Homepage

CZ0322058 - Pastviště u Fínů

Rozloha: 11.4468 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°34'17'' v.d., 49°12'36'' s.š.
Nadmořská výška: 586 - 650 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází 4,5 km JV od Sušice, 1 km SV od Albrechtic v okolí samoty „U Fínů“.  

Ekotop:

Základní charakteristika: Dominují podhorské a horské smilkové trávníky (T2.3B). Na lokalitě je systematicky ověřován výskyt kriticky ohrožených druhů cévnatých rostlin. Je zachováno pravidelné kosení doplněné pastvou.
Geologie: Podklad celého území tvoří injikované ruly, pararuly a arterity, místy s plošně omezenými vložkami krystalických vápenců (usuzuje se tak z některých bazifilních prvků flóry). Na povrchu jsou překryvy kvartérních sedimentů.
Geomorfologie: Z hlediska geomorfologického členění reliéfu náleží Pastviště u Fínů do okrsku Sušická vrchovina, která je součástí podcelku Svatoborská vrchovina do celku Šumavské podhůří.
Reliéf: Dominující skupinou povrchových tvarů v navrhované lokalitě jsou středně sklonité svahy (směrem SV a JV) erozně denudačního původu. Osou území prochází bezejmenný potok. Nadmořská výška 600-670 m n. m.
Pedologie: Převládajícími půdními typy jsou kambizemě dystrické a kambizemě eutrofní.
Krajinná charakteristika: Lokalitu tvoří soubor pastvin a luk, které jsou ohraničené kamennými snosy s keřovými porosty a rozptýlenou zelení. Jedinečnost lokality v rámci krajiny je zajištěna tradičním obhospodařováním.  

Biota:

Dle regionálně fytogeografického členění je území řazeno do okresu Šumavsko – novohradské podhůří a do podokresu Volyňské předšumaví. Plošně rozsáhlá lokalita zahrnuje celou škálu lučních společenstev od krátkostébelných květnatých luk svazu Violion caninae (T2.3B), přes mezické louky svazu Arrhenatherion (T1.1) a vlhké blatouchové a střídavě vlhké bezkolencové louky svazu Calthion (T1.5, T1.6) a Molinion (T1.9) až po zrašelinělé a slatinné louky ze svazů Caricion fuscae a Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion nitentis (R2.2), na místech s mělkým půdním profilem jsou vyvinuta společenstva primitivních půd (T6.1). Tyto luční porosty jsou zejména na mezích a snosech kamení doplněny pásy křovin (K3) - zejména s lískou obecnou (Corylus avellana) a menšími remízky vzrostlých náletových dřevin (X12). Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox ssp. bohemica) byl zaznamenán v porostech vlhkých luk svazu Molinion (T1.9), v porostech svazu Arrhenatherion (T1.1) a v krátkostébelných porostech svazu Violion caninae (T2.3B).
Byly zaznamenány tyto významné druhy: úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), vratička měsíční (Botrychium lunaria), ostřice Davallova (Carex davalliana), ostřice blešní (C. pulicaris), vemeníček zelený (Coeloglossum viride), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), suchopýr širokolistý (Eriophorum latifolium), hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox ssp. bohemica), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), devaterník velkokvětý tmavý
(Helianthemum grandiflorum ssp. obscurum), bradáček vejčitý (Listera ovata), vstavač kukačka (Orchis morio), vstavač osmahlý (O. ustulata), tolije bahenní (Parnassia palustris), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), pryskyřník hajní (Ranunculus nemorosus), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis), bařička bahenní (Triglochin palustre), pleška stopkatá (Willemetia stipitata).
Z bezobratlých jsou významné především tyto taxony z řádu Coleoptera: dřepčík Chaetocnema arida, nosatec Apion vicinum , dřepčík Dibolia occultans, drabčík Stenus longitarsis, krasce Aphanisticus pusillus, hnojník Aphodius contaminatus (BENEDIKT 2004). Z avifauny lze jmenovat výskyt ťuhýka obecného (Lanius collurio), křepelky polní (Coturnix coturnix) a chřástala polního (Crex crex).  

