Homepage

CZ0213050 - Ohrazenický potok

Rozloha: 5.5583 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°57'16'' v.d., 49°45'49'' s.š.
Nadmořská výška: 470 - 634 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území leží 9 km sz. od Příbrami.  

Ekotop:

Geologie: Horninové podloží tvoří kambrické arkózové pískovce, droby a slepence. Místy se vyskytují vložky porfyritů a porfyritických tufů. Do určité míry je podloží překryto kvartérními sedimenty.
Geomorfologie: Území se nachází Brdské vrchovině.
Reliéf: Lokalita se nachází v nivě potoka tekoucího v severní části Centrálních Brd.
Pedologie: Odolné kambrické horniny zvětrávají jen velmi pomalu a vytvářejí těžké jílovité půdy. V důsledku toho se vyskytuje jako půdní typ glej. Vlastní koryto potoka má však dno kamenité, bez vyvinutých půd.
Krajinná charakteristika: Jedná se o přirozený vodní tok s bohatě meandrujícím korytem, kamenito-písčitým dnem a mnoha hlinito-písčitými náplavy. Proudné úseky jsou střídány tůněmi, tok potoka doprovází několik pramenných vývěrů. Nejvyšší část toku o délce asi 600 m má již dosti omezený průtok, místy se ztrácí v podloží, popřípadě vysychá. Asi 650 m od pramene se připojuje pravostranný přítok, který se zdá být vydatnějším než tok v EVL. Tento přítok je též stanovištěm mihule potoční. Na toku se nacházejí 3 vodní plochy - Mlýnský rybník ve Velcí, kde EVL končí a dále (proti proudu potoka) Pstruhový rybník a – na potoce nejvýše umístěná - nádrž Velcí (též Jince).  

Biota:

Flóra a vegetace:
Lokalita se nachází na severovýchodním okraji brdského oreofytika na hranici s fytochorionem Příbramské Podbrdsko, který již spadá do mezofytika.
Potok protéká lesním porostem, v němž zcela převládají chudé kulturní smrčiny. Samotný tok doprovázejí maloplošné (často se jedná jen o několik stromů podél břehu) výskyty přirozených potočních olšin. Jejich bohatší bylinné patro s druhy jako čarovník prostřední (Circaea intermedia), ostřice oddálená (Carex remota) nebo vrbina obecná (Lysimachia vulgaris) výrazně kontrastuje s okolními holými kulturami. Na okraji dopadové plochy Brda se objevují sukcesní zrašelinělé březové prosty, blízké sv. Sphagno-betulion pubescentis. Kořeny stromů podél potoka mají významný vliv na podobu toku a jeho prostředí - často slouží jako typické úkryty pro vodní faunu. Břehy potoka bohatě porůstají mechy a játrovky. V okolí se nacházejí četná prameniště, často vykazující známky rašelinění. Na prameništních stanovištích roste kupříkladu mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium) nebo čarovník prostřední (Circaea intermedia). Z nádrží je botanicky zajímavý především Pstruhový rybník, v jehož litorálu lze narazit na kriticky ohrožený orobinec stříbrošedý (Typha Shuttlevortii). Spolu s ním se ve vodě dále vyskytují rdest vzplývavý (Potamogeton natans) nebo žabník Alisma sp.

Fauna a předmět ochrany:
Potok je významný především hojným výskytem mihule potoční (Lampetra planeri), která je předmětem ochrany. Mihule se zde vyskytuje ve stovkách jedinců a lze ji nalézt jak na území EVL, tak i níže po proudu potoka, v obydleném území mimo vojenský újezd.
Kromě mihule se v potoce dále hojně vyskytovala ohrožená střevle potoční (Phoxinus phoxinus), jejíž počty se však v posledních letech také významně snížily. Z hlediska ochrany mihule (stejně jako střevle) představují závažný problém výskyt a šíření okouna říčního (Perca fluviatilis) z rybníků na toku.
Introdukcí se do potoka nad Mlýnským rybníkem v nedávné době dostal i rak říční (Astacus astacus), který níže po proudu vytvářel početnou populaci a recentně odtud ustupuje.
Okolo potoka i nádrží se hojně vyskytují běžnější druhy obojživelníků, zejména skokan zelený (Phelophyllax esculentus), z plazů byla zaznamenána ještěrka obecná (Lacerta agilis).  

Kvalita a význam:

Pro mihuli potoční představuje Ohrazenický (Pstruhový) potok od Mlýnského rybníka ve Velci k pramenům velmi vhodný biotop.  

Zranitelnost:

Na lokalitě, jež se nachází na zemí VVP Jince, je zapotřebí zabránit zásahům do údolní nivy a samotného koryta potoka, dále negativně působí existence migračních bariér, rybářské obhospodařování (složení a početnost obsádky níže po toku) a omezení průtoku hlavním korytem.  

Management:

Zachovat stávající charakter lokality.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 5.5583
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.910.051
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.700.0394
Z toho ostatních přírodních biotopů: 7.490.4164
Z toho X biotopů: 1.680.0934
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.03620.65C/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.03620.65C/B/-
4030Evropská suchá vřesoviště 0.00320.05D/C/-Ne
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)0.00320.05D/C/-
91D0Rašelinný les 0.0510.91C/B/-Ne
L10.1 Rašelinné březiny0.05100.91C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.26954.84C/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.01640.29C/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.13052.34B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.08651.55
X12 Nálety pionýrských dřevin0.00690.12
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
mihule potočníC
Lampetra planeriCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Jince v Brdech  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.