Homepage

CZ0424133 - Stráně nad Suchým potokem

Rozloha: 5.6331 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°15'35'' v.d., 50°31'45'' s.š.
Nadmořská výška: 250 - 277 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Stráň za jižním okrajem obce Encovany na Litoměřicku.  

Ekotop:

Geologie: Geologické podloží tvoří středoturonské písčité slínovce, svrchnoturonské až koniacké slínovce a vápnité jílovce České křídové pánve. Ve vrcholových partiích bílých strání se často vyskytují návěje spraše.
Geomorfologie: Území je součástí Úštěcké pahorkatiny.
Reliéf: Pahorkatina tvoří sedimentární stupňovinu strukturně denudačních plošin s široce rozevřenými neckovitými údolími stromovité vodní sítě. Reliéf má charakter mírně ukloněných svahů.
Pedologie: Vůdčím půdním typem jsou pararendziny.
Krajinná charakteristika: Členitá, málo zalesněná pahorkatina při úpatí Českého středohoří s venkovským charakterem osídlení se značným podílem orné půdy, ale i ploch dříve využívaných k pastvě dobytka nebo jako ovocné sady či vinice.  

Biota:

Jedná se převážně o bylinou vegetaci s faciemi křovin na křídových slínovcích tvořících fenomén "bílých strání". Hlavním předmětem ochrany jsou výjimečně druhově bohaté širokolisté xerotermní trávníky (sv. Bromion erecti) s výskytem řady ohrožených druhů.
Na větších plochách se zde také vyskytují porosty pěchavy vápnomilné bez dalších diagnostických skalkových druhů.
Ze vzácných rostlinných druhů byl v lokalitách zaznamenán výskyt: hlaváček jarní (Adonis vernalis), sasanka lesní (Anemone sylvestris), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), hvězdnice chlumní (Aster amellus), brukev prodloužená pravá (Brassica elongata subsp. elongata) (lokalita u Encovan je jedinou lokalitou tohoto druhu v Čechách), ostřice nízká (Carex humilis), ostřice plstnatá (C. tomentosum), len žlutý (Linum flavum), len tenkolistý
(Linum tenuifolium), hořec křížatý (Gentiana cruciata), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), žluťucha menší (Thalictrum minus), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), prvosenka jarní (Primula veris) a řada dalších.  

Kvalita a význam:

Velmi pestrá květena bývalých ovčích pastvin s celou řadou vzácných a zvláště chráněných rostlinných druhů.  

Zranitelnost:

V lokalitě se projevuje absence obhospodařování a dochází zde k ochranářsky nežádoucí sukcesi a k zarůstání keřovým a stromovým náletem.
 

Management:

Obnovení přepásání ovcemi. Odstraňování náletových dřevin a eliminace křovin.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 5.6331
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 49.482.7876
Z toho ostatních přírodních biotopů: 48.382.7255
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 2.787649.48B/C/CAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)2.787649.48B/C/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny2.725548.38B/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Encovany  

Prameny:

Kubát K.Floristický výzkum - Brassica elongata Ehrh. subsp. elongata. - Severočes. Přír., Litoměřice, 12: 111-113.1981
Procházka F. [ed]Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s.2001
Demek J. [ed.]Zeměpisný lexikon ČSR, hory a nížiny. - Academia, Praha, 584 s.1987
Chytrý M., Kučera T. et Kočí M.Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str., Praha.2001
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.