Homepage

CZ0614057 - Znětínské rybníky

Rozloha: 52.5832 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°55'32'' v.d., 49°27'42'' s.š.
Nadmořská výška: 550 - 593 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rybníky Znětínský a Staropavlovský severně a severovýchodně od obce Pavlov.  

Ekotop:

Geologie: Horninové podloží tvoří pararuly moldanubika.
Geomorfologie: Území se nachází ve Veselské sníženině, součásti Křižanovské vrchoviny.
Reliéf: Oba rybníky se nacházejí v mělké sníženině, kterou protéká potok.
Pedologie: V blízkosti rybníků jsou vyvinuty gleje, dále na svahových sedimentech pseudogleje.
Krajinná charakteristika: Dvojice bezprostředně na sebe navazujících průtočných rybníků (Staropavlovský a Znětínský) v agrární krajině. Rybníky jsou zčásti lemovány pobřežními porosty a navazujícími loukami a jsou obklopeny poli a drobnými lesíky; mají značnou krajinářskou hodnotu.  

Biota:

Pravidelně v dvouletých intervalech (2002, 2004, 2006) bývá na dně rybníků vyvinuta vegetace letněných den (M2.1) sv. Eleocharition ovatae s masovým výskytem puchýřky útlé (Coleanthus subtilis) a masnice vodní (Tillaea aquatica), dále např. bezosetka štětinovitá (Isolepis setacea). Rybníky jsou lemovány úzkým pruhem porostů vysokých ostřic (M1.7) s ostřicí zobánkatou (Carex rostrata), mochnou bahenní (Potentilla palustris), suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium) aj. Mezi oběma rybníky jsou zanedbané vlhké pcháčové louky (T1.5) s nevelkým zrašelinělým očkem (vegetace minerotrofních nevápnitých slatinišť, R2.2) s vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata). Na SZ břehu Znětínského rybníka byly mapovány různě zachovalé podhorské smilkové trávníky (T2.3) se všivcem lesním (Pedicularis sylvatica), prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis) a pampeliškou Nordstedtovou (Taraxacum nordstedtii). Zbytek lokality tvoří kulturní louky.
V rákosinách a mělkém pobřeží rybníka žije nevelká populace kuňky ohnivé (Bombina bombina), z dalších obojživelníků lze uvést ropuchu obecnou (Bufo bufo) a Rana esculenta synkl.  

Kvalita a význam:

Kvalitní vegetace letněných rybníků v dvouletých intervalech (jaro roku následujícího po výlovu dvouhorkového rybníka, občas snad jako plůdkový). Velmi početná populace puchýřky útlé (Coleanthus subtilis), zřejmě nejpočetnější v regionu, a neméně cenné masnice vodní (Tillaea aquatica). Jedno z významných jader výskytu těchto druhů na Křižanovsku a Velkomeziříčsku. Nevelká, ale stabilní populace kuňky ohnivé (Bombina bombina).  

Zranitelnost:

Ohrožení představuje postupný přechod od mezotrofie k eutrofii, tj. postupné zvyšování intenzity rybochovu. Rybníky jsou využívány jako plůdkový a běžný produkční rybník. V případě vysoké hustoty rybí obsádky dochází k negativnímu ovlivnění vajíček a larválních stádií kuňky ohnivé.  

Management:

Udržet režim plůdkového rybníka s fází obnaženého dna v květnu a červnu. Stávající cyklus, tj. pravidelné popuštění rybníka v souvislosti s dvouhorkovým hospodařením (snížená hladina rybníka na jaře prvního horka), je plně vyhovující.

Obecně preferuje kuňka ohnivá větší a hlubší nádrže než kuňka žlutobřichá. Optimálním stanovištěm se jeví nádrž amoebovitého tvaru s nepravidelně tvarovaným dnem, v němž se hlubší místa střídají s mělčinami. Maximální hloubka do 1,5 m; tam, kde to není možné, stačí 0,5 m. Kubatura nemusí být omezená, nejmenší možný objem se kryje s objemem běžné koupací vany (minimální varianta).
1) Tůně lze vytvářet v kterékoli roční době. Vhodné je ne příliš vlhké jaro, kdy se dobře naplňují vodou, avšak okolní půda není příliš zbahnělá. Tůňky lze vytvářet na vlhkých loukách či ve vlhkých lesích buď ručními nástroji (rýč, lopata, krumpáč, rycí vidle, kolečko) či trhavinou. Nejlepší je však bagr a buldozer, případně v kombinaci s manuálními nástroji. Pokud je podmáčené místo zarostlé náletovými dřevinami, je nutné je z větší části odstranit. Pro bohatý rozvoj řas, jimiž se živí pulci, je potřeba osluněné nádrže (nástroje: pila ruční či motorová, sekera, příp. křovinořez).
2) Po dohodě s vlastníky či uživateli lomů vytvořit či obnovit tůně v lomech a pískovnách v takových místech, která nebudou v dohledné době odtěžována či naopak zalesňována, jež nebudou zasypávána komunálním odpadem a tůně nebudou zarybňovány.
3) Nutná je obnova zazemňovaných tůní, jež je potřeba občas oživovat či asanovat. Interval je obtížné stanovit. Zpravidla 5 let. Asanace se provádí a) pokryje-li vodní vegetace převážnou část plochy hladiny b) na hladinu dopadá slunce jen minimálně c) tůň z jakýchkoli důvodů ztrácí vodu.
4) Pokud je rybník zarybněn nebo dojde k jeho zarybnění, je nutno vytvořit takový biotop, aby zde žáby i pulci nacházeli dostatek úkrytů. Tzn. např. hráz vyskládat hrubými kameny, břeh ponechat mělký (sklon alespoň 1:5 minimálně z osluněné strany a nechat jej zarůst litorálem, dno pokrýt pařezy, případně na dně rybníka ponechat padlé stromy atp.).

Na začátku roku 2006 byly rozšířeny stanovištní podmínky kuňky vybudováním čtveřice tůní o proměnlivé hloubce v pobřežní zóně Znětínského rybníka. Na základě pozorování v roce 2007 lze konstatovat, že tento nový biotop je kuňkou úspěšně využíván.  

Možné střety zájmu:

Potenciální střet zájmů představuje do určité míry zajištění předmětů ochrany a rybářské využití území.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 52.5832
Z toho prioritních naturových biotopů: 2.671.4056
Z toho neprioritních naturových biotopů: 24.3612.8136
Z toho ostatních přírodních biotopů: 10.495.5199
Z toho X biotopů: 42.2422.2115
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 12.798624.33A/A/AAno
M2.1 Vegetace letněných rybníků12.798624.33A/A/A
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.32732.52C/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce1.32732.52C/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.0150.02C/B/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.01500.02C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.07830.14C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.07830.14C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.49060.93D/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic2.76885.26C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky1.97683.75C/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.28370.53D/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X12 Nálety pionýrských dřevin0.11820.22
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace22.093342.01
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
puchýřka útlá> 100000
Coleanthus subtilisBBAB
 

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohnivá1-10
Bombina bombinaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Kraj Vysočina:

Pavlov, Starý Telečkov, Znětínek  

Prameny:

Lysák F.Bohdalovsko (J0065). Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2002
Lysák F.Coleanthus subtilis - Staropavlovský a Znětínský rybník. Dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin soustavy Natura 2000. - ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2002
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.