Homepage

CZ0210713 - Polabské hůry

Rozloha: 24.8473 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°50'16'' v.d., 50°9'43'' s.š.
Nadmořská výška: 192 - 202 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Tři výrazné svědecké vrchy (Přerovská hůra, Semická hůra a Vršek u Vestce) vystupující z polabské roviny mezi obcemi Přerov nad Labem, Semice a Bříství.  

Ekotop:

Geologie: Hůry jsou budovány odolnými turonskými písčitými slínovci jizerských vrstev České křídové pánve.
Geomorfologie: Svědecké vrchy se vypínají přibližně čtyřicet metrů nad plochý terén Středolabské tabule (Semická hůra dosahuje výšky 231 m n. m., Přerovská hůra 237 m n. m. a Vršek u Vestce 233 m n. m.). Na vzniku hůr se podílely tektonické poruchy ZSZ směru v součinnosti s erozivní činností Labe po čas celého pleistocénu.
Reliéf: Výrazné svědecké vrchy oválného tvaru. Bezlesé plochy jsou na Semické hůře rozčleněny agrárními terasami, které dokládají bývalé zemědělské využití.
Pedologie: Na svazích hůr jsou vyvinuty mělčí pararendziny.
Krajinná charakteristika: Výrazné a pravidelné svědecké vrchy jsou výraznou krajinnou dominantou širšího okolí.  

Biota:

Na svazích hůr jsou vyvinuta typická společenstva bílých strání s hojným výskytem druhů červeného seznamu. Dominující vegetací jsou širokolisté suché trávníky (T3.4) as. Scabioso-Brachypodietum. Místy tvoří přechody k suchým trávníkům (T3.3) as. Carici humilis-Festucetum sulcatae. V křovinatých partiích se na větších plochách vyskytují teplomilné lemy (T4.1) as. Geranio-Peucedanetum cervariae. V mozaice se suchými trávníky jsou bohatě zastoupeny vysoké mezofilní křoviny (K3) as. Pruno-Ligustretum, místy s podrostem kamejka modronachové (Lithospermum purpurocaeruleum). Na vrcholu Semické hůry a Vršku u Vestce byly nevhodně založeny maloplošné kultury borovice černé (Pinus nigra), dosud s přítomností druhů teplomilných lemů. Na hůrách roste řada ohrožených druhů rostlin: hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kavyl Ivanův (Stipa pennata), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), lněnka lnolistá (Thesium linophyllon) a na Vršku u Vestce i početná populace hořečku nahořklého (Gentianella amarella).
Lokalita je významná i výskytem celé řady vzácných druhů bezobratlých.  

Kvalita a význam:

Pěkně zachované ukázky polabských bílých strání na svědeckých vrších s cennou teplomilnou vegetací a refugiem mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů, které jsou cennými ostrovy přírodních společenstev v jinak velmi kulturní zemědělské krajině. Díky svému tvaru neušly hůry pozornosti člověka již v nejstarších dobách. Byly užívány jako opevněné body. Zbytky hradišť jsou dosud patrné na Přerovské hůře.  

Zranitelnost:

Ačkoliv jsou společenstva bílých strání sukcesně poměrně stabilní, přesto jsou porosty ohrožovány expanzí křovin. Pás při patě svahu Semické hůry je dosud extenzivně zemědělsky využíván. Jižní a JZ úpatí Přerovské hůry je akutně ohroženo rozšiřující se zástavbou.  

Management:

Občasné kosení lučních porostů, extenzivní pastva, redukce náletu, odstranění nevhodných výsadeb borovice černé.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 24.8473
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 47.8311.8849
Z toho ostatních přírodních biotopů: 25.126.2418
Z toho X biotopů: 26.036.4685
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 7.485130.12B/B/AAno
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých0.91573.68B/B/C
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)6.569426.43B/B/A
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.199516.90B/B/CAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky4.199516.90B/B/C
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.20030.80B/A/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.20030.80B/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny3.714414.94B/B
T4.1 Suché bylinné lemy1.91697.71A/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.61052.45B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.09870.39
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.49281.98
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole2.937811.82
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami1.75007.04
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.39311.58
X12 Nálety pionýrských dřevin0.26091.05
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.53522.15
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Bříství, Přerov nad Labem, Semice nad Labem  

Prameny:

Sádlo J.A0052 (Polabí u Čelákovic) závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, depon. in AOPK ČR.2003
Knížetová L., Pecina P., Pivničková M.Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-1985, Bohemia centralis, sv.16.1987
Kubíková J., Ložek V., Špryňar P. a kol.Chráněná území ČR, sv. Střední Čechy, AOPK ČR, Praha.2005
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.