Homepage

CZ0313822 - Koštěnický potok

Rozloha: 29.5954 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°1'28'' v.d., 49°1'28'' s.š.
Nadmořská výška: 485 - 533 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Údolní niva Koštěnického potoka (přítok Lužnice) mezi vústěním bezejmenného potoka (protékajícího obcí Sedlo, 11 km J od Jindřichova Hradce) a Staňkovským rybníkem (hranice České republiky s Rakouskem). V úseku tvořícím státní hranici se tento potok nazývá Novomlýnský.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno moldanubickým plutonem, hlavní horninou je dvojslídný granit číměřského typu. Z větší části je překryté písčitojílovitými předkvartérními sedimenty.
Geomorfologie: Z geomorfologického hlediska je území zahrnuto do okrsku Číměřská kotlina v Českomoravské vrchovině (okres Javořická vrchovina, podokres Novobystřická vrchovina).
Reliéf: Mělké údolí potoka probíhající v severní části území zhruba severojižním směrem; v tomto úseku je vlastní tok potoka zahloubený přibližně 2 m pod úrovní terénu. V jižní části je potoční niva plochá, potok není výrazněji zahloubený a je vroubený mokřady. V tomto úseku je na něm vybudován Novomlýnský rybník.
Pedologie: Převládajícím půdním typem je kambizem pseudoglejová, dále pseudoglej typický a organozemní.
Krajinná charakteristika: V severní části jde o sečené louky obklopené kulturním jehličnatým lesem, na východě hraničí též s dobývacím prostorem (těžba štěrkopísku). Jižní část tvoří převážně člověkem málo ovlivněné mokřady. Na toku potoka je vybudován Novomlýnský rybník, na jihozápadní okraj zájmového území navazuje rozsáhlý Staňkovský rybník. Území je součástí přírodního parku Homolka-Vojířov.  

Biota:

Severní část území, přibližně po meandr nad pískovnou, tvoří kulturní nivní louky (X5), od této úrovně níže převládá mozaika mokřadních společenstev, z nichž převažují olšiny (L1) a bažinné vrbiny (L2.2B), nad Novomlýnským a Staňkovským rybníkem jsou vyvinuty ostřicové rašeliníkové louky (R2.2), místy tvoří souvislé porosty tavolník vrbolistý. Vyskytuje se zde i ďáblík bahenní (Calla palustris).
Žije zde mihule říční (Lampetra fluviatilis). Kromě klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia) jsou zastoupeny další stenotopních druhy vážek, například páskovec kroužkovaný (Cordulegaster boltonii). Z dalších bezobratlých je zajímavý výskyt bělopáska tavolníkového (Neptis rivularis) na tavolníku vrbolistém. Na rašelinných loukách žije např. kobylka Conocephalus dorsalis, drabčík Stenus fuscicornis, břežnice Ochthera mantis a lupice Hydrophorus bipunctatus. Na poraněných a odumírajících dřevinách se vyskytují druhy vázané na přirozené smíšené lesy, např. octomilka Chymomyza distincta a drabčíci Atrecus affinis a Quedius plagiatus.  

Kvalita a význam:

Bylo zde nalezeno několik desítek exuvií klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia), počet jedinců na lokalitě lze odhadovat v řádu stovek až tisíců, jde tedy o poměrně velmi významnou lokalitu tohoto druhu.  

Zranitelnost:

Pro populaci klínatky rohaté a zachování současných biocenóz je důležité vyvarovat se zátěže pesticidů a jiných látek (hnojiva, vápnění) v povodí potoka. Lokálně mohou působit zejména snahy o odvodnění mokřadů, regulaci toku potoka a likvidaci pobřežních dřevin nebo úpravu břehů Novomlýnského rybníka.  

Management:

Současný stav extenzivního využití části plochy (jako jednosečné až dvousečné louky) je vyhovující. Bylo by vhodné omezovat výskyt kopřiv na některých plochách v severní části zájmového území (sečení a odvoz posečené hmoty) a v ochranném pásmu vyloučit ornou půdu. V jehličnatých kulturních lesích ochranného pásma by se měl zavádět zejména stanovištně vhodnější buk, mj. pro posílení biodiverzity území.  

Možné střety zájmu:

S ochranou lokality jsou v rozporu možné snahy o intenzifikaci zemědělské výroby v povodí Koštěnického potoka a o intenzivní rekreační využití oblasti (např. likvidace pobřežních porostů, úprava břehů atd.).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 29.5954
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 2.960.877
Z toho ostatních přírodních biotopů: 47.0413.924
Z toho X biotopů: 0.350.1049
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.05850.19-/-/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.05850.19-/-/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.66972.26-/-/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.66972.26-/-/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.12880.43-/-/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.12880.43-/-/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.020.06-/-/-Ne
L9.2B Podmáčené smrčiny0.02000.06-/-/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.33031.11-/-
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů2.42588.19C/B
L1 Mokřadní olšiny2.42748.20-/-
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.78006.01A/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.44041.48B/B
M1.4 Říční rákosiny1.01973.44C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic5.245517.72D/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.25490.86C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X12 Nálety pionýrských dřevin0.10490.35
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
klínatka rohatá300-1000
Ophiogomphus ceciliaBBAB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, Lhota u Sedla, Nový Vojířov, Sedlo u Číměře  

Prameny:

P. HesounZáznam o extenzivním monitoringu Ophiogomphus cecilia v r. 2006.
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.