Homepage

CZ0214037 - Kotýz

Rozloha: 29.0628 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°3'8'' v.d., 49°54'57'' s.š.
Nadmořská výška: 284 - 400 m n. m.

Mapa:

Poloha:

1 km JZ od obce Koněprusy, cca 7 km J od Berouna, z východní strany sousedí s dobývacím prostorem Velkolomu Čertovy schody.  

Ekotop:

Geologie: Vápencové horniny devonského stáří. Stěny tvoří vrstevnaté, světle šedé biodetritické vápence s charakteristickou uzlovitou texturou. Jedná se o facii kotýzských vápenců lochkovského souvrství (spodní devon), která vznikala v mělkém moři, silně ovlivněném prouděním. Kotýzské stěny jsou rovněž stratotypovou lokalitou kotýzských vápenců. Na temeni ostrohu vycházejí nadložní koněpruské vápence pražského souvrství (devon). Geomorfologie: Území je součástí Hořovické pahorkatiny.
Reliéf: Vápencový ostroh nad Suchomastským potokem s příkrými svahy, místy skalnatými, s navazující ukloněnou plošinou. Na východní straně je lokalita ohraničena lomovou stěnou Velkolomu Čertovy schody. Rozpětí nadmořské výšky je 280-430 m n. m.
Pedologie: Severní mírnější svahy pokrývá mezotrofní hnědozem, na vrcholové plošině a v zalesněné rokli se na vápencovém podkladu vyvinuly vápnité hnědozemě. V dolních partiích svahů v údolí potoka se vyvinula glej. Zbývající část lokality je buď bez půdního pokryvu nebo s půdním typem rendziny.
Krajinná charakteristika: Zalesněné příkré svahy s výraznými skalními výchozy Kotýzu a Karmazínovy skály s vyvinutou vegetací skalních stepí a enklávami xerotermní vegetace a navazující plošinou pokrytou bezlesím, dubohabřinami a výsadbami borovice černé a akátu.  

Biota:

V oblasti skalních výchozů Kotýzu a Karmazínovy skály jsou dobře vyvinuty ekosystémy xerotermního bezlesí v sukcesní řadě sledující postupné osídlování vápencového substrátu živými organismy, mimořádně pestrá a zajímavá je zdejší fauna xerotermních bezobratlých. Na skalních výchozech orientovaných k jihu na nejmělčí půdě jsou vyvinuty vápnité skalní trávníky (T6.2) sv. Alysso-Sedion) s tařicí horskou (Aurinia saxatilis), rozchodníky (Sedum album a S. sexangulare), netřeskem výběžkatým (Jovibarba globifera) a jednoletkami - například lomikamenem trojprstým (Saxifraga tridactylites) a huseníkem ouškatým (Arabis auriculata). Hlubší půdu okolo horních hran svahů a v severovýchodním rohu nelesní enklávy Kotýzu pokrývá druhově bohaté společenstvo skalních trávníků (T3.1) s kostřavou sivou (Festuca pallens) sv. Helianthemo cani-Festucion pallentis s charakteristickým devaterníkem šedým (Helianthemum canum). Vyskytují se zde druhy jako mochna písečná (Potentilla arenaria), chrpa latnatá (Centaurea stoebe), hadinec obecný (Echium vulgare), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), pelyněk ladní (Artemisia campestris). Nelesní enklávy nad Karmazínovou skálou a zastíněnější skalní svahy skalního defilé Kotýzu porůstá pěchavový trávník (T3.2) s dominantní pěchavou vápnomilnou (Sesleria caerulea), bělozářkou větevnatou (Anthericum ramosum) a žluťuchou smrdutou (Thalictrum foetidum). Velkou většinu hlavní nelesní enklávy Kotýzu pokrývají degradované xerotermní kostřavové trávníky (T3.3D) sv. Festucion valesiacae s dominantní kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola), zarůstající expandujícím ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatior). Severozápadní třetina území je porostlá dubohabřinami (L3.1). Svah severozápadně od Karmazínovy skály porůstají teplomilné doubravy (L6.1). Kromě severního okraje je hlavní nelesní enkláva Kotýzu obklopena výsadbami černé borovice a akátu. Přechody mezi lesními a nelesními společenstvy tvoří mezofilní křoviny, které pokrývají i bývalé lomové odvaly. Hojný výskyt přástevníka kostivalového je vázán především na lesostepní a stepní biotopy.  

Kvalita a význam:

Vápnité skalní trávníky (6110/T6.2), a panonské skalní trávníky (6190/T3.2+T3.1) jsou na Kotýzu velmi kvalitní, patří mezi nejvýznamnější výskyty v Českém krasu. Po evropsky významné lokalitě Karlštejn-Koda představují druhou nejvýznamnější lokalitu pro vápnité skalní trávníky v Čechách, respektive patří mezi první dvě desítky nejvýznamnějších lokalit pro panonské skalní trávníky v ČR. Degradované úzkolisté suché trávníky zarůstají expandujícím ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatior), nicméně na lokalitě byla obnovena pastva za účelem zlepšení stavů trávníku a na podporu hmyzu, především motýlů. Hojný výskyt přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria).  

Zranitelnost:

Zhruba na třetině plochy lokality byly vysázeny nepůvodní dřeviny - borovice černá (Pinus nigra) a trnovník akát (Robinia pseudacacia) asi v polovině 20. století. V současné době se akát šíří do travinných a skalních společenstev. Úzkolisté suché trávníky degradují původními dřevinami a expandujícím ovsíkem vyvýšeným díky upuštění od pastvy, celkem na 30% lokality.  

Management:

Na lokalitě se trvale provádí šetrný management (prořezávání náletových dřevin), vždy s ponecháním různých sukcesních i fenologických fází - zachovávání lemů (popsáno na kartě Vlivy jako Ostatní zemědělské a lesnické aktivity). Plánované zavedení pastvy.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 29.0628
Z toho prioritních naturových biotopů: 12.083.5127
Z toho neprioritních naturových biotopů: 53.8415.6484
Z toho ostatních přírodních biotopů: 2.460.7154
Z toho X biotopů: 30.568.8837
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.00840.02A/A/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.00840.02A/A/-
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)0.29831.02A/A/BAno
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.29831.02A/A/B
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 3.510912.0A/A/BAno
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)2.40758.28A/A/B
T3.2 Pěchavové trávníky1.10343.79A/A/B
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 2.69159.26A/A/BAno
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých2.68779.24A/A/B
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.00380.01A/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.01380.04B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.01380.04B/B/-
8310Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0.010.03B/B/BAno
S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti0.01000.03B/B/B
9150Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 0.79542.73B/C/-Ne
L5.3 Vápnomilné bučiny0.79542.73B/C/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 8.618429.65A/A/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny8.618429.65A/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.80482.76A/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.80482.76A/A/-
91H0Panonské šípákové doubravy 2.40968.29A/B/-Ne
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy2.40968.29A/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.66482.28A/A
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.05060.17A/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.05310.18
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami7.158324.63
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami1.34074.61
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.10840.37
X12 Nálety pionýrských dřevin0.22320.76
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
přástevník kostivalovýC
Callimorpha quadripunctariaBBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Koněprusy, Tmaň  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.