Homepage

CZ0213065 - Na Babě

Rozloha: 29.2094 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°52'35'' v.d., 50°1'38'' s.š.
Nadmořská výška: 237 - 319 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se rozkládá na levém břehu Berounky, mezi Křivoklátem a Častonicemi (proti obci Roztoky u Křivoklátu). Lokalita zahrnuje PR Na Babě a navíc louku navazující východně na PR, zahrnutou s ohledem na přástevníka kostivalového.  

Ekotop:

Geologie: V geologickém podloží jihovýchodní části území převládají andezity a andezitové tufy. V severozápadním cípu rezervace jsou dva významnější prostupy prvohorních ryolitů. Významné části svahů jsou též utvářeny horninami se skluzovými závalky. Hřeben svahu na severozápadním okraji území je tvořen starohorními břidlicemi.
Geomorfologie: Území je součástí celku Křivoklátská vrchovina, podcelku Lánská pahorkatina, okrsku Klíčavská pahorkatina. Nadmořská výška 240 až 405 m n. m.
Reliéf: Převážnou část území tvoří prudký svah, orientovaný k západu až k jihozápadu, na několika místech napříč protnutý hlubokými zářezy. Ve východní části se terén zarovnává. Západní hranici tvoří řeka Berounka.
Pedologie: Pestrá škála rankerů různé úživnosti s přechody do hnědých půd. V území jsou i kamenné sutě. Hlubší vysýchavé půdy se vyskytují na bývalých pastvinách (acidofilní suché trávníky). V dolní části svahu se vyskytují fluvizemě.
Krajinná charakteristika: V území převládají prudké skalnaté a suťové svahy, pouze ve východní části jsou plochy mírnějších svahů s pokryvem lesních porostů, křovin a bývalých pastvin.  

Biota:

Svahy jsou pokryty zakrslými doubravami a křovinami, často jsou také vyvinuta skalní společenstva. Ve vrcholových zarovnaných partiích jsou klasické stepi. Méně exponované polohy jsou pokryty doubravami a dubohabřinami. Stepní a lesostepní společenstva se vyznačují bohatým spektrem druhů rostlin. Z hlediska soustavy Natura 2000 jsou zde nejvýznamnější suťové lesy (L4) spolu se skalní vegetací s kostřavou sivou (T3.1), ploškami acidofilních suchých trávníků (T3.5B) a nízkými xerofilními křovinami na skalách se skalníky (Cotoneaster ssp.)(K4A).
Botanicky nejcennější jsou otevřené plochy, tzv. "horní step" a "dolní step". Vyskytují se zde jedny z nejzachovalejších xerotermních až semixerotermních společenstev: společenstvo s tařicí skalní (Aurinia saxatilis) na výslunných skalách (Alysso saxatilis-Festucetum pallentis), iniciální společenstvo skal a skalních sutí s česnekem horským (Allium montanum) a rozchodníkem bílým (Sedum album) (Allio montani-Sedetum albi), společenstvo netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) a strdivky sedmihradské (Melica transsilvanica) na skalnatých výchozech silikátových hornin (Melico transsilvanicae-Sempervivetum soboliferi), druhově bohaté společenstvo s mochnou písčitou (Potentilla arenaria) a kostřavou sivou (Festuca pallens) na mírných skalnatých svazích na silikátových substrátech (Potentillo arenariae-Festucetum pallentis), v ochuzené podobě jinak druhově bohaté společenstvo s prvosenkou jarní (Primula veris) a pěchavou vápnomilnou (Sesleria caerulea) na bazických substrátech severních expozic (Primulo veris-Seslerietum calcariae), na jediném místě v CHKO Křivoklátsko (horní step) spol. s ovsířem lučním (Avenula pratensis) a koniklecem lučním (Pulsatilla pratensis) na silikátových půdách (Pulsatillo pratensis-Avenochloetum pratensis). Dále zde nalezneme teplomilné lemové společenstvo s třemdavou bílou (Dictamnus albus) (dolní step)(Geranio-Dictamnetum).
Z významných druhů se zde vyskytují česnek tuhý (Allium strictum), jetel žíhaný (Trifolium striatum), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), tařice skalní (Aurinia saxatilis), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii subsp. axillaris), třemdava bílá (Dictamnus albus), lilie zlatohlavá (Lilium martagon) a kavyl Ivanův (Stipa pennata).
Významná lokalita přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria) v regionu.  

