Homepage

CZ0212001 - Březinský rybník

Rozloha: 4.0830 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°46'52'' v.d., 49°31'33'' s.š.
Nadmořská výška: 541 - 554 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Březinský rybník se nachází na jihozápadním okraji Středočeského kraje v katastrálním území Pozdyně (obec Hvožďany), 0,75 km severně kapličky v Pozdyni.
 

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří granodiority, resp. jejich písčité zvětraliny (eluvia). V sedimentární části rybníka je na písčitých zvětralinách poměrně tenká vrstva bahna.
Geomorfologie: Lokalita leží na hranici Blatenské pahorkatiny a Brdské vrchoviny.
Reliéf: Jedná se o nevelký rybník ležící na samém horním okraji "metelské větve" blatenské rybniční soustavy. Rybník nemá žádný vydatnější přítok; pramennou oblastí je zejména pás vlhkých luk severně od rybníka.
Pedologie: Dno rybníka je písčité, v sedimentární části se usazuje bahno (sapropel). Na kontaktu se vyskytují gleje, v okolí se vyskytují převážně kambizemě.
Krajinná charakteristika: Jedná se o poměrně mělký rybník (sklon dna je cca 2°) s převážně písčitým dnem, který se nachází ve zvlněném pahorkatinném reliéfu, přičemž v bezprostředním sousedství se počínají zvedat svahy jižních Brd s nápadným vrcholem Třemšína (827 m n. m.). Z hlediska biogeografie leží lokalita přímo na hranici Blatenského a Brdského biochorionu.  

Biota:

Většinu rozlohy rybníka zaujímá, není-li rybník na plné vodě, vegetace obnažených den (M2.1) as. Coleantho-Spergularietum echinospermae, ve které se vyskytuje hojně puchýřka útlá (Coleanthus subtilis). Na granodioritech se zde vytvářejí optimální podmínky pro rozvoj bohaté flóry rybničních den kontrastující s relativní floristickou chudobou rybníků v širším okolí (např. Plánický Hřeben), jejichž dna jsou tvořena jinými horninami. Vegetace obnažených den byla zcela optimálně vyvinuta v sezóně 2003. Populace puchýřky čítala cca 10 milionů jedinců (určitě se jedná o řád milionů) a zaujímala plochu asi 1/3 rozlohy rybníka, tj. cca 0,6 ha. Dále se vyskytovaly například: kuřinka ostnosemenná (Spergularia echinosperma) (masově), blatěnka vodní (Limosella aquatica) (hojně), protěž bažinná (Gnaphalium uliginosum) (masově), ostřice šáchorovitá (Carex bohemica), mochna nízká (Potentilla supina), šťovík přímořský (Rumex maritimus) atd.
Litorál rybníka je úzký a není příliš dobře vyvinut. Je tvořen vegetací vysokých ostřic (M1.7) zejména s chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea) a ostřicí štíhlou (Carex gracilis). Druhově bohatý (byť plošně omezený) je litorál v SZ rohu lokality, kde přistupují ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria), ostřice prodloužená (Carex elongata) a mochna bahenní (Potentilla palustris). Do plochy navržené lokality jsou zahrnuty i příbřežní porosty (epilitorál), které jsou tvořeny především stromy a keři: zejména olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba ušatá (Salix aurita), bříza bělokorá (Betula pendula) apod. a malá loučka před bývalou hájovnou při severním okraji rybníka.  

Kvalita a význam:

Jedná se o lokalitu s největší známou populací puchýřky útlé (Coleanthus subtilis) a o nejlépe vyvinutou vegetaci rybničních den (konkrétně as. Coleantho-Spergularietum echinospermae) minimálně v celé SZ části blatenské rybniční soustavy. V okolí se vyskytuje ještě několik dalších floristicky hodnotných rybníků, zde je však nejlepší aktuální stav a dobrá perspektiva.  

Zranitelnost:

Lokalita se nachází v optimálním stavu a není známo akutní ohrožení. Riziko by mohly představovat zvýšené splachy hnojiv a herbicidů z polí nebo změna v dosavadním způsobu rybničního hospodaření (zintenzivnění hospodaření a absence letnění).  

Management:

Rybník slouží zejména pro chov rybího plůdku a násady. Současný stav a dosavadní způsob hospodaření plně vyhovuje. Zachování této lokality v optimálním stavu spočívá v pravidelném letnění v dostatečném intervalu.
 

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 4.0830
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 57.902.3644
Z toho ostatních přírodních biotopů: 2.010.0821
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 1.182228.95A/A/AAno
M2.1 Vegetace letněných rybníků1.182228.95A/A/A
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.182228.95B/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty1.182228.95B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.01910.46B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.06301.54B/B
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
puchýřka útlá>10000
Coleanthus subtilisBAAB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Hvožďany  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.