Homepage

CZ0314648 - Kocelovické pastviny

Rozloha: 2.1545 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Národní přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°49'28'' v.d., 49°28'28'' s.š.
Nadmořská výška: 498 - 498 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Vlhké louky na severovýchodním břehu Velkého Kocelovického rybníka, 1 km severně od obce Kocelovice, SZ od Blatné.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno amfibol-biotitickým granodioritem, porfyrickou varietou blatenského typu (středočeský pluton), který je na většině plochy území překryt deluviofluviálními písčitými hlínami (holocén).
Geomorfologie: Lokalita se nachází v mírně členité Hvožďanské pahorkatině (součást podcelku Horažďovická pahorkatina a celku Blatenská pahorkatina).
Reliéf: Velmi mírný k jihozápadu orientovaný svah nad severovýchodním břehem Kocelovického rybníka; středem protéká drobná vodoteč, sekundárně zahloubená v částečně napřímeném příkopu.
Pedologie: Základním půdním typem je kambizem typická kyselá s přechody ke kambizemi pseudoglejové a gleji typickému podél vodoteče.
Krajinná charakteristika: Mírně členitá krajina severního Blatenska s mozaikou luk, polí, drobnějších lesních komplexů, středně velkých a malých rybníků, kamenitých pastvin a pahorků a charakteristického vesnického osídlení.  

Biota:

Nejvýznamnějším typem biotopu jsou střídavě vlhké bezkolencové louky (T1.9) sv. Molinion, vyvinuté a zachovalé velmi charakteristicky, s velkou druhovou diverzitou. Z charakteristických a významných druhů se vyskytují bezkolenec modrý (Molinia caerulea), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), tolije bahenní (Parnassia palustris), čertkus luční (Succisa pratensis), olešník kmínolistý (Selinum carvifolia), ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), o. blešní (C. pulicaris), o. stinná (C. umbrosa), srpice barvířská (Serratula tinctoria), vzácně také vstavač kukačka (Orchis morio), aj. Nejvýznamnějším fenoménem lokality je stabilní a velmi početná populace (řádově tisíce ex.) středoevropského endemického taxonu hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana). Bezkolencové louky pozvolna přecházejí na sušších místech ke společenstvům smilkových pastvin (T2.3B) sv. Violion caninae, na vlhčích místech k porostům vlhkých pcháčových luk (T1.5, podsv. Calthenion) a nevápnitých lučních slatinišť (R2.2) sv. Caricion fuscae.
Z ptáků na lokalitě hnízdí linduška luční (Anthus pratensis), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a ťuhýk obecný (Lanius collurio). Sporadicky se vyskytuje rosnička obecná (Hyla arborea).  

Kvalita a význam:

Porosty bezkolencových luk jsou vyvinuty zcela charakteristicky a jejich význam je neobyčejně umocněn stabilním výskytem velmi početné populace kriticky ohroženého taxonu hořečku drsného Sturmova (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana), který má poměrně úzké středoevropské rozšíření. Kocelovické pastviny jsou nejkvalitnější lokalitou s nejpočetnější populací tohoto taxonu v ČR.  

Zranitelnost:

Lokalita může být ohrožena nedůsledně prováděným managementem. Okrajové části a některé části uvnitř plochy jsou zasaženy expanzí třtiny křovištní, která se musí pravidelně oslabovat častým kosením. Severní a východní okraj je vystaven splachům živin z přilehlých ploch orné půdy.  

Management:

Vlhké louky je nutno kosit 1-2x ročně (první seč do 15. června, druhá seč až po uzrání semen hořečků koncem října), nebo střídavě jeden rok v časném létě (do 15. června), druhý rok v pozdním podzimu. Bez ohledu na to je nezbytně nutné plochy s expandující třtinou křovištní kosit nejméně 2x ročně, lépe 3x i vícekrát ročně, po prvé před vymetáním lat. Občas je vhodné po uzrání semen hořečků plochu převláčet (citlivě) pro narušení zapojeného drnu.
Přilehlé pruhy zemědělských pozemků na severní a východní straně v šíři minimálně 30 m je žádoucí trvale zatravnit, omezit zde razantně hnojení a vyloučit aplikaci biocidů.  

Možné střety zájmu:

Zásadní střety v systému obhospodařování a využívání lokality a jejího nejbližšího okolí se nepředpokládají.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2.1545
Z toho prioritních naturových biotopů: 37.370.8052
Z toho neprioritních naturových biotopů: 56.051.2078
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.805237.37A/A/BNe
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.805237.37A/A/B
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)1.207856.05A/A/BAno
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky1.207856.05A/A/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Kocelovice  

Prameny:

Albrecht J. a kol.Českobudějovicko. – In: Mackovčin P., Sedláček M. [eds.]: Chráněná území ČR, sv. 8, AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.2003
Chán V. (ed.)Komentovaný Červený seznam květeny jižní části Čech. - Příroda, 16: 1-284, Praha.1999
Chytil Josef a kol. (eds.)Mokřady České republiky. Český ramsarský výbor, 327 s., Mikulov.1999
Kirschnerová L., Kirschner J.Hořeček drsný Sturmův, ještě nevymřelý taxon české květeny. - Zprávy ČBS, 32: 1-13, Praha.1997
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.