Homepage

CZ0210721 - Pěnovce u rybníka Lutovník

Rozloha: 0.9766 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°0'21'' v.d., 50°17'30'' s.š.
Nadmořská výška: 250 - 250 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Otevřené pěnovcové prameniště mezi vypuštěnými lesními rybníčky Knížecí a Lutovník na levém břehu Smilovického potoka, cca 1 km severozápadně od obce Loučeň.  

Ekotop:

Geologie: Jedná se o pěnovcovou kupu na podloží druhohorních slínovců.
Geomorfologie: Lokalita leží v jižní části okrsku Jabkenická plošina v rámci celku Jizerská tabule.
Reliéf: Údolíčko v pramenné oblasti Smilovického potoka. Pěnovcové prameniště se nachází v mírném svahu nad levým břehem potoka.
Pedologie: Podél potoka a v okolí rybníčků se nacházejí glejové pelické černice, které výše po svahu přecházejí v pelozemě melanické s ostrůvky slatiny.
Krajinná charakteristika: Mělké údolí s bezlesím svahovým pramenným mokřadem se silnou inkrustací pěnovce uvnitř porostů mokřadních olšin.  

Biota:

Jedná se o prameniště na bezlesí s výraznou pěnovcovou inkrustací (R1.1). Vegetace charakteristická pro luční pěnovcová prameniště je dobře vyvinuta na menších plochách v bezprostředním okolí pramenných vývěrů a v okolí pramenných stružek a je v ní zastoupeno větší množství typických, vzácných a zvláště chráněných druhů, například sítina slatinná (Juncus subnodulosus), tolije bahenní (Parnassia palustris), suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), ostřice šupinoplodá (Carex lepidocarpa), ostřice Hostova (Carex hostiana), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), ostřice Davallova (Carex davalliana), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), druhově bohaté je mechové patro, největší pokryvnost mají zelenka hvězdovitá (Campylium stellatum) a krondlovka netíkovitá (Fissidens adianthoides), v otevřených vodních ploškách se vyskytují parožnatky (Chara sp.). Větší plochy pěnovcové kupy mimo vlastní vývěry a stružky podléhají expanzi bezkolence modrého (Molinia caerulea) a dřevin, zejména krušiny olšové (Frangula alnus). V okrajové části EVL na prameniště navazují mokřadní olšiny (L1).  

Kvalita a význam:

Jedná se o relativně dobře zachovalé luční pěnovcové prameniště se středně silným srážením pěnovce a výskytem řady vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin, které jsou pro tento biotop typické. Na větší části EVL expanduje bezkolenec a dřeviny, zejména krušina olšová, proto je nezbytné pro udržení otevřeného charakteru prameniště vyřezávání náletových dřevin a potlačování bezkolence vhodně načasovanou sečí.  

Zranitelnost:

Pěnovcové prameniště je především ohroženo případnými melioračními zásahy. Z tohoto důvodu byl k lokalitě přičleněn i přilehající lesní porost. Nebezpečí zarůstání dřevinami zatím není příliš vysoké. Krnící semenáčky olše se udržují pouze při jeho okrajích. Část prameniště je poničeno kalištěm divokých prasat.  

Management:

Zamezit jakýmkoli pokusům o meliorační zásahy (a to i v okolních lesních porostech) a o zalesňování, případně regulovat nálet. V okolních lesních porostech je potřeba přizpůsobit lesní hospodaření - eliminovat pojezdy těžkou technikou, svážnice vést mimo prameniště i těsné podmáčené okolí. Při hospodaření v lesních porostech využívat stanovištně odpovídající dřeviny.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.9766
Z toho prioritních naturových biotopů: 35.360.3454
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 64.670.6316
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
7220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)0.345435.36A/A/AAno
R1.1 Luční pěnovcová prameniště0.345435.36A/A/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L1 Mokřadní olšiny0.618263.30A/A
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.01341.37C/C
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Loučeň  

Prameny:

Sádlo J.A0478 - Jabkenická obora, závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, depon. in AOPK ČR.2004
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.