Homepage

CZ0413191 - Na Pilské šachtě

Rozloha: 17.2498 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°55'31'' v.d., 50°10'12'' s.š.
Nadmořská výška: 539 - 566 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží v severní části CHKO Slavkovský les na J okraji obce Pila. Lokalita má disjunktní areál a rozkládá se mezi rozptýlenou venkovskou zástavbou na převážně severně ukloněných svazích nad Lomnickým potokem pokrytých loukami a mokřady. Součástí území je PP Hořečková pastvina na Pile. Lokalita má přibližně obdélníkovitý tvar o rozměrech 550 m (maximální vzdálenost V-Z) x 440 m (maximální vzdálenost S-J).  

Ekotop:

Geologie: Podloží je budováno téměř výhradně biotitickými granity a porfyry Karlovarského plutonu, blízkost Doupovských hor se projevuje podpovrchovým vlivem izolovaných výlevů vulkanických hornin – znělce nebo bazaltu.
Geomorfologie: Lokalita náleží do celku Slavkovský les, podcelku Hornoslavkovská vrchovina, okrsku Loketská vrchovina.
Reliéf: Lokalitu tvoří severně orientované svahy sbíhající do údolí Lomnického potoka. Svahy jsou rozčleněny mělkými pramennými pánvemi. Výška území se pohybuje od 521 m n. m. v nivě Lomnického potoka po 561 m n. m. na vrcholové partii svahu.
Pedologie: Na podmáčených stanovištích se vyvinul organozemní glej s typickým pseudoglejem, v jejich okolí pak kyselá kambizem typická i pseudoglejová.
Krajinná charakteristika: Krajina je tvořena levobřežními svahy nad Lomnickým potokem. Lokalita je bezlesá s rozptýlenou venkovskou zástavbou.  

Biota:

Převažujícím biotopem území jsou kvalitní ovsíkové louky, vlhké pcháčové louky a tužebníková lada. Mezi nimi se roztroušeně vyskytují klíčové biotopy z hlediska hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia), jimiž jsou smilkové louky, bezkolencové louky a nevápnitá mechová slatiniště. Asi polovina luk je pravidelně kosena nebo přepásána. Obzvláště významnou částí lokality je PP Hořečková pastvina v Pile s výskytem hořečku drsného (Gentianella obtusifolia ssp. obtusifolia), ostřice odchylné (Carex appropinquata), ostřice stinné (Carex umbrosa), tolije bahenní (Parnassia palustris), ocúnu podzimího (Colchicum autumnale), vlasolitce vlhkomilného (Tomenthypnum nitens). Živná rostlina hnědáska chrastavcového se vyskytuje dosti často ve vlhkých pcháčových loukách, nejhojněji však na pomezí bezkolencových luk, slatinišť a smilkových luk. Pro zdárný vývin motýla je zásadní mozaikovité obhospodařování lokality se střídáním kosení, pastvy a občasným ponecháním lokality bez zásahu.  

Kvalita a význam:

Z hlediska hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) se jedná o významnou lokalitu, která je součástí rozsáhlé metapopulace kolem Pilského lesa. Početnost druhu na lokalitě není sice v současné době optimální, přesto je lokalita perspektivní, neboť cíleným managementem lze velmi efektivně početnost druhu zvýšit. Nejvýznamnější místa výskytu motýla leží v MZCHÚ Hořečková pastvina na Pile a již několik let se zde provádí management s ohledem na tento druh.
Z hlediska biotopů je území také relativně významné, zejména kvalitními bezkolencovými a ovsíkovými loukami a slatiništi. Jako taková byla zařazena do navrženého přírodního komplexu Pila-Javorná.  

Zranitelnost:

Lokalita je potencionálně ohrožena rozvojem obce (výstavba nových rodinných domků).
Současné ohrožení představuje především neúdržba některých lučních ploch a postupná sukcese dřevin na těchto plochách.
 

Management:

Je nutné řízené obhospodařování celého území spočívající v mozaikovitém střídání pastvy, kosení a občasném ponechání míst s kumulací hnízd hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) bez zásahu na základě doporučení uvedených v plánu managementu lokalit s výskytem tohoto druhu.
 

Možné střety zájmu:

Intenzifikace zemědělské výroby, rozvoj zástavby obce Pila nežádoucím směrem.
Při plánování péče o hnědáska chrastavcového je třeba respektovat i ochranu dalších vzácných druhů živočichů a rostlin, k jejichž ochraně je zřízené současné MZCHÚ.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 17.2498
Z toho prioritních naturových biotopů: 2.980.5144
Z toho neprioritních naturových biotopů: 65.5611.3097
Z toho ostatních přírodních biotopů: 18.233.1462
Z toho X biotopů: 5.480.947
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.15030.87C/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.15030.87C/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)3.620720.98B/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky3.620720.98B/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.82174.76A/A/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.82174.76A/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.867339.81B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky6.867339.81B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.36412.11A/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.36412.11A/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.33711.95B/A
T1.5 Vlhké pcháčové louky2.809116.28B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.00460.02
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.00690.04
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.45282.62
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.01000.05
X12 Nálety pionýrských dřevin0.47272.74
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hnědásek chrastavcovýP
Euphydryas auriniaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Pila, Stanovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.