Homepage

CZ0323825 - Hadovka

Rozloha: 3.3035 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°55'21'' v.d., 49°52'30'' s.š.
Nadmořská výška: 388 - 578 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Pravostranný přítok Úterského potoka, od ústí téměř k pramenům v délce okolo 10 km, jižně od Konstantinových Lázní, přibližně 10-15 km severně od Stříbra.  

Ekotop:

Geologie: Převládají kyselé proterozoické břidlice až ruly, místy s vložkami vyvřelých hornin, v nivě jsou překryvy čtvrtohorních sedimentů.
Geomorfologie: Poberounská soustava, oblast Plzeňská pahorkatina, celek Plaská pahorkatina, podcelek Stříbrská pahorkatina, okrsek Pernarecká pahorkatina.
Reliéf: Výrazné a úzké údolí, na které navazují mírné až prudké svahy.
Pedologie: Na svazích se kromě skalních výchozů nacházejí pouze sutě, částečně zvětralé, v údolní nivě Hadovky kromě štěrkových a pískových náplavů jsou půdy oglejené. Nad skalními srázy se vyskytují kyselé hnědé lesní půdy.
Krajinná charakteristika: Svahy údolí jsou převážně zalesněné jehličnatými lesy, místy jsou úzké extenzivně obhospodařované louky, území protíná několik málo frekventovaných komunikací.  

Biota:

Vlastní niva potoka je z větší části zarostlá jehličnatými smrkovými a borovými lesy, pouze v těsné blízkosti toku rostou olše a vrby. Nelesní pozemky jsou většinou porostlé kulturními až ruderálními druhy trav, poměrně hojná je např. chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea). Kromě vranky obecné (Cottus gobio) se v potoce vyskytuje pstruh obecný (Salmo trutta) menších velikostí.  

Kvalita a význam:

Jedna z početně bohatých lokalit vranky obecné (Cottus gobio) v málo narušeném drobném toku.  

Zranitelnost:

Při úpravách toku či zřizování a opravách mostů a propustků může dojít k vytvoření migrační bariéry.
Snaha o intenzifikaci rybářského využívání.
Znečištění z přilehlých obcí či zemědělských pozemků.  

Management:

Odstranění migračních bariér, snížení stupně znečištění, zamezení intenzivního chovu lososovitých ryb.  

Možné střety zájmu:

Úprava toku za účelem zpevnění příbřežních pozemků či výstavba mostů a propustků, intenzifikace rybářského využívání, zřizování zdrojů znečištění či zvýšení jejich produktů.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 3.3035
Z toho prioritních naturových biotopů: 31.211.0312
Z toho neprioritních naturových biotopů: 4.260.1408
Z toho ostatních přírodních biotopů: 43.931.4513
Z toho X biotopů: 13.140.4342
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.05881.77C/A/-Ne
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt0.05881.77C/A/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.00430.13C/B/-Ne
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých0.00430.13C/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.05651.71B/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.05651.71B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.00570.17C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.00570.17C/C/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.00920.27C/A/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.00920.27C/A/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.00140.04D/C/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.00140.04D/C/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.02520.76C/B/-Ne
L4 Suťové lesy0.02520.76C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.00630.45C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty1.006030.45C/B/-
91T0Středoevropské lišejníkové bory 0.00490.14C/A/-Ne
L8.1A Boreokontinentální lišejníkové bory0.00490.14C/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.01260.38B/A
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.01510.45C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.054231.91B/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků0.04211.27-/-
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.16955.13B/B
T1.4 Aluviální psárkové louky0.01760.53D/B
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.01200.36-/-
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.12823.88B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.00190.05
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.08302.51
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.03471.05
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.27188.22
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.00600.18
X12 Nálety pionýrských dřevin0.01020.30
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.02660.80
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vranka obecnáC
Cottus gobioCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Bezemín, Břetislav, Domaslav, Kohoutov u Bezdružic, Kokašice, Lomy u Domaslavi, Okrouhlé Hradiště, Strahov, Vrbice u Bezdružic, Zhořec u Bezdružic  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.