Homepage

CZ0423225 - Radobýl

Rozloha: 29.3290 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°5'34'' v.d., 50°31'54'' s.š.
Nadmořská výška: 200 - 323 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Osamělý vrch s kovovým křížem na vrcholu, 3 km západně od centra Litoměřic, přímo nad obcí Žalhostice.
 

Ekotop:

Geologie: Vypreparované žilné těleso nefelinického bazanitu z obalu křídových hornin.
Geomorfologie: Vrch vyčnívající jako suk v krajině Kostomlatského středohoří.
Reliéf: Těžce poškozený těžbou kamene, což mu dodává charakteristický tvar. Vrch je porostlý společenstvy stepí a lesostepí. V J a JZ části se nacházejí ovocné sady a vinice. S svah je zalesněný. Na Z svahu se rozprostírá rozsáhlý opuštěný lom s vějířovitě i rovnoběžně orientovanými bazanitovými sloupy.
Pedologie: Půdní pokryv zaujímají především eutrofní variety modálních rankerů a kambizemí, na křídových horninách modální a arenické kambizemě s pararendzinami.
Krajinná charakteristika: Osamělý vrch (398 m n. m.) na pravém svahu údolí Labe. Vzhledem k relativnímu převýšení (od hladiny Labe přes 200 m) výrazná krajinná dominanta.  

Biota:

Vrchol, svahy, volné sutě a skalní terásky Radobýlu pokrývají úzkolisté (T3.3), místy širokolisté (T3.4) suché trávníky, acidofilní vegetace efemér a sukulentů (T6.1), vegetace silikátových štěrbin a drolin (S1.2), severovýchodní svah pokrývá suťový les (L4), při úpatí věnec vysokých mezofilních a xerofilních křovin (K3).
Významnými zástupci flóry jsou divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), silenka ušnice (Silene otites), pískavice provensálská (Trigonella monspeliaca) aj. Z fauny bylo zjištěno více než 50 druhů obratlovců, 32 druhů měkkýšů, 11 druhů suchozemských stejnonožců, 807 druhů motýlů. Významná lokalita sarančete (Stenobothrus eurasius) a přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria).  

Kvalita a význam:

Společenstva zachovalé travinné vegetace skalní stepi, faunisticky a floristicky velmi bohatá. Jedna ze sedmi lokalit sarančete Stenobothrus eurasius v ČR (v Českém středohoří), jedná se o významnou lokalitu termofilního hmyzu vázaného na lesostepní společenstva. Jedna z lokalit přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria).
Celostátní význam lokality je dán mj. velkou koncentrací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.  

Zranitelnost:

Upuštění od odstraňování expanzivních křovin (akát, jilm habrolistý, jasan, svída krvavá), by znamenalo zánik cenných stepních trávníků. Lokalita je hojně turisticky využívána.  

Management:

Odstranění expanzivních křovin (selektivně akát, jilm habrolistý, jasan, svída krvavá).
Odstranění stařiny nahromaděné na plochách lomových pater a mladých křovinatých výmladků.
Lesy ponechat přirozenému vývoji.
Saranče Stenobothrus eurasius: V případě potřeby udržovat stav lokality pomocí pastvy (malého smíšeného stáda ovcí a koz - 1ks/ha v průběhu celého roku). Průběžně odstraňovat nálet dřevin (mechanicky nebo případně i propanbutanovým hořákem za holomrazu). Zabránit hromadění stařiny a vzniku drnů, které okamžitě zapříčiňují větší vlhkost biotopu. Před započetím pastvy spálit nahromaděnou biomasu trav a bylin (v zimním období na zmrzlé půdě od prosince do února). Vypásat vegetaci až do rozrušení drnů trav.
Přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria): Zajistit odstraňování náletových dřevin, regulovat porost sečením, popř. řízenou pastvou. Vhodné je sečení v co nejpozdějším (podzimním) termínu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 29.3290
Z toho prioritních naturových biotopů: 19.375.6816
Z toho neprioritních naturových biotopů: 22.786.6814
Z toho ostatních přírodních biotopů: 57.5716.8862
Z toho X biotopů: 0.000.002
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)1.14953.91B/B/-Ne
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého1.14953.91B/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 4.939116.8B/B/AAno
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých2.82769.64A/A/A
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)2.11157.19C/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.00780.02D/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.00780.02D/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1.73455.91C/A/AAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin1.73455.91C/A/A
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 4.532115.45C/B/-Ne
L4 Suťové lesy4.532115.45C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny16.886257.57B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X4 Trvalé zemědělské kultury0.00200.00
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
přástevník kostivalovýP
Callimorpha quadripunctariaCBCC
saranče skalníR
Stenobothrus eurasiusBBAA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Litoměřice, Žalhostice  

Prameny:

Bělín V.Noční motýli České a Slovenské republiky. Zlín: Kabourek, 260 pp.2003
Holuša J., Holuša O.Occurrence of the grasshopper Stenobothrus eurasius bohemicus (Caelifera: Acrididae) in the Czech Republic. Articulata 17: 89-93.2002
Chytrý M., Kučera T., Kočí M.Katalog biotopů České republiky, 304 str., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.2001
SCHKO České středohoříRezervační kniha - PP Radobýl, Správa CHKO České středohoří
Demek J. a kolektivZeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny, Academia, Praha, 584 str.1987
Marková I.u0081cs, U0081 - Kamýk - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2002
AOPK ČRChráněná území ČR, Ústecko, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 280. str.1999
Cajz V., Mlčoch B. a kolektivČeské středohoří, Geologická a přírodovědná mapa 1: 100 000, Český geologický ústav, Praha, 154 str.1996
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.