Homepage

CZ0513251 - Rokytka

Rozloha: 0.8442 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°57'26'' v.d., 50°46'54'' s.š.
Nadmořská výška: 330 - 436 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rokytka (Údolský potok) od soutoku s Lužickou Nisou ke Kryštofovu údolí, sv. od Kryštofova údolí, cca 5 km z. od Liberce.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří staropaleozoické fylitické droby a břidlice, sericitické fylity, kvarcity, přeměněné diabasy, cenomanské křemité pískovce a slepence.
Geomorfologie: Lokalita je součástí Kryštofových hřbetů.
Reliéf: Malý vodní tok, v němž převládají úseky s hrubým štěrkovým substrátem a úseky písčitoštěrkového dna.
Pedologie: Z půd se vytvořily modální fluvizemě, v nezaplavované části typické (kyselé) a pseudoglejové kambizemě.
Krajinná charakteristika: Malý vodní tok protékající hlubším zalesněným údolím.  

Biota:

Jedná se o malý vodní tok pstruhového pásma.  

Kvalita a význam:

Velmi významná lokalita vranky obecné v povodí Odry.  

Zranitelnost:

Komunální znečistění (z obce Kryštofovo údolí). Necitlivé regulace toku. Nevhodné rybářské obhospodařování (skladba a početnost obsádky).  

Management:

Ochrana vranky obecné je v přímé souvislosti s trvalou kontrolou čistoty vod a se zamezením pro tento druh nevhodných technických zásahů do koryt toků a jejich substrátu. Je třeba vyvarovat se především zahlubování a zpevňování koryt, a také těžby štěrku; části lokality poškozené nevhodnými úpravami uvádět do přírodě bližšího stavu (především tvorbou rozmanitého dnového substrátu s převahou omletých kamenů a štěrku); důsledně dodržovat předepsaný průtokový režim při odběru vody z toku a uchovat v toku klid v průběhu března až dubna, kdy dochází k rozmnožování a vývoji raných stadií vranek. Rozhodně nesmí docházet k výstavbě nepřekonatelných migračních bariér a tvorbě vzdutí, jež by zabraly plochu stávajících proudných úseků. Z rybářského pohledu je možné ponechat stávající hospodaření zohledňující potřeby a ekologii vranek (rozmnožování, predační tlak ad.).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.8442
Z toho prioritních naturových biotopů: 17.010.1436
Z toho neprioritních naturových biotopů: 42.850.3618
Z toho ostatních přírodních biotopů: 4.390.0371
Z toho X biotopů: 35.740.3018
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.238828.28C/B/-Ne
M5 Devětsilové lemy horských potoků0.238828.28C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.04164.92B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.04164.92B/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.01531.81C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.01531.81C/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.06617.82A/A/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny0.06617.82A/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.143617.01C/C/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.143617.01C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.01812.14C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.00110.13C/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.01621.91B/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.00170.20C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.298935.40
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.00270.31
X12 Nálety pionýrských dřevin0.00020.02
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vranka obecnáC
Cottus gobioCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Kryštofovo Údolí, Machnín  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.