Homepage

CZ0424129 - Bílé stráně u Litoměřic

Rozloha: 63.9196 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°7'55'' v.d., 50°33'30'' s.š.
Nadmořská výška: 224 - 350 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se skládá ze čtyř disjunktních lokalit: vrcholek Satan u obce Žitenice, 2 km SV od Litoměřic; bílé stráně u Knoblošky se nacházejí u obce Michalovice a Knobloška 2 km Z od Litoměřic. Čtvrtá dílčí lokalita navazuje na EVL Bílé stráně - 1 km S od Litoměřic.  

Ekotop:

Geologie: Jedná se o výchozy slínovců a jílovitých vápenců teplického souvrství, pokryté zvětralinami a kamenitými půdami bohatými na karbonáty.
Geomorfologie: Lokality se nacházejí v celku České středohoří, podcelku Verneřické středohoří, okrsku Litoměřické středohoří.
Reliéf: Území Bílých strání u Knoblošky tvoří prudké svahy se západní expozicí, na hraně jižní části se třemi vršky (331 m n. m.). Dílčí lokalitu Satan tvoří jihozápadní svah vršku Satan (331 m n. m.) a protější stráň, která je součástí spodní části jihovýchodního svahu nesouměrného hřbetu Bílá stráň (353 m n. m.). Stráně dělí úzké údolí s občasnou vodotečí. Dílčí lokalita u Bílých strání u Pokratic leží téměř pod vrcholem hřbetu Bílé stráně.
Krajinná charakteristika: Mírné až prudké travnaté a křovinaté stráně většinou se západní nebo jihozápadní expozicí obklopené poli, ovocnými sady, loukami a pastvinami. Výrazné krajinné útvary, jejichž jméno - Bílé stráně je odvozeno od zdaleka viditelné bílé barvy vápenců a opuk, které jsou odkryty pod rostlinným pokryvem ve vyšších částech strání.  

Biota:

Teplomilné trávníky s reprezentativní ukázkou rostlinných a živočišných společenstev tzv. bílých strání s teplomilnými trávníky, lemovými společenstvy keřů s přechodem k lesním společenstvům. Teplomilné trávníky jsou tvořeny především širokolistými (T3.4) a úzkolistými (T3.3) suchými trávníky. Maloplošně se zde také vyskytují štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin (S1.2) a vegetace efemér a sukulentů (T6.1). Keřové patro se skládá především z nízkých xerofilních (K4A) a vysokých mezofilních a xerofilních křovin (K3), lesní společenstva tvoří hercynské dubohabřiny (L3.1) a středoevropské bazifilní (L6.4) a teplomilné doubravy (L6.1). Významná lokalita střevíčníku pantoflíčku a přástevníka kostivalového.  

Kvalita a význam:

Zastoupení zvláště chráněných a velmi vzácných druhů rostlin a živočichů v suchých trávnících i lesních porostech je velmi bohaté. Z rostlin mj. střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) (jedna z mála relativně bohatých lokalit v sev. Čechách), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera) (jedna z mála lokalit v ČR), vstavač nachový (Orchis purpurea), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), bradáček vejčitý (Listera ovata), třemdava bílá (Dictamnus albus), plamének přímý (Clematis recta), sasanka lesní (Anemone sylvestris), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), len žlutý (Linum flavum) (jedna z mála lokalit v ČR), len tenkolistý (Linum tenuifolium) (jedna z mála lokalit v ČR), hořec křížatý (Gentiana cruciata), koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica) (jedna z mála lokalit v ČR) aj. Lokalita je velmi významná entomologicky, z brouků jsou významní mj. Bruchidius pauper, Apion flavimanum, Aphthona atrovirens aj., z motýlů jsou významní mj. Dichrorampha obscuratana, Callimorpha quadripunctaria, Helcystogramma triannulella, Maculinea alcon aj., rovněž malakofauna je pozoruhodná: Oxychilus inopinatus, Cepaea vindobonensis aj., z plazů je významná mj. Vipera berus, z ptáků např. Locustella luscinioides, Dendrocopos minor aj. Celostátní význam lokality je dán mj. výskytem velkého počtu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, z nichž někteří zde mají jedno z mála nalezišť v ČR, jiní se zde vyskytují na okraji areálu svého rozšíření.  

