Homepage

CZ0513509 - Svitavka

Rozloha: 10.1195 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°40'17'' v.d., 50°47'50'' s.š.
Nadmořská výška: 299 - 518 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Svitávka - drobný vodní tok v úseku mezi obcí Lindava a státní hranicí, východně od Nového Boru, cca 15 km SV od České Lípy. Hamerský potok a jeho pravostranný bezejmenný přítok ústící z pravé strany do Svitávky u obce Mařenice, zhruba 5 km severně od Cvikova. Hamerský potok v úseku mezi ústím do Svitávky a zástavbou u osady Naděje a Hamr.
 

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří turonské až koniacké kvádrové kaolinické pískovce s četnými proniky třetihorních vulkanitů.
Geomorfologie: Lokalita je součástí Cvikovské pahorkatiny, která má ráz členité pahorkatiny až ploché vrchoviny.
Pedologie: Vznikly zde hlavně modální fluvizemě, podél nivy pak arenické a pseudoglejové kambizemě.
Reliéf: Drobný vodní tok. Vedle proudných částí se zde vyskytuje i dostatek jemných bahnitopísčitých náplavů.
Krajinná charakteristika: Drobný vodní tok, protékající menšími obcemi, lesními porosty a v menší míře bezlesím tvořeným loukami.  

Biota:

Úseky drobných vodních toků protékající menšími obcemi, lesními porosty a v menší míře bezlesím tvořeným loukami. V tocích se vyskytuje běžná fauna pstruhového pásma s významným zastoupením mihule potoční (Lampetra planeri).
 

Kvalita a význam:

Úsek Svitávky od Lindavy po státní hranici spolu s vymezenými přítoky představují lokalitu velmi početné populace mihule potoční (Lampetra planeri) vysokého regionálního významu.  

Zranitelnost:

Regulace toku (především v rozlehlém intravilánu).
Znečištění vody (především komunálním odpadem z obcí).
Nevhodné rybářské hospodaření (slovování ryb a vysazování nevhodné obsádky).
Nadměrné odběry vody z toků způsobující vysychání koryta a náplavů.  

Management:

Eliminovat dlouhodobé znečistění vody (např. výstavbou komunálních ČOV). Regulovat rybářské hospodaření - v případě potřeby omezovat vysazování dravců (pstruh obecný).
Vyloučit technické úpravy koryta ve smyslu zahlubování, zpevňování, narovnávání, těžby detritu apod., neprovádět zásahy do břehových porostů (kácení). Nepovolovat nové významné odběry vody z toků, v případě vysychání náplavů omezit stávající významné odběry. Podle možností revitalizovat regulované úseky toku (rozvolnění narovnaných partií) pomocí ručních nástrojů a lehké techniky. Ponechávat kusy dřeva napadané do toku.  

Možné střety zájmu:

Nepředpokládají se.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 10.1195
Z toho prioritních naturových biotopů: 14.831.5017
Z toho neprioritních naturových biotopů: 12.141.2291
Z toho ostatních přírodních biotopů: 18.521.8749
Z toho X biotopů: 47.094.7653
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.00730.07A/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.00730.07A/B/-
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.12271.21C/A/-Ne
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt0.12271.21C/A/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.09730.96C/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.09730.96C/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.00320.03A/A/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.00320.03A/A/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.02360.23C/B/-Ne
M5 Devětsilové lemy horských potoků0.00030.00B/B/-
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.02330.23C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.54465.38C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.54465.38C/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.00110.01A/B/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.00020.00B/B/-
R2.3 Přechodová rašeliniště0.00090.00A/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.01720.16C/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.01720.16C/A/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.25392.50C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.25392.50C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.24272.39C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.24272.39C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.404413.87C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty1.404413.87C/B/-
91T0Středoevropské lišejníkové bory 0.01070.10B/A/-Ne
L8.1A Boreokontinentální lišejníkové bory0.01070.10B/A/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.00210.02C/B/-Ne
L9.2B Podmáčené smrčiny0.00210.02C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.01720.16B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.00010.00B/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.91829.07B/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků0.00940.09D/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.00460.04A/A
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.05770.57B/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.00060.00B/A
T1.4 Aluviální psárkové louky0.48944.83C/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.32313.19C/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.05460.53D/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území3.903838.57
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.02170.21
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.02190.21
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.63806.30
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.09000.88
X12 Nálety pionýrských dřevin0.08960.88
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.00030.00
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
mihule potočníC
Lampetra planeriCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Dolní Světlá pod Luží, Krompach, Kunratice u Cvikova, Lindava, Mařenice, Mařeničky, Naděje, Trávník u Cvikova  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.