Homepage

CZ0210029 - Zadní Hrádek

Rozloha: 12.8350 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°45'29'' v.d., 50°25'54'' s.š.
Nadmořská výška: 265 - 288 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Strmé stráně vrchu Zadní Hrádek na severním okraji obce Skalsko, 12 km západně od Mladé Boleslavi.  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoří horizontálně uložené vápnité pískovce středního turonu.
Geomorfologie: Území se nachází v SZ části Jizerské tabule v nadmořských výškách 243–296 m n. m.
Reliéf: Travnaté (pří úpatí místy skalnaté) svahy s jižní až jihozápadní expozicí nad údolím Strenického potoka.
Pedologie: Na hranách skalních stupňů se na vápnitých pískovcích vytvářejí pararendziny v iniciálních stadiích, jinde s hlubším humusovým horizontem. Na svazích nad skalnatou hranou údolí se rychle odvápňují a mění se na oligotrofní kambizemě až kambizemní podzoly.
Krajinná charakteristika: Slunné teplomilné trávníky ve střední části kaňonovitého údolí Strenického potoka.  

Biota:

Jižní a jihozápadní svahy Zadního Hrádku hostí druhově velmi bohatou subxerotermní vegetaci, ve které převažují širokolisté suché trávníky (T3.4D) sv. Bromion erecti s dominantní válečkou prápořitou (Brachypodium pinnatum) a kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola), s ojedinělým výskytem úzkolistých suchých trávníků (T3.3D) sv. Festucion valesiacae a acidofilních suchých trávníků (T3.5B) sv. Koelerio-Phleion phleoidis. Vzhledem k výskytu velkého množství skalních útvarů vystupujících pří úpatí lokality je charakteristické vysoké zastoupení vegetace silikátových skal a drolin (S1.2) sv. Asplenion septentrionalis.
Na lokalitě se nachází druhově pestrá subxerotermní vegetace s hojným výskytem ostřice nízké (Carex humilis), vousatky prstnaté (Bothriochloa ischaemum), černohlávku velkokvětého (Prunella grandiflora), hlaváče šedého (Scabiosa canescens), sesele ročního (Seseli annuum), kavylu vláskovitého (Stipa capillata) i kavylu Ivanova (Stipa pennata), kostřavy žlábkaté (Festuca rupicola), mochny písečné (Potentilla arenaria), pýru prostředního (Elytrigia intermedia), černýše rolního (Melampyrum arvense), smldníku olešníkového (Peucedanum oreoselinum), rozrazilu klasnatého (Pseudolysimachion spicatum) a chrpy latnaté (Centaurea stoebe).  

Kvalita a význam:

Na svazích Zadního Hrádku se zachovala druhově pestrá subxerotermní vegetace, která byla dříve formována pastvou a ohněm od jisker parních lokomotiv. V současné době svahy spontánně zarůstají dřevinami.  

Zranitelnost:

Většina xerotermních biotopů byla formována permanentní pastvou, případně kosením. Po upuštění od pastvy tato stanoviště zarůstají křovinami a postupně degradují. Velmi nebezpečná je na těchto biotopech expanze třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos).  

Management:

Pravidelné kosení nebo pastva, redukce náletu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 12.8350
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 84.4310.8378
Z toho ostatních přírodních biotopů: 6.670.8564
Z toho X biotopů: 8.571.1009
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 10.118278.83B/B/AAno
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých
Management: Likvidace náletových dřevin, sečení 1x za rok - 1x za 3 roky, případně jednorázová pastva nebo řízené vypalování.
0.11340.88B/B/-
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)
Management: Pravidelné sečení 1x ročně, případně jednorázová pastva.
8.497866.20B/B/A
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých
Management: Likvidace náletových dřevin, sečení 1x za rok - 1x za 3 roky, případně jednorázová pastva nebo řízené vypalování.
1.507011.74B/B/B
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.59124.60C/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin
Management: Bez managementu, případně redukce akátu.
0.59124.60C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.12841.00B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.12841.00B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.80836.29C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.03190.24B/C
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.01230.09C/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.00060.00B/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.00130.01B/C
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.00200.01B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.08470.65
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.00280.02
X12 Nálety pionýrských dřevin1.01347.89
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Skalsko, Sudoměř  

Prameny:

Němec a kol.Příroda Mladoboleslavska, Consult Praha a Envitypo Praha.2000
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.