Homepage

CZ0213792 - Kačina

Rozloha: 196.7672 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°20'9'' v.d., 49°58'57'' s.š.
Nadmořská výška: 206 - 217 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží 6 km SV od Kutné Hory.
 

Ekotop:

Geologie: Podloží lokality tvoří dvojslídné pararuly kutnohorského krystalinika překryté svrchnokřídovými sedimenty.
Geomorfologie: Území leží v JV výběžku Středolabské tabule.
Reliéf: Rovinaté území se rozkládá na horním toku potoka Stará Klejnárka.
Pedologie: Půdní podklad tvoří pararendziny, kambizemě a černice.
Krajinná charakteristika: Zámecký park anglického typu s původními rozsáhlými dubovými porosty.  

Biota:

Zámecký park anglického typu s celou řadou přírodních biotopů. Solitérní dřeviny jsou původní, pouze doplněné výsadbou exotů.
Z lesních společenstev se vyskytují dubohabřiny (L3.1), které na níže položených místech přecházejí do tvrdých luhů (L2.3B). Louky jsou vesměs pravidelně sečeny, ve většině případů však degradovány (intenzivní hospodaření, případně ponechání ladem). Louky lze řadit do svazu Molinion (T1.9). Floristicky nejhodnotnější je slepé zazeměné rameno zhruba ve středu území s hojným výskytem ožanky čpavé (Teucrium scordium), pryšcem lesklým (Euphorbia lucida) a sevlákem potočním (Sium latifolium). Na lokalitě se vyskytuje lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) a páchník hnědý (Osmoderma eremita).  

Kvalita a význam:

Významné refugium xylofágního hmyzu vázaného na staré zachovalejší porosty. Lokalita lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinu) a páchníka hnědého (Osmoderma eremita).
 

Zranitelnost:

Forma zámeckého parku poskytuje ideální podmínky pro výskyt páchníka i lesáka, z hlediska zranitelnosti lze uvažovat případné odstraňování starého dřeva (v případě páchníka) a čerstvě odlomených větví a kmenů (v případě lesáka), které by jejich výskyt mohlo ohrozit. Podobně jako případná aplikace pesticidů.
 

Management:

Zachovat stávající charakter lokality, to znamená zejména péče o zachování starých popř. odumírajících stromů, což může být v rozporu s případnými zahradnickými zájmy.
 

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 196.7672
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.060.1222
Z toho neprioritních naturových biotopů: 66.78131.4115
Z toho ostatních přírodních biotopů: 4.919.6803
Z toho X biotopů: 24.0647.3427
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)5.66432.87C/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky5.66432.87C/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.57670.29C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.57670.29C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 24.388112.39C/C/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny24.388112.39C/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.12220.06C/C/-Ne
L2.4 Měkké luhy nížinných řek0.12220.06C/C/-
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 100.782451.21B/A/-Ne
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty100.782451.21B/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.17010.08B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.62940.31C/B
L1 Mokřadní olšiny4.95382.51A/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.10830.05C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.30680.15C/B
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.17600.08D/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic1.22270.62B/A
T1.4 Aluviální psárkové louky0.28960.14C/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky1.49790.76C/C
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.32570.16C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území2.30761.17
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole5.33772.71
X5 Intenzivně obhospodařované louky16.80538.54
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.83660.42
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.08540.04
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami10.60665.39
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami6.45903.28
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.55170.28
X11 Paseky s nitrofilní vegetací1.37830.70
X12 Nálety pionýrských dřevin0.08920.04
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla2.88531.46
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
lesák rumělkovýP
Cucujus cinnaberinusCACB
páchník hnědýP
Osmoderma eremitaCACB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Nové Dvory u Kutné Hory, Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše, Svatý Mikuláš  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.