Homepage

CZ0424136 - Stráně u Drahobuzi

Rozloha: 7.8494 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°20'5'' v.d., 50°31'34'' s.š.
Nadmořská výška: 187 - 250 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Stráně mezi obcemi Drahobuz a Vědlice na Litoměřicku.  

Ekotop:

Geologie: Geologické podloží tvoří středoturonské písčité slínovce, svrchnoturonské až koniacké slínovce a vápnité jílovce České křídové pánve. Ve vrcholových partiích bílých strání se často vyskytují návěje spraše.
Geomorfologie: Území je součástí Úštěcké pahorkatiny.
Pedologie: Vůdčím půdním typem jsou pararendziny.
Reliéf: Pahorkatina tvoří sedimentární stupňovinu strukturně denudačních plošin s široce rozevřenými neckovitými údolími stromovité vodní sítě. Reliéf má charakter mírně ukloněných svahů.
Krajinná charakteristika: Členitá, málo zalesněná pahorkatina při úpatí Českého středohoří s venkovským charakterem osídlení se značným podílem orné půdy, ale i ploch dříve využívaných k pastvě dobytka nebo jako ovocné sady či vinice.  

Biota:

Předmětem ochrany jsou výjimečně druhově bohaté širokolisté xerotermní trávníky (T3.4) sv. Bromion erecti s výskytem řady ohrožených druhů včetně vstavačů. Lokalita je pravidelně obhospodařovaná a současný stav bioty je víceméně optimální.
Ze vzácných rostlinných druhů byl v lokalitě zaznamenán výskyt: sasanky lesní (Anemone sylvestris) (velmi hojně), bělozářky větevnaté (Anthericum ramosum)(hojně), hvězdnice zlatovlásku (Aster linosyris), ostřice nízké (Carex humilis), ostřice plstnaté (C. tomentosa), čičorky pochvaté (Coronilla vaginalis )(roztroušeně), koulenky prodloužené (Globularia bisnagarica) (dominuje), pětiprstky žežulníku (Gymnadenia conopsea), omanu srstnatého (Inula hirta) (hojně), lnu tenkolistého (Linum tenuifolium) (roztroušeně až hojněji), bradáčku vejčitého (Listera ovata) (vzácně), hořce křížatého (Gentiana cruciata) (pomístně), vstavače osmahlého (Orchis ustulata) (v dílčí lokalitě u Vědlic velmi hojně), tořiče hmyzonosného (Ophrys insectifera) (hojně), vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia) (vzácně), koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) (roztroušeně), žluťuchy menší (Thalictrum minus) (roztroušeně).  

Kvalita a význam:

Zachovalá společenstva xerotermních trávníků sv. Bromion erecti vynikají mimořádnou druhovou bohatostí se zastoupením mnoha vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin. Lokalita je význačná patrně nejpočetnější populací tořiče hmyzonosného (Ophrys insectifera) v České republice.  

Zranitelnost:

Lokalita je pravidelně žádoucím způsobem obhospodařována. Současný stav bioty lokality je víceméně optimální.  

Management:

Odstraňování náletových dřevin a křovin, pravidelné sečení ve vhodných termínech s odvozem sena, alternativně přepásávání ovcemi s odstraňováním nedopasků.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 7.8494
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 57.454.5097
Z toho ostatních přírodních biotopů: 14.131.1096
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 4.509757.45C/B/BAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)4.509757.45C/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny1.109614.13C/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Drahobuz, Strážiště u Drahobuze, Vědlice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.