Homepage

CZ0424134 - Sovice u Brzánek

Rozloha: 1.0679 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°18'23'' v.d., 50°27'56'' s.š.
Nadmořská výška: 221 - 250 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita na jihovýchodním svahu vrchu Sovice u Brzánek na Litoměřicku.  

Ekotop:

Geologie: Geologické podloží tvoří středoturonské písčité slínovce, svrchnoturonské až koniacké slínovce a vápnité jílovce České křídové pánve. Ve svrchní části lokality jsou uloženy eolické sedimenty spraší.
Geomorfologie: Území je součástí Úštěcké pahorkatiny.
Reliéf: Pahorkatina tvoří sedimentární stupňovinu strukturně denudačních plošin s široce rozevřenými neckovitými údolími stromovité vodní sítě. Reliéf má charakter mírně ukloněných svahů. Samotná lokalita leží na poměrně prudkém svahu s rozsáhlými nátržemi, které obnažují světle zbarvené podloží.
Pedologie: Vůdčím půdním typem jsou pararendziny.
Krajinná charakteristika: Členitá, málo zalesněná pahorkatina při úpatí Českého středohoří s venkovským charakterem osídlení se značným podílem orné půdy, ale i ploch dříve využívaných k pastvě dobytka nebo jako ovocné sady či vinice.  

Biota:

Jedná se převážně o bylinou vegetaci rozvolněných xerotermních trávníků (T3.4) sv. Bromion erecti s faciemi křovin na křídových slínovcích tvořících fenomén bílé stráně. Návěje eolické spraše ve vrchních partiích lokality podmiňují také existenci poněkud odlišnější vegetace charakteru kavylových stepí (sv. Festucion valesiacae). Výskyt této vegetace je však v rámci lokality pouze marginální.
Maloplošně se v lokalitě vyskytují i pěchavové trávníky as. Helianthemo cani-Seslerietum calcariae.
Společenstva jsou velmi pestrá, což je částečně způsobeno přechody mezi polohami slínovců a spraše.
Ze vzácných rostlinných druhů v lokalitě roste: sasanka hajní (Anemone sylvestris), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), hvězdnice chlumní (Aster amellus), ostřice nízká (Carex humilis), o. Michellova (C. michelii), čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis), pryšec sivý pravý (Euphorbia seguieriana subsp. seguieriana), koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), devaterník šedý (Helianthemum canum), len tenkolistý (Linum tenuifolium), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), kavyl Ivanův (Stipa pennata).  

Kvalita a význam:

Mimořádně floristicky pestrá společenstva převážně širokolistých xerotermních trávníků s výskytem celé řady vzácných a zvláště chráněných rostlinných druhů. Lokalita je význačná také pro výskyt v Ústeckém kraji ojedinělého společenstva pěchavových trávníků (as. Helianthemo cani-Seslerietum calcariae).  

Zranitelnost:

Extrémní ekologické podmínky v lokalitě brání změně charakteru přítomných společenstev přirozenou sukcesí. Zranitelnost lokality tedy nejvíce spočívá v případném úmyslném poškození lokality (např. výsadba stromů).  

Management:

Případné odstraňování náletových dřevin a redukce křovin. Eliminace porostů borovice lesní v ochranném pásmu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.0679
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 84.730.9049
Z toho ostatních přírodních biotopů: 15.250.1629
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.09058.47A/B/-Ne
T3.2 Pěchavové trávníky0.09058.47A/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.814476.26A/B/CAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.814476.26A/B/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.162915.25B/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Brzánky  

Prameny:

Jaroš P.Ústecký kraj. – In: Vydrová A., Kuchařová P., Grulich V. [eds.]: Optimalizace výsl. map. přír. biotopů a jejich aktuálního zast. na území ČR jako předmětu ochr. v současné síti MZCHÚ v ČR. Vč. sb. přír. – Práce a studie. Pardubice, 2006: 162-184.2006
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.