Homepage

CZ0314642 - Pastvina u Zahorčic

Rozloha: 1.5751 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°46'57'' v.d., 49°29'2'' s.š.
Nadmořská výška: 500 - 501 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Přirozená vlhká louka uprostřed kulturních luk a zemědělsky obhospodařovaných polí, 1,3 km SSZ od obce Zahorčice, 3 km severně od Lnář.  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoří biotitický granodiorit a afibol-biotitický granodiorit, základní varieta blatenského typu (středočeský pluton). Základní hornina je na celé ploše lokality převrstvena deluviofluviálními a soliflukčními sedimenty (pleistocén), podél drobné napřímené vodoteče jsou uloženy deluviofluviální hlinité písky (holocén).
Geomorfologie: Území leží na kontaktu ploché Blatenské kotliny a středně členité Hvožďanské pahorkatiny (na severovýchodní straně); obě jednotky jsou součástí podcelku Horažďovická pahorkatina, celku Blatenská pahorkatina.
Reliéf: Spodní část velmi mírného severně orientovaného svahu, který se jižním směrem pozvolna zdvíhá k nevýrazné terénní elevaci severně od Zahorčic. Sporadicky se na lokalitě objevují menší roztroušené žulové balvany.
Pedologie: Půdním typem je kambizem pseudoglejová s pomístními přechody ke gleji typickému.
Krajinná charakteristika: Mírně zvlněná krajina severního Blatenska s roztroušenými nízkými pahorky s četnými balvanitými žulovými výchozy, v mělkých údolích s početnými drobnými až středně velkými rybníky, s harmonickým střídáním menších lesních komplexů a drobných lesíků, zemědělské půdy a drobných sídel (zatím nepříliš narušených nevhodnou moderní výstavbou).  

Biota:

Nejvýznamnějším a plošně nejrozsáhlejším biotopem jsou bezkolencové louky (T1.9) svaz Molinion, vyvinuté zde velmi charakteristicky a floristicky poměrně bohaté. Na části plochy se sušším půdním profilem existují přechody ke společenstvům ovsíkových luk (T1.1) svaz Arrhenatherion, pomístně jsou vyvinuty fragmenty krátkostébelných pastvin (T2.3B) svaz Violion caninae. Z významnějších druhů bezkolencových luk a příbuzných jednotek zde rostou především bukvice lékařská (Betonica officinalis), srpice barvířská (Serratula tinctoria), olešník kmínolistý (Selinum carvifolia), čertkus luční (Succisa pratensis), hladýš pruský (Laserpitium prutenicum) (početná populace), svízel severní (Galium boreale), řebříček bertrám (Achillea ptarmica), ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), ostřice stinná (C. umbrosa), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), upolín evropský (Trollius altissimus) aj. Velmi významný je výskyt početné populace hořce hořepníku (Gentiana pneumonanthe).
Z obratlovců se stabilně vyskytují linduška luční (Anthus pratensis) a bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), z bezobratlých je pozoruhodný výskyt stenotopního mokřadního brouka lesáka Airaphilus elongatus. Zajímavý je výskyt chladnomilného druhu dvoukřídlých – pochmurnatky Psila lefebvrei.  

Kvalita a význam:

Společenstva bezkolencových luk jsou vyvinuta zcela charakteristicky, s poměrně vysokou druhovou diverzitou, s výskytem početných a vitálních populací dvou ohrožených druhů: hořce hořepníku (Gentiana pneumonanthe) a hladýše pruského (Laserpitium prutenicum).  

Zranitelnost:

Částečně nepříznivě je ovlivněn hydrologický režim lokality odvodněním okolních zemědělských pozemků, což se zatím zásadně negativně neprojevilo na floristické skladbě bezkolencových luk. Tento faktor ale pravděpodobně urychluje expanzi náletů dřevin (zvláště v západní části lokality) a snad i expanzi porostů třtiny křovištní do okrajů lučního porostu.  

Management:

Celá plocha bezkolencových luk se musí pravidelně a důsledně kosit 1x ročně v pozdním létě (srpen - září). V západní části lokality je nutno systematicky redukovat nálety dřevin, aby se udržely v současném rozsahu a dále neexpandovaly do ploch cenných lučních společenstev. Závazným pravidlem na všech plochách je časté kosení (nejméně 3x ročně) expanzivních porostů třtiny křovištní, které musí být zahájeno okamžitě, jakmile se objeví sebemenší další iniciální ohnisko.  

Možné střety zájmu:

Přímé střety s nevhodným využíváním krajiny nehrozí. Zemědělství na Blatensku je aktuálně v poměrném útlumu, spíše hrozí permanentní zásobování cenných lučních ploch diasporami expanzivní třtiny z některých zanedbaných okolních pozemků.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.5751
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 77.571.2219
Z toho ostatních přírodních biotopů: 21.780.3432
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.612138.86B/B/CAno
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.612138.86B/B/C
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.609838.71C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.609838.71C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.196712.48C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.14659.30B/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Zahorčice u Lnář  

Prameny:

Albrecht J. a kol.Českobudějovicko. – In: Mackovčin P., Sedláček M. [eds.]: Chráněná území ČR, vol. 8, AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.2003
Chán V. (ed.)Komentovaný Červený seznam květeny jižní části Čech. - Příroda, 16: 1-284, Praha.1999
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.