Homepage

CZ0413179 - Podhorní louky

Rozloha: 41.3310 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°47'45'' v.d., 49°58'28'' s.š.
Nadmořská výška: 690 - 706 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží na levém břehu horního toku Teplé. Je tvořena vlhkými pramennými loukami na mírném svahu nad vodní nádrží Podhora.
Rozkládá se 1 km jihozápadně až jihovýchodně od Horního Kramolína. Lokalita leží v jižní části CHKO Slavkovský les, 6 km východně od Mariánských Lázní. Lokalita má úzký tvar orientovaný ve směru západ - východ o maximální délce 3 km. Maximální šířka činí asi 0,8 km.  

Ekotop:

Geologie: Území náleží k Mariánskolázeňskému metabazitovému komplexu, který zaujímá rozsáhlé území mezi Mariánskými Lázněmi, Bečovem, Toužimí a Planou, tj. velkou část Slavkovského lesa a Tepelské plošiny. Výchozím materiálem metabazitů byly vulkanické horniny, diabasy, tufy a subvulkanické intruze.
Geomorfologie: Krušnohorská soustava, podsoustava Karlovarská vrchovina, celek Tepelská vrchovina, podcelek Toužimská plošina, okrsek Mariánskolázeňská vrchovina.
Reliéf: Jižně exponované mírné svahy, tvořené především vlhkými loukami, částečně spadají směrem k vodní nádrži Podhora ležící na horním toku Teplé. Ve svazích jsou na nevýznamných přítocích četné staré rybníčky, dnes se většinou zazemňují. Nadmořská výška se pohybuje od 690 do 716 m n. m.
Pedologie: Na prameništích se vyskytují rašeliniště nebo trvale podmáčené půdy.
Krajinná charakteristika: Lokalitu tvoří silně podmáčené až rašelinné levobřežní svahy Teplé a nádrže Podhora. Tento úzký, neprůchodný pruh území s pozůstatky rybníčků vykazuje dřívější extenzivní využívání.
Ojediněle se vyskytují olšové porosty a mokřadní vrbiny. Na jihovýchodním okraji je lokalita lemována lesní komplexem.  

Biota:

Základním biotopem jsou vlhké pcháčové louky spolu s vlhkými tužebníkovými lady. Ty tvoří plošně nejrozsáhlejší společenstva a plynule přecházejí do četných střídavě vlhkých bezkolencových luk s bezkolencem modrým (Molinia caerulea). Bezkolencové louky přecházejí často v louky smilkové se všivcem lesním (Pedicularis sylvatica), prhou chlumní (Arnica montana) a vlochyní bahenní (Vaccinium uliginosum). V terénních sníženinách, v místech s vysokou hladinou spodní vody a při prameništích se nacházejí četná přechodová rašeliniště a nevápnitá mechová slatiniště. Hojně se v nich vyskytuje suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), kruštík bahenní (Epipactis palustris), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) a kozlík dvoudomý (Valeriana dioica). Podél přítoků a ve starých rybníčcích se vyvinula vegetace vysokých ostřic s ostřicí měchýřkatou (Carex vesicaria) a mochnou bahenní (Potentilla palustris). Živná rostlina pro hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia), tedy čertkus luční (Succisa pratensis) patří v častému druhu objevujícímu se nejvíce ve vlhkých pcháčových loukách a ve střídavě vlhkých bezkolencových loukách. Tyto biotopy jsou pro svůj silně podmáčený charakter v současnosti neobhospodařovány.
Roztroušeně se po celém území objevují izolované keře vrby jívy (Salix caprea), v jejichž podrostu najdeme oměj vlčí mor (Aconitum vulparia).  

Kvalita a význam:

Jedná se spolu s okolními lokalitami o jednu z nejbohatších populací hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) v rámci karlovarské arely. V území se nachází řada zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů např. žluťásek borůvkový (Colias palaeno) nebo bekasina otavní (Gallinago gallinago). Přírodní stanoviště v nivě horní Teplé tvoří ucelený přírodní komplex kvalitních biotopů.  

Zranitelnost:

Tak jako v minulosti hrozí meliorační zásahy v nejzamokřenějších částech, snižující druhovou diverzitu. S tím souvisí postupná sukcese a zarůstání lokality křovinami na sušších místech.
Populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) je početná a relativně stabilní, ale postupující sukcese dřevin brzy zhorší podmínky pro existenci druhu.  

Management:

Je nutné řízené obhospodařování celého území spočívající v mozaikovitém střídání pastvy, kosení a občasném ponechání míst s kumulací hnízd hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) bez obhospodaření dle pokynů pro management populace tohoto motýla. Bude nutné radikální vyřezání dřevin a křovin.
 

Možné střety zájmu:

Intenzivní zemědělské hospodaření, případně spojené s úpravami vodního režimu.
 

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 41.3310
Z toho prioritních naturových biotopů: 2.711.1237
Z toho neprioritních naturových biotopů: 35.9714.8695
Z toho ostatních přírodních biotopů: 35.3114.5947
Z toho X biotopů: 19.478.0493
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.17460.42D/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.17460.42D/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)5.070112.26B/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky5.070112.26B/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 5.362512.97C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada5.362512.97C/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 4.250710.2B/B/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště2.40675.82B/B/-
R2.3 Přechodová rašeliniště1.84404.46B/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.12372.71C/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty1.12372.71C/A/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.01160.02C/C/-Ne
L9.2B Podmáčené smrčiny0.01160.02C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.84872.05C/C
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy2.99367.24B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic3.88499.39B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky6.867516.61C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla6.739016.30
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.83962.03
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.20500.49
X12 Nálety pionýrských dřevin0.26570.64
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hnědásek chrastavcovýP
Euphydryas auriniaCBBB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Horní Kramolín, Ovesné Kladruby  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.