Homepage

CZ0413187 - Mezi rybníky

Rozloha: 10.2148 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°54'54'' v.d., 50°5'22'' s.š.
Nadmořská výška: 655 - 694 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží při východním okraji CHKO Slavkovský les. Tvoří ji především louky pramenné pánve Odolenovického potoka, které leží při okraji lesa, cca 1 km SZ od obce Odolenovice. Lokalita obdélníkovitého tvaru je dlouhá 400 m a široká 180 m.
 

Ekotop:

Geologie: Podklad širšího území je tvořen převážně biotickými granity, v menší míře amfibolity a biotickými migmatickými žulorulami.
Geomorfologie: Lokalita náleží do celku Slavkovský les, podcelku Bečovská vrchovina.
Reliéf: Patrný je zde zejména zarovnaný povrch. Na lokalitě pramení Odolenovický potok, který dále odtéká JV směrem. Jeho údolí je jen nezřetelně zahloubené. Sklon území je mírný, nejvyšší výška je 697 m n. m. a nejnižší 674 m n. m.
Pedologie: Převládajícím půdním typem jsou zde kambizemě dystrické.
Krajinná charakteristika: Lokalita leží na okraji rozsáhlého lesního komplexu a tvoří ji podmáčené louky lemované polní cestou s náletem dřevin.  

Biota:

Lokalita je tvořena především vlhkými pcháčovými loukami na přechodu k bezkolencovým loukám, doplněnými vlhkými tužebníkovými lady. V těchto kvalitních vlhkých loukách, místy zrašelinělých, jsou zastoupeny ve velké míře druhy prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kozlík dvoudomý(Valeriana dioica), mochna bahenní (Potentilla palustris). Bohatý výskyt má na lokalitě čertkus luční (Succisa pratensis), živná rostlina hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia). V nejvlhčích místech se vytvořila vegetace nevápnitých mechových slatinišť s ostřicí obecnou (Carex nigra), ostřicí prosovou (Carex panicea) a suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium). Západní okraj lokality, pod malým lesním rybníčkem, tvoří porosty mokřadních vrbin s vrbou jívou (Salix caprea), vrbou ušatou (Salix aurita) a vrbou šedou (Salix cinerea) a s chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea).  

Kvalita a význam:

Jedná se o regionálně významnou lokalitu mokřadních biotopů, typických pro Toužimsko a Bečovsko. Z hlediska hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) se jedná o významnou lokalitu, která je důležitým spojovacím článkem populací kolem Pilského lesa a v jižní části CHKO Slavkovský les.  

Zranitelnost:

Větší část lokality je intenzivně pravidelně kosena a naopak zbytek lokality zarůstá trsnatými trávami.
 

Management:

Je nutné řízené obhospodařování celého území spočívající v kosení a občasném ponechání míst s kumulací hnízd hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) bez zásahu, dle pokynů v plánu managementu pro tento druh. Je potřeba zamezit výraznému rozšiřování mokřadních vrbin do vlhkých luk.
 

Možné střety zájmu:

Intenzivní zemědělské hospodaření či úprava vodního režimu.
 

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 10.2148
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 68.476.995
Z toho ostatních přírodních biotopů: 27.802.8399
Z toho X biotopů: 1.410.145
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.32763.20B/A/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.32763.20B/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.504963.68C/A/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky6.504963.68C/A/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.16251.59C/B/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.16251.59C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.81327.96C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.01200.11B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky2.014719.72B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.00540.05
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.13451.31
X12 Nálety pionýrských dřevin0.00510.04
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hnědásek chrastavcovýP
Euphydryas auriniaCBBA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Odolenovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.