Homepage

CZ0424135 - Bílé stráně u Štětí

Rozloha: 11.3527 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°23'0'' v.d., 50°28'8'' s.š.
Nadmořská výška: 200 - 204 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita na svazích terasy Labe východně od Štětí na Litoměřicku.  

Ekotop:

Geologie: Geologické podloží tvoří středoturonské písčité slínovce, svrchnoturonské až koniacké slínovce a vápnité jílovce České křídové pánve. Ve vrcholových partiích bílých strání se často vyskytují návěje spraše.
Pedologie: Vůdčím půdním typem jsou pararendziny.
Geomorfologie: Území je součástí Úštěcké pahorkatiny.
Reliéf: Pahorkatina tvoří sedimentární stupňovinu strukturně denudačních plošin s široce rozevřenými neckovitými údolími stromovité vodní sítě. Reliéf má charakter mírně ukloněných svahů. Samotná lokalita je situována na prudce ukloněném svahu s četnými nátržemi obnažujícími světlé podloží.
Krajinná charakteristika: Členitá, málo zalesněná pahorkatina při úpatí Českého středohoří s venkovským charakterem osídlení se značným podílem orné půdy, ale i ploch dříve využívaných k pastvě dobytka nebo jako ovocné sady či vinice.  

Biota:

Jedná se o bylinnou xerotermní vegetaci s rozsáhlými faciemi křovin a porosty uměle vysazených lesíků na křídových slínovcích tvořících fenomén "bílých strání".
Hlavním předmětem ochrany jsou výjimečně druhově bohaté širokolisté xerotermní trávníky (sv. Bromion erecti) s výskytem řady ohrožených druhů včetně druhů z čeledi vstavačovitých.
Vzácně se vyskytují i pěchavové trávníky as. Helianthemo cani-Seslerietum calcariae.
Ze vzácných rostlinných druhů byl v lokalitách zaznamenán např.: devaterník šedý (Helianthemum canum), d. velkokvětý (H. grandiflorum), tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera), koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis), vstavač vojenský (Orchis militaris), len tenkolistý (Linum tenuifolium) a řada dalších.  

Kvalita a význam:

Mimořádně floristicky pestrá společenstva převážně širokolistých xerotermních trávníků s výskytem celé řady vzácných a zvláště chráněných rostlinných druhů. Jedná se o významnou lokalitu s výskytem vstavače vojenského (Orchis militaris). Lokalita je také významná v Ústeckém kraji ojedinělým výskytem pěchavových trávníků as. Helianthemo cani-Seslerietum calcariae.  

Zranitelnost:

V lokalitě se projevuje absence obhospodařování a dochází zde více či méně k ochranářsky nežádoucí sukcesi a zarůstání. Některé partie byly v minulosti i zalesněny.  

Management:

Odstraňování náletových dřevin a eliminace křovin. Redukce výsadeb ekologicky a geograficky nevhodných dřevin, kosení s odstraněním sena. Management je ztížen terénem a také skutečností, že se lokalita nachází ve svahu nad železniční tratí (bezpečnostní rizika), např. nerealizovatelná by zde byla pastva.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 11.3527
Z toho prioritních naturových biotopů: 29.393.3374
Z toho neprioritních naturových biotopů: 26.232.9786
Z toho ostatních přírodních biotopů: 19.002.1575
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 2.978626.23B/B/BAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)2.978626.23B/B/B
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 3.337429.39A/A/AAno
T3.4C Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)3.337429.39A/A/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny2.157519.00B/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Čakovice u Radouně, Radouň u Štětí, Štětí I, Štětí II  

Prameny:

Jaroš P.Ústecký kraj. – In: Vydrová A., Kuchařová P., Grulich V. [eds.]: Optimalizace výsl. map. přír. biotopů a jejich aktuálního zast. na území ČR jako předmětu ochr. v současné síti MZCHÚ v ČR. Vč. sb. přír. – Práce a studie. Pardubice, 2006: 162-184.2006
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.