Kvalita a význam:

Navrhovaná lokalita je v hranicích NPP Pastviště u Fínů a částečně je rozšířena o lokalitu mimo MZCHÚ. Lokalita je 1 ze 2 lokalit Spiranthes spiralis v ČR. Populace, pravidelně monitorovaná od roku 1990, vykazuje silnou fluktuaci 0 (2003) až 132 (1993) kvetoucích jedinců, která je v posledních letech alespoň zčásti obhospodařována (seč, pastva ovcí) v době květu). V minulosti velmi bohatá populace G. praecox ssp. bohemica (v letech 1990 až 1992 každoročně přes 100 kvetoucích exemplářů; v roce 1993 celkem 52 ks; od roku 1994 bez nálezu) rychle ustoupila po ukončení pastvy ovcí v roce 1992. V roce 2000 bylo zaznamenáno 10 kvetoucích exemplářů, v letech 2001 až 2005 pak opět žádný.  

Zranitelnost:

Intenzivní a nevhodná doba pastvy, hromadění stařiny, expanze bylin a náletu - např. bezkolenec modrý, kopřiva dvoudomá, třtina křovištní atd., eutrofizace z rybníčka s rybí obsádkou, nepřiměřené odvodnění pozemků a jejich možná zástavba.  

Management:

"Pod stavením U Fínů": Je potřeba najít kompromis v obhospodařování celého komplexu NPP a jeho ochranného pásma. Doporučuje se vrátit se k managementu prováděnému v polovině 90. let 20. století, tj. navrátit se v místech populace hořečku mnohotvarého českého (G. praecox ssp. bohemica) k seči jedenkrát ročně (nejpozději na přelomu června a července) a následnému přepasení po vysemenění hořečků (na této lokalitě cca konec října).
"Nad stavením U Fínů": Doporučuje se zavést kosení dvakrát ročně (první seč do konce června, druhá až po vysemenění hořečků, cca koncem října), po cca 2 až 3 letech lze podzimní seč provádět ob rok. Posečenou biomasu vždy odstranit mimo lokalitu (nejlépe po usušení sena na místě). V prvních letech po každé seči (později cca jedenkrát za dva roky po podzimní seči) zvláčet. Je nutné odstranit hustou, místy cca 20 cm vysokou vrstvu nahromaděné stařiny a mechorostů (bez toho nemá seč pro populaci G. praecox ssp. bohemica smysl!). V případě možnosti po odstranění nahromaděné stařiny nebránit pastvě (ovce, kozy) nebo kombinaci seče s přepásáním.
V jižní části lokality (strmá pastvina nad potokem) – provádět kosení a následné extenzivní přepásání (skot, ovce).  

Možné střety zájmu:

Nesouhlas vlastníků pozemků k provádění managementu. Využití pozemků mimo současnou NPP jiným způsobem než dosud. Ruderalizace okrajových částí lokality vlivem smyvů a ukládání posečené biomasy z pozemků sloužících k bydlení a rekreaci.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 11.4468
Z toho prioritních naturových biotopů: 42.634.8802
Z toho neprioritních naturových biotopů: 15.811.8102
Z toho ostatních přírodních biotopů: 6.140.7039
Z toho X biotopů: 19.982.2876
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 1.856516.21B/B/-Ne
T3.4C Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)1.856516.21B/B/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 2.833124.75A/B/BAno
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce2.833124.75A/B/B
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.05010.43B/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.05010.43B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.754715.32C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky1.754715.32C/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.00540.04A/B/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.00540.04A/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.19061.66D/C/-Ne
L4 Suťové lesy0.19061.66D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.13241.15B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.33972.96B/A
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.23182.02B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky1.575113.76
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.49264.30
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.12341.07
X12 Nálety pionýrských dřevin0.09650.84
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hořeček mnohotvarý český< 201
Gentianella praecox subsp. bohemicaCBCB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Albrechtice u Sušice  

Prameny:

Nesvadbová J. (red.)Státní přírodní rezervace Pastviště u Fínů.Inventarizační průzkum, Plzeň, 80 s.1987
Benedikt Stanislav et al.Inventarizační průzkum NPP Pastviště u Fínů, Coleoptera, depon. in AOPK ČR, stř. Plzeň.2004
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.