Homepage

CZ0314635 - Mnišský rybník

Rozloha: 25.7045 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°6'6'' v.d., 49°0'34'' s.š.
Nadmořská výška: 586 - 600 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Středně velký rybník, ležící 1 km jižně od náměstí města Nová Bystřice. Rybník je součástí rybniční soustavy většinou průtočných rybníků na Dračici a jejích přítocích pod Novou Bystřicí (povodí Lužnice). Podél břehů je vyvinut úzký lem litorálních rákosin a vysokých ostřic. Rybník leží v extenzivně využívané zemědělské krajině (převažují plochy trvalých travních porostů). Na větší části JV břehu se nachází jehličnaté lesní porosty.  

Ekotop:

Geologie: Lokalita se nachází v oblasti centrálního moldanubického plutonu. Skalní podloží tvoří středně zrnitý dvojslídný granit s velkými vyrostlicemi živců (číměřský typ), který je v ploše rybniční kotliny překrytý deluviofluviálními písčitými hlínami a fluviálními hlinitými písky. Na SZ břehu navazuje na rybník (a zřejmě pokračuje i pod hladinou rybníka) mělké ložisko slatinné až přechodové rašeliny.
Geomorfologie: Lokalita leží v protáhlé Albeřské kotlině protékané potokem Dračice, v oblasti soutoku s Artolečským potokem. Albeřská kotlina je součástí Novobystřické vrchoviny, která tvoří větší jihozápadní část nadřazeného celku Javořická vrchovina.
Reliéf: Velmi mírně zvlněný terén širokého a plochého údolí Dračice, zvedající se mírnými svahy k okolním nevysokým elevacím. Údolí je z velké části vyplněno soustavou středně velkých i menších rybníků. Vlastní rybník je dosti hluboký s vysokou hrází (asi 3-4 m), se zčásti zabahněným dnem, které se od okrajů pozvolna svažuje ke středové stoce. Severní část výtopy je mělčí, s velmi pozvolně klesajícím dnem.
Pedologie: Lokalita se nachází v oblasti kambizemě dystrické na zvětralinách kyselých intruziv, která je vyvinuta na nepodmáčených svazích a okolních elevacích. V rybniční kotlině a přilehlých terénních depresích je vyvinut glej a glej organozemní, na SZ straně rybníka organozem (slatina). Dno rybníka je jen na menší části plochy podél středové stoky zabahněné, na podstatné části rybníka je písčité.
Krajinná charakteristika: Mírně zvlněná krajina v bezprostřední blízkosti města Nová Bystřice, s harmonickým zastoupením lesů, zemědělských pozemků (v současné době převážně trvalé travní porosty) a většími i menšími rybníky. V okolí rybníka je extenzivně využívaná zemědělská krajina (převažují plochy trvalých travních porostů, západně navazuje golfové hřiště). Na větší části JV břehu se nachází jehličnaté lesní porosty.  

Biota:

Nejvýznamnějším biotopem je vegetace obnaženého rybničního dna (M2.1) sv. Eleocharition soloniensis, zaujímající za příhodných okolností (např. jaro 2007) více než polovinu plochy dna rybníka. Porosty jsou vyvinuté zcela charakteristicky. Vyskytují se zejména psárka plavá (Alopecurus aequalis), ostřice šáchorovitá (Carex bohemica), bahnička jehlovitá (Eleocharis acicularis), sitina cibulkatá (Juncus bulbosus), protěž bažinná (Gnaphalium uliginosum), blatěnka vodní (Limosella aquatica), úpor trojmužný (Elatine triandra), kuřinka červená (Spergularia rubra), zastoupeny jsou i některé nitrofilnější druhy - dvouzubec paprsčitý (Bidens radiata), pryskyřník lítý (Ranunculus sceleratus), šťovík přímořský (Rumex maritimus) aj. Ve společenstvech obnaženého dna zde roste velmi početná populace puchýřky útlé (Coleanthus subtilis), řádově desítky miliónů ex. na ploše několika hektarů. Rybník má celkově mezotrofní až slabě eutrofní charakter, ve vodním sloupci nebyl zjištěn významnější výskyt vodních makrofyt. Podél břehů je vyvinut souvislý pruh litorálních rákosin (M1.1) svazu Phragmition communis, tvořený zejména druhy rákos obecný (Phragmites australis), orobinec úzkolistý (Typha angustifolia) a zblochan vodní (Glyceria aquatica), místy je na vnější straně litorálu přimíšena ostřice zobánkatá (Carex rostrata).
Z brouků se tu vyskytuje mokřadník Hydrocyphon deflexicollis (podle Červeného seznamu bezobratlých kriticky ohrožený), zajímavý je i výskyt střevlíčka Agonum marginatum a mokřadní mouchy Lispe tentaculata.  

Kvalita a význam:

Nejvýznamnějším typem vegetace jsou společenstva obnaženého dna, v jihočeském regionu dosud nedostatečně chráněná, na této lokalitě vyvinutá zcela charakteristicky a ukázkově; při zachování dosavadního způsobu hospodářského využívání rybníka lze předpokládat jejich dlouhodobé přetrvání. Výjimečný je zejména výskyt velmi početné a vitální populace silně ohroženého taxonu puchýřky útlé (Coleanthus subtilis), která za dodržení podmínky alespoň částečného periodického letnění má rovněž velmi dobrou perspektivu dlouhodobého (trvalého) přežití.  

Zranitelnost:

Potenciálně mohou být společenstva obnaženého dna ohrožena příliš intenzivním rybářským využíváním rybníka (neúměrně vysoká rybí obsádka, intenzivní hnojení a přikrmování), případně kypřením a oséváním dna obilím při letnění.
 

Management:

Návrh managementu vyžaduje nejprve provést rozbor současného způsobu a intenzity rybářského obhospodařování, teprve poté mohou být stanoveny optimální, resp. limitní hodnoty intenzity chovu ryb (výše a složení rybí obsádky, způsob a intenzita hnojení a používání chemických látek, režim případného přikrmování apod.). Tyto parametry musí stanovit podrobný plán péče pro lokalitu.
Z hlediska aktuálního stavu společenstev obnaženého dna a početnosti populace puchýřky útlé (Coleanthus subtilis) se dosavadní způsob hospodářského využívání rybníka jeví jako přijatelný. Optimální je dvouhorkové hospodaření (násada K0, výlov K2), s pravidelným částečným letněním v prvním roce cyklu (jarní a časně letní období). Zcela je třeba vyloučit případný režim využívání letněného rybníka, spočívající v celoplošném kypření dna a jeho osévání obilím.  

Možné střety zájmu:

Potenciálně přichází v úvahu střety s rybářským využíváním v případě, že by rybník začal být obhospodařován s výrazně vyšší intenzitou než doposud.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 25.7045
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 35.219.0519
Z toho ostatních přírodních biotopů: 11.552.9698
Z toho X biotopů: 53.2313.6829
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 9.051935.21A/C/BAno
M2.1 Vegetace letněných rybníků9.051935.21A/C/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod2.37399.23C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.47941.86C/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.11650.45D/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.00050.00
X12 Nálety pionýrských dřevin2.17398.45
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.69672.71
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace10.811842.06
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
puchýřka útlá> 500 000
Coleanthus subtilisBBCB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Mnich u Nové Bystřice, Nová Bystřice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.