Homepage

CZ0413173 - Za Údrčí

Rozloha: 31.7763 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°4'8'' v.d., 50°8'12'' s.š.
Nadmořská výška: 643 - 652 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Jižně od hlavní silnice I. třídy Praha - Karlovy Vary, 2 km JV od Bochova, 15 km JV od Karlových Varů, v nadmořské výšce okolo 650 m.
 

Ekotop:

Geologie: V podloží dominují žuly a amfibolity s výskytem granodioritů karlovarského žulového plutonu. V blízkosti lokality mohutné hadcové těleso.
Geomorfologie: Území náleží do celku Tepelská vrchovina, podcelku Žlutická vrchovina, okrsku Bochovská vrchovina.
Reliéf: Plochý reliéf okolí rybníka s mírně zvlněnými stráněmi v jihovýchodní části, ve výšce okolo 650 m n. m.
Pedologie: Především relativně živnější typické kambizemě.
Krajinná charakteristika: V mírně zvlněném terénu na severním okraji Tepelské vrchoviny, u jižního okraje Doupovských hor, byl vybudován rybník o velikosti cca 7 ha. Okolní prostředí se vyznačuje střídáním sušších a výslunných luk na čedičovém podkladu se zamokřenými depresemi. Nejbližší okolí rybníka tvoří ploché vlhké louky, vzdálenější okolí sušší louky, hospodářsky využívané, v současnosti jako pastviny.  

Biota:

Vlhké bezkolencové louky hostí porosty čertkusu lučního (Succisa pratensis) - živné rostliny hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia). Tato metapopulace je součástí rozsáhlé populace kolem Bochova a předhůří Doupovských hor. Vlastní rybník je poměrně úživný, s bohatým zárůstem mokřadní vegetace v okolí: vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora), zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans), rdest vzplývavý (Potamogeton natans), při nižší rybí obsádce dochází k rozvoji vodní vegetace, zastoupené převážně lakušníkem vodním (Batrachium aquatile). Okolí přestavují střídavě vlhké bezkolencové louky, v zamokřených částech se vyskytují trsnaté trávy (metlice, bezkolenec). Z obojživelníků je hojný výskyt zelených skokanů, dále byl zjištěn výskyt kuněk ohnivých (Bombina bombina).  

Kvalita a význam:

Poměrně zachovalá společenstva nelesních formací a úživného rybničního ekosystému, vyznačující se vysokou druhovou pestrostí. Významná populace hnědáska chrastavcového.
 

Zranitelnost:

Likvidace vodní vegetace a omezení funkce ekosystému rybníka při nadměrné rybí obsádce, sukcese směřující k degradaci lučních společenstev až jejich přeměně na lesní ekosystémy při vyloučení zemědělského obhospodařování, degradace rostlinných společenstev při nadměrné pastvě či použití hnojení. Místy i zarůstání náletovými dřevinami.  

Management:

V rybníku udržovat přiměřenou rybí obsádku umožňující rozvoj vegetace, v pravidelných intervalech provádět částečné letnění rybníka za účelem rozvoje vegetace obnažených den. Na nepodmáčených loukách udržovat extenzivní pastvu dobytka či provádět kosení dle pokynů pro management populace hnědáska chrastavcového (nepravidelné okraje, vynechat trsy čertkusu, kosení s víceletými cykly dílčích ploch, dodržení termínu seče, omezení počtu kusů dobytka na jednotku plochy, zamezení vstupu dobytka do podmáčených míst).  

Možné střety zájmu:

Intenzivní chov ryb či intenzivní využívání lučních společenstev (nadměrná pastva).
 

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 31.7763
Z toho prioritních naturových biotopů: 1.510.4806
Z toho neprioritních naturových biotopů: 5.651.7956
Z toho ostatních přírodních biotopů: 48.2915.3471
Z toho X biotopů: 35.9111.4132
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.01990.06D/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.01990.06D/B/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.48061.51B/C/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.48061.51B/C/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.87462.75C/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.87462.75C/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.72842.29B/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.72842.29B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.13580.42D/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.13580.42D/C/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.02750.08B/A/-Ne
R2.3 Přechodová rašeliniště0.02750.08B/A/-
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.00940.02D/C/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy0.00940.02D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny1.62135.10C/B
L1 Mokřadní olšiny0.08620.27C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.65182.05C/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod1.36394.29C/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic1.96026.16C/B
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd1.17123.68D/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky8.490126.71C/B
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantními lakušníky (Batrachium spp.)0.00240.00C/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.30564.10
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami1.24733.92
X12 Nálety pionýrských dřevin1.03173.24
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace7.828624.63
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hnědásek chrastavcovýP
Euphydryas auriniaCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Údrč  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.