Homepage

CZ0413182 - U bunkru

Rozloha: 56.5867 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°44'10'' v.d., 50°5'33'' s.š.
Nadmořská výška: 765 - 800 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží v centrální části CHKO Slavkovský les, 4 km JZ od obce Krásno a 3,5 km S-SZ od obce Nová Ves, asi 5 km JV od Sokolova. Lokalita je mírně ukloněna k západu a tvoří pramennou oblast východního přítoku Lobezského potoka. Místní název lokality je „U bunkru“.
 

Ekotop:

Geologie: Geologický podklad tvoří středně zrnitý porfyrický granit. Půdy jsou hnědé a s kyselou reakcí.
Geomorfologie: Území náleží do celku Slavkovský les, podcelku Hornoslavkovská vrchovina, okrsku Loketská vrchovina.
Reliéf: Na lokalitě pramení jeden z východních přítoků Lobezského potoka. Na západním okraji území se začíná formovat jeho tok a odtéká mírně zahloubeným širokým údolím. Výška lokality se pohybuje od 780 do 800 m n. m.
Pedologie: Převládajícím půdním typem jsou zde kambizemě dystrické.
Krajinná charakteristika: Lokalita poskytuje typický pohled na vrcholovou část zdejší krajiny. Vlhké louky jsou ostrůvkovitě porostlé keřovitými vrbami a silně podmáčené. Území je značně odlehlé a do jisté míry neprostupné.  

Biota:

Převažujícím stanovištěm jsou vlhké pcháčové louky. Ty jsou často doplňovány podhorskými a horskými smilkovými trávníky, výjimečně vlhkými tužebníkovými lady. Ve vlhčích místech se uplatňují rašelinné a slatinné biotopy, převážně nevápnitá mechová slatiniště. V přechodech vlhkých a smilkových luk se vyskytují druhy jako prha chlumní (Arnica montana), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia) a také hojně čertkus luční (Succisa pratensis), živná rostlina hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia). Významnou část území pokrývají rozvolněné keřovité porosty mokřadních vrbin. Mozaiku rašelinných biotopů ještě doplňuje přechodové rašeliniště s klikvou bahenní (Oxycoccus palustris).
Všechny tyto biotopy svým rozložením a členitostí patří k významným a důležitým z hlediska výskytu hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia).  

Kvalita a význam:

Území je z hlediska vegetace a flóry významnou lokalitou v rámci CHKO Slavkovský les. V současné době se na této ploše připravuje vyhlášení přírodní rezervace. Vyskytuje se zde řada zvláště chráněných druhů rostlin v bohatých populacích. Ze zoologického hlediska je území významné především bohatou populací hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia), žluťáska borůvkovitého (Colias palaeno) (významná populace), recentním výskytem tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a častým výskytem bekasiny otavní (Gallinago gallinago) a chřástala polního (Crex crex).  

Zranitelnost:

V současné době nejsou luční biotopy obhospodařovány. Dochází k výsadbě smrku, jejímž cílem je postupný převod do lesního půdního fondu.
Neobhospodařování lučních biotopů spěje k postupné sukcesi a zarůstání vrbami.
Nežádoucí by byl jakýkoli meliorační zásah.
 

Management:

Je nutné řízené obhospodařování celého území spočívající v mozaikovitém střídání pastvy, kosení a občasného ponechání míst s kumulací hnízd hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) bez obhospodaření na základě doporučení uvedených v plánu managementu lokalit s výskytem hnědáska chrastavcového. Na významné ploše bude nutné provádět vyřezání náletových dřevin.
 

Možné střety zájmu:

Intenzifikace zemědělské výroby spojená s úpravou vodního režimu.
 

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 56.5867
Z toho prioritních naturových biotopů: 19.6511.121
Z toho neprioritních naturových biotopů: 25.5014.4336
Z toho ostatních přírodních biotopů: 36.7020.7722
Z toho X biotopů: 3.672.0768
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.010.01C/A/-Ne
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt0.01000.01C/A/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 4.32097.63B/B/-Ne
T2.3A Podhorské až horské smilkové trávníky s jalovcem4.32097.63B/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)1.23882.18B/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky1.23882.18B/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.91213.37B/A/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada1.91213.37B/A/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 11.272719.9B/B/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště9.241116.33B/B/-
R2.3 Přechodová rašeliniště2.03163.59B/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.47450.83D/B/-Ne
L4 Suťové lesy0.47450.83D/B/-
91D0Rašelinný les 6.325611.17C/B/-Ne
L10.1 Rašelinné březiny0.35900.63C/B/-
L9.2A Rašelinné smrčiny5.966610.54C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny9.320216.47B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.75713.10C/C
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců0.03280.05A/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky9.662117.07C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.94901.67
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.17880.31
X12 Nálety pionýrských dřevin0.94901.67
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hnědásek chrastavcovýP
Euphydryas auriniaCBBA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Čistá u Rovné, Nová Ves u Sokolova  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.