Homepage

CZ0214010 - Dománovický les

Rozloha: 354.8923 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°20'18'' v.d., 50°6'44'' s.š.
Nadmořská výška: 208 - 251 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území leží cca 1 km východně od obce Dománovice na Kolínsku, 10 km JZ od Chlumce nad Cidlinou.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno svrchnokřídovými sedimenty - slíny, místy překrytými slabou vrstvou štěrku a písků pleistocenní labské terasy.
Geomorfologie: Komplex leží na JV okraji Východolabské tabule na hranici se Středolabskou tabulí.
Reliéf: Reliéf je mírně zvlněný a dosahuje nadmořských výšek okolo 250m.
Pedologie: Z půd převládají slínovatky s příměsí hrubšího štěrku, dále se vyskytují hnědozemě a na trvale zamokřených místech gleje.
Krajinná charakteristika: Lesní porosty na severovýchodním okraji lesního komplexu, který se rozkládá na úbočí Dománovického vrchu. Do území je zahrnuta jen východní část mírného svahu v ploše shodné s přírodní rezervací. Spodní části území jsou rovinaté, vlhčí až podmáčené s několika odvodňovacími kanály. Z fytogeografického hlediska patří lokalita do termofytika, konkrétně do podokresu Rožďalovická tabule.  

Biota:

V území převládá lesní společenstvo dubohabřin (L3.1) (původně pařezina, místy lesnické výsadby), místy s nepůvodním smrkem, většina porostů vznikla umělou výsadbou. V podrostu se vyskytují charakteristické hájové druhy: strdivka nicí (Melica nutans), svízel lesní (Galium sylvaticum), konvalinka vonná (Convallaria majalis), žindava evropská (Sanicula europaea).
V menší míře se vyskytují středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (L6.4) a na oglejených plochách též bezkolencové doubravy (L7.2).
Křídové sedimenty podmiňují i výskyt některých náročnějších rostlinných druhů: medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), mařinka barvířská (Asperula tinctoria) aj.
Výskyt roháče obecného (Lucanus cervus) a hnědáska osikového (Euphydryas maturna).  

Kvalita a význam:

Jedná se o poměrně silnou populaci střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus) v rámci České republiky.
Významné refugium xylofágního hmyzu - roháč obecný (Lucanus cervus), jediná recentní lokalita hnědáska osikového (Euphydryas maturna) v Čechách.  

Zranitelnost:

Uzavírání porostů, lesní těžba, vyrýpávání rostlin, turistika. Lokalita je ohrožena absencí managementu, mimo to představuje ohrožení odstraňování mrtvého dřeva, případně aplikace pesticidů v blízkém okolí.  

Management:

Holosečná těžba není v okolí výskytu střevíčníku akceptovatelná, je třeba šetrně odstraňovat nepůvodní dřeviny a rozvolňovat porosty v případě, že by došlo k jejich přílišnému uzavření. To je vhodné i z hlediska významných druhů hmyzu. Důležité je ponechání starých popř. mrtvých dubů, zvláště v rozvolněných partiích. Pro hnědáska je vhodný pařezinový (výmladkový) způsob obhospodařování, ponechání a péče (probírky nad 4m) jasanového náletu. Konkrétní způsob a lokalizace by měl být prováděn v rámci projektu na záchranu hnědáska.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 354.8923
Z toho prioritních naturových biotopů: 5.0317.8821
Z toho neprioritních naturových biotopů: 63.20224.2952
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.000.0126
Z toho X biotopů: 28.81102.2733
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 190.454853.66B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny190.454853.66B/B/-
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 33.84049.53C/B/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy33.84049.53C/B/-
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 17.88215.03C/C/-Ne
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy17.88215.03C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.00960.00B/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.00300.00B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.05500.01
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole3.95881.11
X5 Intenzivně obhospodařované louky1.21880.34
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami56.282115.85
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami28.01357.89
X11 Paseky s nitrofilní vegetací10.24922.88
X12 Nálety pionýrských dřevin2.49590.70
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
střevíčník pantoflíček150
Cypripedium calceolusBBCB
 

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hnědásek osikovýP
Euphydryas maturnaABCA
roháč obecnýP
Lucanus cervusCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Dománovice, Choťovice, Končice, Radovesnice II  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.