopomíjet úpravu druhové skladby porostů vzniklých živelně v důsledku pěstebního zanedbání (např. čisté jaseniny, čisté habřiny)
- při hospodaření v lesích neopomíjet význam mrtvého dřeva v lesním ekosystému. Jeho účast v porostech lze zajistit mimo jiné ponecháním jednotlivých stromů přirozené dřevinné skladby (zejména doupných) na dožití a posléze do úplného rozpadu dřevní hmoty na místě.
Mimo les provádět zásahy podle zásad péče o nelesní biotopy (Háková, Klaudisová, Sádlo, 2004).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 105.9614
Z toho prioritních naturových biotopů: 21.9523.2678
Z toho neprioritních naturových biotopů: 38.7941.1029
Z toho ostatních přírodních biotopů: 23.1024.4803
Z toho X biotopů: 16.1417.1049
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.02610.02B/B/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.02610.02B/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.63531.54B/C/CAno
T1.6 Vlhká tužebníková lada1.63531.54B/C/C
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.28161.20B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky1.28161.20B/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.16670.15B/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.16670.15B/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2.83462.67C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny2.83462.67C/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 13.891613.11B/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny13.891613.11B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 21.26720.07B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny21.267020.07B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 23.267821.95A/B/BAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty23.267821.95A/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.96250.90A/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy23.506322.18B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.01150.01B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.36920.34
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami16.735715.79
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Domina, Chomutov II, Krásná Lípa u Křimova, Strážky u Křimova  

Prameny:

Procházka F. [ed]Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s.2001
Fišer R.Závěrečná zpráva z mapování, Hradiště. - MS, Archiv AOPK, 9 str.2002
Chytrý M., Kučera T. et Kočí M.Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str., Praha.2001
Neuhäuslová Z. et al.Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia, 341 str., 1 mapový list, Praha.2001
Tyráček J., Malkovský M. et Schovánek P.Přehledná geologická mapa severočeské hnědouhelné pánve a jejího okolí. - Ústřední ústav geologický, 1 list, Praha.1990
Demek J. et al.Zeměpisný lexikon ČSR - Hory a nížiny. - Academia, 584 str., Praha.1987
Jaroš P., Ondráček Č., Tejrovský V., Chobot K. et Čeřovský V.Lokality soustavy NATURA 2000 v okrese Chomutov. - dosud nepublikováno
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.