Homepage

CZ0320437 - Svaté Pole

Rozloha: 3.5449 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°43'7'' v.d., 49°18'14'' s.š.
Nadmořská výška: 450 - 500 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází 2 km JV od Horažďovic, na východním okraji obce Svaté Pole.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je převážně tvořeno moldanubickými biotitickými pararulami. Podloží na jihovýchodním okraji (v blízkosti) vrchu Radlín je budováno krystalickými vápenci. Na severovýchodním okraji (pod vrchem „Na vrchu“) se projevují biotitické žuly.
Geomorfologie: Území je součástí geomorfologického celku Šumavské podhůří, podcelku Bavorovská vrchovina, okrsku Prácheňská pahorkatina.
Reliéf: Území tvoří poměrně strmé jihozápadní svahy kóty Na Vrchu (521 m n. m.) a okolí kóty Radlín (516 m n. m.).
Pedologie: Půdní kryt tvoří kambizemě modální.
Krajinná charakteristika: Soubor druhově pestrých ovsíkových luk, křovin a širokolistých suchých trávníků s výskytem mnoha vzácných druhů cévnatých rostlin, pozoruhodný je zejména velmi hojný výskyt vstavače kukačky (Orchis morio).  

Biota:

Hlavní část lokality tvoří reprezentativní a zachovalé druhově bohaté ovsíkové louky (T1.1) místy s přechody k širokolistým suchým trávníkům (T3.4) a acidofilním trávníkům mělkých půd (T3.5). Druhově velmi pestré lokality, jsou v současné době z větší části sekané. V S části jsou nesekané, druhově ochuzené a zarůstají dřevinami.
Území je těžištěm výskytu vstavače kukačky (Orchis morio), mj. se zde vyskytuje také vratička měsíční (Botrychium lunaria) a vítod nahořklý (Polygala amarella). Mezi další významné druhy patří jalovec obecný (Juniperus communis), zástupci bezobratlého hmyzu, mravenci rodu Formica sp.
Východní část území tvoří mozaika křovin a širokolistých suchých trávníků s dominantní válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum), místy hojným výskytem hořce brvitého (Gentianopsis ciliata), dále kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens) a jalovec obecný (Juniperus communis).
Území leží v Českomoravském mezofytiku, ve 37 fytogeografickém okrese Šumavsko-novohradské podhůří, podokrese 37e Volyňské Předšumaví.  

Kvalita a význam:

Ovsíkové louky a širokolisté suché trávníky s výskytem vstavačovitých a jalovce patří dnes již k vzácným typům vegetace. V krajině Klatovska se jedná o poslední zbytky této vegetace, které jsou zde udržovány pravidelným přepásáním. Většina podobných porostů byla převedena vlivem silného hnojení na kulturní kosené louky.
Významný je zde i výskyt otakárka Papilio machaon.  

Zranitelnost:

Porosty širokolistých suchých trávníků zarůstají náletem dřevin. Ovsíkové louky částečně degradují neobhospodařováním. Na části území byla provedena nevhodná výsadba smrku (Picea abies) a borovice lesní (Pinus sylvestris).  

Management:

Pokračovat ve stávajícím managementu (kosení), rozšířit jej na většinu plochy území. Regulace náletu a nepůvodních druhů dřevin na celé ploše území.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 3.5449
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.740.0265
Z toho neprioritních naturových biotopů: 86.803.0773
Z toho ostatních přírodních biotopů: 6.210.2202
Z toho X biotopů: 1.500.0533
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 0.01180.33B/C/-Ne
T3.4A Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis)0.01180.33B/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.077386.80B/B/BAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky3.077386.80B/B/B
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 0.01470.41C/C/-Ne
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy0.01470.41C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.22026.21B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.05331.50
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Svaté Pole u Horažďovic  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.