Homepage

CZ0214046 - Rybník Vidlák

Rozloha: 5.8583 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°12'22'' v.d., 49°50'29'' s.š.
Nadmořská výška: 440 - 450 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rybník Vidlák leží 1 km západně od obce Černíny na Kutnohorsku, na horním toku říčky Vrchlice.
 

Ekotop:

Geologie: Na kambrijských migmatitech až ortorulách jsou uloženy nezpevněné kvarterní sedimenty (sedimenty vodních nádrží, hlíny, písky a štěrky).
Geomorfologie: Lokalita leží v JV cípu okrsku Malešovská pahorkatina, jež spadá pod Hornosázavskou pahorkatinu.
Reliéf: Průtočný rybník na soutoku Vrchlice a jejího levostranného přítoku.
Pedologie: V nivě potoka se nacházejí gleje modální, na které navazují v přilehlých lesních porostech modální pseudogleje.
Krajinná charakteristika: Průtočný rybník leží na horním toku říčky Vrchlice v místě, kde se spojuje s levostranným přítokem, který sbírá vodu z lesního komplexu v prostoru mezi Hetlínem – rybník má tedy dva přítoky, z čehož pramení jeho vidlicovitý tvar. Jedná se o mělký rybník s poměrně rozsáhlými mělkovodními partiemi, bahnitým (v prostoru u hráze) a písčitým dnem (v zátokách) a místy strmějšími písčitými břehy.  

Biota:

Při sníženém stavu vodní hladiny dochází k ukázkovému rozvoji vegetace obnažených den (M2.1) sv. Eleocharition soloniensis s vůdčí puchýřkou útlou (Coleanthus subtilis). Vedle puchýřky útlé se na lokalitě vyskytují i další významné druhy vegetace obnažených den: blatěnka vodní (Limosella aquatica), ostřice šáchorovitá (Carex bohemica) a protěž bažinná (Gnaphalium uliginosum).
V pozdnějším vegetačním období pak sukcese vegetace obnaženého dna pokračuje směrem k vegetaci ruderálnějšího charakteru s druhy jako: rdesno blešník (Persicaria lapathifolia), rdesno peprník (Persicaria hydropiper), šťovík přímořský (Rumex maritimus), ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli), dvojzubec černoplodý (Bidens frondosa), dvojzubec trojdílný (Bidens tripartita) nebo sítina rozkladitá (Juncus effusus).
Podél SV břehu a pod hrází je chatová osada, na západním břehu jsou domky pro trvalé bydlení. Kromě této části a hráze sahají až ke břehům lesní kultury borovice a smrku s přimíšením malého počtu listnáčů. Při ústí potoků rostou potoční olšiny a při břehu JZ cípu se nachází fragment porostu vysokých ostřic.  

Kvalita a význam:

V rámci Středočeského kraje se jedná o pravděpodobně nejbohatší lokalitu výskytu puchýřky útlé (Coleanthus subtilis), čítající řádově statisíce až milióny jedinců, v ukázkově vyvinutých společenstvech vegetace letněných rybníků. Puchýřka porůstá téměř souvisle bahnité dno jihozápadní až severní části rybníka. V jižním zálivu a v okolí výpustního zařízení se vyskytuje pouze roztroušeně. Na strmějších písčitých březích již téměř chybí.  

Zranitelnost:

Nevhodný interval letnění, případně nedostatečné snížení hladiny, hnojení, vápnění spojené s intenzifikací rybářského hospodaření. Negativně by mohly působit i splašky z provozu chatové oblasti a obytných domků. Na přítoku do východního ramene jsou polní kultury, odtud hrozí možnost splachů zde používaných chemikálií.
 

Management:

K zabezpečení dostatečně velké populace puchýřky útlé a kvalitnímu rozvoji vegetace obnažených den je nutné, aby alespoň k částečnému obnažení dna došlo minimálně jednou za 3-5(10) let po dobu minimálně dvou měsíců na počátku vegetační sezóny. Do poloviny, nejpozději do konce července by stav vody v rybníce měl dosáhnout normální hladiny, toto opatření zabrání uzrání nežádoucích ruderálních druhů rostlin. Při dlouhodobém vypuštění rybníka hrozí nežádoucí namnožení ruderálních druhů, které by v dalších vegetačních cyklech mohly ohrozit populaci puchýřky.
Zároveň je nutné vyloučit vápnění a intenzivní přihnojování.  

Možné střety zájmu:

Při úplném vypuštění v jarním období je možný střet s ochranou obojživelníků (rozmnožování). Střet mezi ochranou druhu a biotopů je nepravděpodobný.
 

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 5.8583
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 19.831.1619
Z toho ostatních přírodních biotopů: 74.224.3481
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 1.161919.83A/A/AAno
M2.1 Vegetace letněných rybníků1.161919.83A/A/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu4.348174.22B/B
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
puchýřka útlá>100000
Coleanthus subtilisBAAB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Černíny, Hetlín  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.