Homepage

CZ0410018 - Jezerský vrch

Rozloha: 31.4604 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°16'20'' v.d., 50°7'23'' s.š.
Nadmořská výška: 450 - 509 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Vrchol a svahy Jezerského vrchu (589 m n. m.) severovýchodně nad obcí Podštěly, asi 4 km západojihozápadně od Lubence, jižně od silnice E6 Karlovy Vary - Praha.  

Ekotop:

Geologie: Masiv Jezerního vrchu je tvořen čedičovými vrstvami, olivnickým leucitem. Půdní reakce je zásaditá až neutrální, půda je vyvinutější.
Geomorfologie: Území se nachází na samém okraji geomorfologického celku Rakovnická pahorkatina v těsném sousedství Doupovských hor.
Reliéf: Jezerský vrch (589 m n. m.) je výrazný táhlý hřeben ve směru severozápad - jihovýchod. Na jižních terasovitých svazích jej pokrývají travinobylinná společenstva. Jsou zde rozeznatelné pozůstatky lomové činnosti.
Pedologie: Hnědozemě podzolové včetně oglejených subtypů.
Krajinná charakteristika: Samotný vrchol a severní svahy jsou porostlé lesními porosty. Nad obcí Podštěly se zvedá od jihu otevřený výrazný masiv s travnatými terasami a křovinami.  

Biota:

Na nezalesněných svazích a terasách se vyvinula vegetace kvalitních suchých širokolistých trávníků (T3.4) s dominantní válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum), dále jsou zde zastoupeny smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora). Typická je hojná přítomnost černýše rolního (Melampyrum arvense). Doplňují je suché úzkolisté trávníky (T3.3) s dominantní kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola) a mezofilní ovsíkové louky (T1.1). Na jižním svahu Jezerského vrchu se hojně vyskytují kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), bojínek tuhý (Phleum phleoides), pelyněk ladní (Artemisia campestris), chrpa latnatá (Centaurea stoebe), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), mateřídouška časná (Thymus praecox), hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), mařinka psí (Asperula cynanchica), mačka ladní (Eryngium campestre). Fytogeograficky významný je výskyt rozrazilu rozprostřeného (Veronica prostrata), uváděn je i vstavač kukačka (Orchis morio). Trávníky doplňují na svazích a terasách vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (K3), jejichž druhovou skladbu tvoří růže (Rosa sp.), hlohy (Crataegus sp.), třešně (Prunus sp.), brslen evropský (Euonymus europaea), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), líska obecná (Corylus avellana).  

Kvalita a význam:

Z travních společenstev jsou nejrozsáhlejší suché širokolisté trávníky, kde je dominantou válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), které vhodně doplňují úzkolisté trávníky.
Z hlediska kvality a rozlohy stepních společenstev se jedná o regionálně významnou lokalitu.  

Zranitelnost:

V minulosti (před 50-60 lety) byly trávníky sečeny a spásány. Vlivem absence tohoto hospodaření dnes dochází k zarůstání keři rodu Rosa, Crataegus, Prunus.  

Management:

Je nutné obnovit extenzivní pastvu či sečení.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 31.4604
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 69.9722.0149
Z toho ostatních přírodních biotopů: 21.936.9014
Z toho X biotopů: 4.261.3406
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 15.088747.96B/B/CAno
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých1.32244.20C/B/C
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)13.766343.75B/B/C
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.909321.96B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky6.909321.96B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.01690.05C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.01690.05C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny6.901421.93C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.30690.97
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami1.03373.28
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Chyše, Podštěly  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.