Kvalita a význam:

Botanicky velmi významná lokalita se skalní vegetací s kostřavou sivou (T3.1) se mísí s v rámci Křivoklátska ojediněle zachovalými plochami acidofilních suchých trávníků (T3.5B). Zastoupeny jsou i nízké xerofilní křoviny (K4A). Významná lokalita přástevníka kostivalového v regionu.  

Zranitelnost:

Škodlivý vliv na složení stepních společenstev má absence pastvy, zvláště na acidofilní suché trávníky (T3.5B). Tyto porosty fungovaly jako suché pastviny. Po upuštění od pastvy zarůstají křovinami a hlavně se mění jejich charakter – začíná klesat diverzita porostů, do společenstva začal expandovat ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) a hrozí nebezpečí jeho přeměny na xerofilní variantu asociace ovsíkových luk Arrhenatheretum elatioris (Kolbek 1996). Pastvu nelze v tomto případě nahradit občasným kosením, neboť selektivní výběr druhů je pro vývoj společenstva nutný a zřejmě nenahraditelný. Rovněž hrozí expanze třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) z jihovýchodního cípu rezervace. Okraje ploch bezlesí je třeba udržovat odstraňováním náletů a podrostů akátu a trnky. Z výsadeb pochází v lesních porostech zastoupená borovice černá, modřín a akát. V severní části lokality (okolí vyhlídky Paraplíčko) roste škumpa ocetná (Rhus typhina).
K občasnému poškozování dochází nerespektováním základních ochranných podmínek území, kdy je až do plochy pastvin vjížděno vozidly, zvláště z důvodu startování sportovních motorových a bezmotorových padáků.  

Management:

Udržovat stávající lesostepní charakter lokality (pastva, kosení). Lesní porosty lze ponechat samovolnému vývoji, pouze postupně odstranit borovici černou a akát. Na skalní stepi občas redukovat nálet křovin.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 29.2094
Z toho prioritních naturových biotopů: 10.933.1946
Z toho neprioritních naturových biotopů: 29.738.6851
Z toho ostatních přírodních biotopů: 29.918.7366
Z toho X biotopů: 29.418.5927
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3270Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. 0.67162.29B/B/-Ne
M6 Bahnité říční náplavy0.67162.29B/B/-
40A0Kontinentální opadavé křoviny 0.15330.52A/A/AAno
K4A Nízké xerofilní křoviny - porosty se skalníky (Cotoneaster spp.)0.15330.52A/A/A
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 1.44074.93A/A/AAno
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)1.41274.83A/A/A
T3.2 Pěchavové trávníky0.02800.09A/A/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.88483.02A/A/BAno
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých0.88483.02A/A/B
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.78816.12B/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky1.78816.12B/C/-
8150Středoevropské silikátové sutě 0.321.09A/A/-Ne
S2B Pohyblivé sutě silikátových hornin0.32001.09A/A/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.15250.52B/C/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.15250.52B/C/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.22824.20C/C/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny1.22824.20C/C/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.19927.52B/C/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny2.19927.52B/C/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 3.041310.41B/B/-Ne
L4 Suťové lesy3.041310.41B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.96543.30B/A
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)6.127320.97A/A
L7.1 Suché acidofilní doubravy1.34234.59B/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků0.22770.77B/B
M1.4 Říční rákosiny0.00490.01B/B
T1.4 Aluviální psárkové louky0.00110.00B/B
T4.1 Suché bylinné lemy0.02800.09A/A
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.03990.13A/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla3.675812.58
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami2.86799.81
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami1.93906.63
X12 Nálety pionýrských dřevin0.11000.37
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
přástevník kostivalovýC
Callimorpha quadripunctariaCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Křivoklát  

Prameny:

Kolbek J.a kol.Vegetace CHKO a BR Křivoklátsko 3, Praha, Academia, 380.2003
Kolbek J.a kol.Vegetace CHKO a BR Křivoklátsko 2, Praha, Academia, 364.2001
Kolbek J.a kol.Vegetace CHKO a BR Křivoklátsko 1, Praha, Academia, 232.1999
Kolbek J.a kol.Květena CHKO a BR Křivoklátsko 2, Praha, Academia, 132.2001
Mašek J. a kol.Geologická mapa CHKO a BR Křivoklátsko 1:50 000, Praha, ČGÚ1997
Vojta J.A0356KV - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2003
Vojta J.A0357KV - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2003
Moucha P. a kol.PR Na Babě - plán péče na období 2005-2014, depon. in SCHKO Křivoklátsko, Zbečno.2004
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.