Zranitelnost:

Teplomilné trávníky jsou ohroženy zarůstáním křovinami. Upuštěním od pravidelné likvidace nežádoucích náletových dřevin by došlo k zániku teplomilných trávníků.
Střevíčník je ohrožen vyrýpáváním zahrádkáři či pěstiteli, často jde o vyrýpnutí trsu s 10-20 jedinci (roky 2001, 2002). Nebylo pozorováno trhání jednotlivých rostlin do kytic. Negativně také působní zarůstání a zahušťování křovin jasanem ztepilým, topolem osikou). Potenciálně ohrožujícím faktorem je aplikace pesticidů v okolí. Hromadění stařiny v některých místech.  

Management:

Nešířit geograficky nepůvodní druhy, odstraňovat nepůvodní invazní druhy, do lesních porostů vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby, klást důraz na přirozenou obnovu lesů a s tím spojené jemnější způsoby hospodaření a dostatečnou ochranu proti zvěři, preferovat členitější prostorovou výstavbu porostů, upravovat druhové skladby porostů vzniklých živelně v důsledku pěstebního zanedbání, ponechání jednotlivých stromů přirozené dřevinné skladby na dožití, do úplného rozpadu dřevní hmoty.
Management střevíčníku prováděn nahodile od roku 1978 (odstraňování křovin), pravidelně od roku 1993. Odstraňování křovin a jejich výmladků, snižování hustoty zastínění, občasné odstraňování stařiny. Pro umožnění generativního šíření rostliny je doporučeno i občasné narušování ploch v sousedství jedinců.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 63.9196
Z toho prioritních naturových biotopů: 17.8711.4274
Z toho neprioritních naturových biotopů: 30.0419.2055
Z toho ostatních přírodních biotopů: 43.5727.8544
Z toho X biotopů: 7.614.8666
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
40A0Kontinentální opadavé křoviny 0.00050.00C/B/-Ne
K4A Nízké xerofilní křoviny - porosty se skalníky (Cotoneaster spp.)
Management: Likvidace nežádoucích náletů.
0.00050.00C/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 15.304223.94B/B/BAno
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých
Management: Pastva jednorázová + odstraňování nežádoucích náletových dřevin, příp. sečení se sušením píce a odvozem sena.
0.25050.39B/B/-
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)
Management: Sečení se sušením píce a odvozem sena, pastva jednorázová, (mechanické odstraňování náletu).
15.053723.55B/B/B
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 1.91793.00A/A/AAno
T3.4C Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)
Management: Sečení se sušením píce a odvozem sena, pastva jednorázová, (mechanické odstraňování náletu).
1.91793.00A/A/A
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.84212.88C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Management: Sečení se sušením píce a odvozem sena (příp. sečení s odklizením zelené píce) 1-2x za rok samohybnou lehkou (příp. těžkou) mechanizací, v období od července do srpna, bez přihnojování a vápnění, popř. pastva jednorázová. Odstraňování náletu.
1.84212.88C/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.00070.00C/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.00070.00C/B/-
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)0.10270.16B/B/BAno
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého
Management: Bez zásahů.
0.10270.16B/B/B
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.95583.05B/A/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny1.95583.05B/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.553511.81C/A/AAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty7.553511.81C/A/A
91H0Panonské šípákové doubravy 0.94561.47B/A/-Ne
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy0.94561.47B/A/-
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 1.00991.57B/A/-Ne
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy1.00991.57B/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny27.213942.57A/A
T4.1 Suché bylinné lemy0.64051.00C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území2.37743.71
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.04510.07
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.79191.23
X4 Trvalé zemědělské kultury0.30720.48
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.26920.42
X12 Nálety pionýrských dřevin0.83681.30
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.23900.37
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
střevíčník pantoflíček42
Cypripedium calceolusCBCC
 

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
přástevník kostivalovýP
Callimorpha quadripunctariaCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Kamýk u Litoměřic, Malíč, Michalovice u Velkých Žernosek, Pokratice, Skalice u Žitenic, Žitenice  

Prameny:

Bělín V.Noční motýli České a Slovenské republiky. Zlín: Kabourek, 260 pp.2003
Petříček VáclavOptimalizace managementových zásahů na populaci Cypripedium calceolus.
Žídková K.Inventarizační průzkum květeny SPR Bílé stráně a vrchu Satan u Litoměřic.- Severočeskou přírodou, 23, 1989, s. 55-76, 2 mapy. Litoměřice.1989
Demek J. a kolektivZeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny, Praha, Akademia, str. 5841987
Hamerský R.Výskyt zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin v NPP Bílé stráně, ústní sdělení.
Kolektiv AOPK ČRChráněná území ČR, sv. Ústecko, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 280. str.1999
Marková I.u0002cs - Labské středohoří - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2001
Moravec P.Výskyt zvláště chráněných a ohrožených druhů živočichů v NPP Bílé stráně, ústní sdělení.
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.