Homepage

CZ0420525 - Slanisko u Škrle

Rozloha: 9.9555 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°31'41'' v.d., 50°25'3'' s.š.
Nadmořská výška: 248 - 260 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita ze severozápadu přiléhá k obci Škrle (okr. Chomutov). Celá lokalita je chráněna přírodní památkou Slanisko u Škrle a jejím ochranným pásmem.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří naplaveniny fluviálních písčitých hlín v nivě říčky Chomutovky a písčité jíly miocénního uhlonosného souvrství v terase nad údolím.
Geomorfologie: Území je součástí geomorfologického celku Mostecké pánve.
Reliéf: Mírně až prudčeji ukloněné svahy do údolní nivy řeky Chomutovky.
Krajinná charakteristika: Oblast je intenzivně zemědělsky využívaná, osídlení má venkovský charakter. Zastoupení lesů je minimální. V krajině jsou zřetelné stopy související s těžbou hnědého v okolí.  

Biota:

Vegetační kryt lokality tvoří úzkolisté a širokolisté xerotermní trávníky sv. Festucion valesiacae a sv. Bromion na jižně exponovaných stráních do údolí Chomutovky, křoviny a synantropní lesíky, rákosiny sv. Phragmition communis a zaplavované louky v nivě Chomutovky a hlavně společenstva slaných luk - slaniska. Společenstva xerotermních trávníků jsou v lokalitě poměrně chudá, významná jsou pouze značným zastoupením hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris) - tento druh v podzimním aspektu dominuje. Ve vegetaci slaných půd (T7) dominuje jitrocel přímořský brvitý (Plantago maritima subsp. ciliata), hojně se vyskytují druhy jako komonice zubatá (Melilotus dentatus), zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum), prorostlík nejtenčí (Bupleurum tenuissimum), kuřinka solná (Spergularia salina), oman britský (Inula britannica), vzácně se vyskytuje sítina Gerardova (Juncus gerardii), ostřice černoklasá (Carex melanostachya). Dominantním druhem rákosin je expanzivní rákos obecný (Phragmites australis). Ve společenstvech zaplavovaných luk ze vzácných druhů rostlin nalézáme: olešník kmínolistý (Selinum carvifolia), srpice barvířská (Serratula tinctoria), žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum), jarva žilnatá (Cnidium dubium), zdravínek jarní (Odontites vernus). Pozoruhodný je výskyt ostřice křivoklasá (Carex curvata).  

Kvalita a význam:

Slanisko u Škrle je v současnosti jedinou větší lokalitou s reprezentativní a na větší ploše zachovalou halofilní květenou v Ústeckém kraji.  

Zranitelnost:

Změna hydrologických poměrů spojených s poklesem spodní vody. Nebezpečná je také expanze rákosu a celková ruderalizace prostředí.  

Management:

Udržování vhodného vodního režimu, kosení.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 9.9555
Z toho prioritních naturových biotopů: 5.590.5571
Z toho neprioritních naturových biotopů: 24.272.4169
Z toho ostatních přírodních biotopů: 56.695.644
Z toho X biotopů: 15.711.5642
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
1340Vnitrozemské slané louky 0.55715.59B/B/AAno
T7 Slaniska0.55715.59B/B/A
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 2.402624.13D/B/BAno
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých2.402624.13D/B/B
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.01430.14D/B/-Ne
M7 Bylinné lemy nížinných řek0.01430.14D/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.95299.57C/B
T1.4 Aluviální psárkové louky4.691147.12C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.17331.74
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.00020.00
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.78147.84
X12 Nálety pionýrských dřevin0.60936.12
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Škrle  

Prameny:

Demek J. [ed.]Zeměpisný lexikon ČSR, hory a nížiny. - Academia, Praha, 584 s.1987
Chytrý M., Kučera T. et Kočí M.Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str., Praha.2001
Ondráček Č.Plán péče pro přírodní památku Slanisko u Škrle na období 2002 - 2011. - MS, Archiv AOPK ČR, Ústí nad Labem, 7 s.2002
Ondráček Č.K výskytu a záchraně Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. a Carex melanostachya Bieb. ex. Willd. na Chomutovsku. - Severočes. Přír., Litoměřice, 35: 31-39.2003
Ondráček Č.Příspěvek ke květeně severozápadních Čech I. - Severočes. Přír., Litoměřice, 24: 85-90.1990
Procházka F. [ed]Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s.2001
Sládek J.Melilotus dentata (W. et K.) Pers. v Čechách.- Severočes. Přír., Litoměřice, 31:15-25.1999
Sládek J.Nejvýznamnější nynější lokality halofytů ve středním Poohří.- Severočes. Přír., Litoměřice, 30:11-14.1997
Sládek J.Carex secalina Wahlenb. v Čechách.- Severočes. Přír., Litoměřice, 29:27-34.1996
Sládek J.Schoenoplectus tabernaemontani (Gmel.) Palla ve Středním Poohří a blízkém okolí. - Severočes. Přír., Litoměřice, 28:37-44.1994
Sládek J.Nové floristické nálezy ve středním Poohří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 26: 17-30.1992
Sládek J. et Ondráček Č.Spergularia marina (L.) Griseb. V Čechách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 23: 1-18.1989
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.