Homepage

CZ0413181 - Mokřady u Javorné

Rozloha: 51.9868 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°56'42'' v.d., 50°7'31'' s.š.
Nadmořská výška: 684 - 705 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rozsáhlá lokalita protínající nejzápadnější část hranice CHKO Slavkovský les. Lokalita leží JZ až JV od obce Javorná mezi kopci Chlumecký vrch a Lysina. Západní okraj je vzdálen 0,8 km JV od obce Nové Kounice. Východní okraj leží 0,95 km západně od obce Číhaná. Tvar lokality je podobný ležícímu písmenu J.
 

Ekotop:

Geologie: Podloží lokality je budováno převážně biotitickými granity a porfyry karlovarského plutonu v těsném kontaktu na výlevy vulkanických hornin – znělce nebo bazaltu (Lysina, Chlumecký vrch).
Geomorfologie: Území náleží do celku Slavkovský les, podcelku Bečovská vrchovina.
Reliéf: Širší území je mírnou parovinou s výrazným vrchem Lysina (753 m n. m.) na jehož jižním úpatí se lokalita Javorná rozprostírá. Východní pramenná část odvodňuje severně odtékající potok Javorná. Západní část odvodňuje zde pramenící Dražovský potok. Střed lokality protíná silnice. Místy jsou zřetelné staré luční terasy antropogenního původu. Na lokalitě najdeme i několik drobných vodních nádrží. Nadmořská výška kolísá od 674-704 m.
Pedologie: Převládajícím půdním typem jsou zde kambizemě dystrické.
Krajinná charakteristika: Jedná se o krajinářsky vysoce hodnotný celek s jasnými dominantami Lysinou a Chlumeckým vrchem, na jejichž úpatí lokalita leží. Pokryv je velmi mozaikovitý s rozptýlenou zelení, loukami, pastvinami a mokřady.  

Biota:

Stěžejní biotopy pro výskyt hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) nalezneme na plošně nejrozsáhlejších vlhkých loukách. Druhově bohaté střídavě vlhké bezkolencové louky s bezkolencem modrým (Molinia caerulea), ostřicí stinnou (Carex umbrosa), tolijí bahenní (Parnassia palustris, hořcem hořepníkem (Gentiana pneumonanthe) a kosatcem sibiřským (Iris sibirica) vytvářejí častou mozaiku s pcháčovými loukami s upolínem nejvyšším (Trollius altissimus) a prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis). Oba biotopy doplňují vlhká tužebníková lada. Tato společenstva dávají prostor pro hojný výskyt čertkusu lučního (Succisa pratensis), jako živné rostliny hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia). Některé části vlhkých luk vykazují proces zrašelinění a uplatňuje se v nich vegetace nevápnitých mechových slatinišť s výskytem tolije bahenní (Parnassia palustris), mochny bahenní (Potentilla palustris) a vlasolitce vlhkomilného (Tomenthypnum nitens).
Spektrum biotopů na lokalitě doplňují velmi kvalitní podhorské smilkové trávníky svazu Violion caninae, ve kterých se vyskytuje hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), všivec lesní(Pedicularis sylvatica) a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Při lesních okrajích a na sušších místech roste prha chlumní (Arnica montana). V malé míře jsou na lokalitě rozprostřeny porosty vysokých xerofilních a mezofilních křovin s trnkou obecnou (Prunus spinosa), růžemi (Rosa sp.) a hlohem jednosemenným (Crataegus monogyna) a také mokřadní vrbiny s vrbou šedou (Salix cinerea) a vrbou ušatou (S. aurita). Podél potoků najdeme porosty olše lepkavé (Alnus glutinosa).  

Kvalita a význam:

Z hlediska hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) se jedná o vysoce významnou lokalitu, která je součástí rozsáhlé metapopulace kolem Pilského lesa. Početnost druhu na lokalitě i vhodný management ji řadí ke klíčovým v rámci České republiky. Botanicky nejcennější část lokality je navržena k vyhlášení jako PR Kounické louky. Z hlediska biotopů je území významné zejména kvalitními bezkolencovými loukami. Z hlediska zoologického je významné sporadickým výskytem tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a častým výskytem bekasiny otavní (Gallinago gallinago).  

Zranitelnost:

Negativně by se projevil zásah do vodního režimu v pramenných částech lokality. Na některých bezkolencových a pcháčových loukách hrozí zarůstání mokřadními vrbami a smrkem. Upuštění od pastvy by narušilo biotop zájmového druhu, příliš intenzivní pastva v nejmokřejších biotopech může způsobit jejich destrukci.
 

Management:

Je nutné řízené obhospodařování celého území spočívající v mozaikovitém střídání pastvy, kosení a občasném ponechání míst s kumulací hnízd hnědáska chrastavcového bez obhospodaření na základě pokynů, uvedených v plánu managementu lokalit s výskytem hnědáska chrastavcového. Prospěšné je zachování současné intenzity pastvy. Je potřeba zamezit výraznému rozšiřování mokřadních vrbin a náletů smrku do vlhkých luk. Vzhledem k potenciálu biotopů v okolí lze při vhodném obhospodařování předpokládat výrazné rozšíření populace.  

Možné střety zájmu:

Intenzifikace zemědělské výroby, změna vodního režimu.
 

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 51.9868
Z toho prioritních naturových biotopů: 3.611.8813
Z toho neprioritních naturových biotopů: 34.8518.1184
Z toho ostatních přírodních biotopů: 33.3617.3449
Z toho X biotopů: 19.5410.1602
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.07690.14C/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.07690.14C/B/-
4030Evropská suchá vřesoviště 0.08550.16A/A/-Ne
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)0.08550.16A/A/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.00010.00C/C/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.00010.00C/C/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.39972.69A/A/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce1.39972.69A/A/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)4.09477.87A/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky4.09477.87A/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4.82829.28A/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada4.82829.28A/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.939611.42B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky5.939611.42B/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.05043.94A/A/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště1.95553.76A/A/-
R2.3 Přechodová rašeliniště0.09490.18A/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.00550.01D/C/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.00550.01D/C/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.06490.12B/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny0.06490.12B/B/-
91D0Rašelinný les 0.03290.06C/C/-Ne
L10.1 Rašelinné březiny0.03290.06C/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.44870.86C/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.44870.86C/A/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.97261.87D/C/-Ne
L9.2B Podmáčené smrčiny0.97261.87D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny3.01835.80A/A
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.32790.63C/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.19020.36C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.30770.59B/B
T1.3 Poháňkové pastviny2.58784.97C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky10.869720.90A/A
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.04330.08B/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole2.96965.71
X5 Intenzivně obhospodařované louky2.66525.12
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.00120.00
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.00250.00
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami1.69363.25
X10 Paseky s podrostem původního lesa2.37624.57
X12 Nálety pionýrských dřevin0.45190.86
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hnědásek chrastavcovýP
Euphydryas auriniaAACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Český Chloumek, Číhaná u Javorné, Javorná u Toužimi, Svinov u Toužimi  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.