Homepage

CZ0210719 - Milčice

Rozloha: 3.8604 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°58'48'' v.d., 50°6'30'' s.š.
Nadmořská výška: 198 - 199 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Mělká deprese asi 0,5 km SZ od obce Milčice.  

Ekotop:

Geologie: Na podloží křídových hornin nasedají pleistocénní štěrkopískové sedimenty, na kterých se během holocénu vytvořily slatiny.
Geomorfologie: Lokalita náleží okrsku Sadská rovina v rámci celku Středolabská tabule. Průměrná výška činí 191 m n. m.
Reliéf: Velmi plochý reliéf v oblasti pleistocénních labských teras, mělké údolí Milčického potoka je z jihu ohraničeno mírným svahem. Lokalita zahrnuje vodní nádrže a navazující břehy.
Pedologie: Půdní profil není na části lokality vytvořen, na povrch vystupují přímo pleistocénní písky, na zbytku plochy se vyskytují organozemě.
Krajinná charakteristika: Lokalita se nachází v asi 400 metrů dlouhé mělké depresi kopírující tok Milčického potoka. Vznikla pravděpodobně vytěžením humolitu či písků. SV část depresí je zaplněna vodou, v břežní linii na JZ okraji nádrží vyvěrají silné prameny.  

Biota:

Nejvýznamnějším biotopem jsou luční pěnovcová prameniště (R1.1) s ojedinělými porosty parožnatek (V5). Dominujícími druhy na pěnovcovém prameništi jsou sítina slatinná (Juncus subnodulosus), bezkolence (Molinia sp.) a ostřice rusá (Carex flava agg.). Mimo hlavní prameniště dostávají porosty charakter vápnitých slatin (R2.1), popřípadě moliniových (T1.9) a pcháčových luk (T1.5). V okolí vodních ploch bez makrofytní vegetace (V1G) se maloplošně vytvořily porosty vysokých ostřic (M1.7). Část náletů dřevin je možné řadit k mokřadním vrbinám (K1) či luhům.
Ze vzácných druhů se zde vyskytují např. ostřice Davalova (Carex davalliana), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), zeměžluč přímořská (Centaurium littorale), sítina slatinná (Juncus subnodulosus), hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum) a ostřice pozdní (Carex viridula).  

Kvalita a význam:

Lokalita je významná především jako refugium vzácných slatinných druhů v silně odlesněné zemědělské krajině. Vzhledem k velké vydatnosti pramenů má lokalita poměrně dobrou ekologickou stabilitu a dobře uchovává vzácné biotopy parožnatek a pěnovcových pramenišť. Druhotný původ lokality v tomto případě není degradujícím faktorem, ale naopak příčinou vzniku a uchování předmětů ochrany.  

Zranitelnost:

Základním předpokladem existence lokality je zachování vodního režimu a zamezení nadměrné eutrofizace vlivem splachů z polí a přihnojování vodních ploch. Plochy se slabšími vývěry na březích nádrže zarůstají dřevinami.  

Management:

Je nutné se vyvarovat všech opatření, které by mohly ovlivnit vydatnost a kvalitu pramenů, dále je nutné regulovat obhospodařování vodních ploch a zamezit nadměrné eutrofizaci, totéž se týká okolních polních pozemků.
JZ okraj deprese bez ochranářsky cenné vegetace možno ponechat samovolnému vývoji, popř. provést dosazení stanovištně vhodných dřevin, nepůvodní dřeviny (hybridní topoly, borovice) postupně eliminovat.
Hlavní vývěrové plochy jsou stabilní a není nutné provádět žádné zásahy.
Celý JZ břeh nádrží se slabšími vývěry by bylo vhodné udržovat bezlesý, v cca 8-10 m širokém pásu by bylo žádoucí vykácet náletové dřeviny a pravidelně v intervalu 2-3 let provádět kosení.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 3.8604
Z toho prioritních naturových biotopů: 10.040.3878
Z toho neprioritních naturových biotopů: 2.160.0834
Z toho ostatních přírodních biotopů: 56.902.1967
Z toho X biotopů: 30.891.1925
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.01850.47B/B/-Ne
V5 Vegetace parožnatek0.01850.47B/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.00990.25D/A/-Ne
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů0.00990.25D/A/-
7220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)0.387810.04B/B/CAno
R1.1 Luční pěnovcová prameniště0.387810.04B/B/C
7230Zásaditá slatiniště 0.0551.42C/B/-Ne
R2.1 Vápnitá slatiniště0.05501.42C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.19485.04C/B
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.04101.06B/A
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.24516.34B/B
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.00440.11B/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.586015.17C/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.12763.30B/A
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.997825.84B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.18054.67
X12 Nálety pionýrských dřevin0.940424.36
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.07161.85
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Milčice u Peček  

Prameny:

Jírová A.A0447 (Tatce - Třebovle) závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, depon. in AOPK ČR.2004
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.